Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Więcej informacji
Aktualności
The European Commission welcomes the broad support the “Omnibus regulation” received today in Council.
The Agriculture and Fisheries Council meeting of March 2014 will take place in Luxembourg on 16th and 17th June 2014.

Naruszanie przepisów i kary

Unijny system punktów karnych za przypadki poważnego naruszenia przepisów w dziedzinie rybołówstwa

Aby zapewnić jednakowe stosowanie przepisów we wszystkich państwach członkowskich i ujednolicić sposób karania przypadków naruszenia przepisów, UE ustanowiła wykaz poważnych naruszeń przepisów wspólnej polityki rybołówstwa. Państwa członkowskie muszą w prawodawstwach krajowych przewidzieć skuteczne, proporcjonalne i odstraszające kary za takie naruszenia oraz czuwać nad przestrzeganiem prawa.

Od 1 stycznia 2012 r. w każdym kraju UE obowiązywać powinien system punktów za poważne naruszenia przepisów. W ramach tego systemu organy krajowe będą mogły:

  • oceniać rzekome przypadki naruszenia przepisów przez statki zarejestrowane pod własną banderą, stosując znormalizowane definicje unijne,
  • nakładać określoną liczbę punktów karnych na statki, których dotyczy poważne naruszenie przepisów (punkty będą rejestrowane w krajowych rejestrze wykroczeń w dziedzinie rybołówstwa)
  • zawiesić licencję statku na okres 2, 4, 8 lub 12 miesięcy, jeżeli w ciągu 3 lat przekroczy on określoną liczbę punktów.

Punkty przypisywane są licencjom połowywym należącym do statków, aby nie ulegały unieważnieniu nawet w przypadku sprzedaży innemu armatowowi.

Szczegółowe zasady stosowania systemu punktów karnych zostały ustalone na szczeblu unijnym przy ścisłej współpracy rządów państw członkowskich.

Państwa członkowskie UE będą ponadto musiały ustanowić system punktów karnych dla kapitanów statków rybackich.

System punktów karnych nie wprowadza nowych kar i nie narusza swobody uznania sędziów krajowych przy ocenie faktów danej sprawy i powagi czynu.

Dokumenty oficjalne

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy 

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011 
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006