Αναζήτηση
    Ελεύθερο κείμενο
Συναφή κείμενα
Ειδήσεις
The European Commission has welcomed the great strides made by Latvia in addressing the shortcomings of its national fisheries control system.
The European Fisheries Control Agency (EFCA) has adopted its Multiannual Work Programme for 2015-2019 and the Annual Work Programme at the meeting of the Administrative Board held on 17 of October 2014.
The European Commission welcomes the broad support the “Omnibus regulation” received today in Council.

Καθορισμένοι λιμένες

Η Koινή Aλιευτική Πολιτική
Αλιευτικό σκάφος εκφορτώνει ρέγγες στο Lofoten της Νορβηγίας. © Richard Thomasson, European Commission

Οι κανόνες της ΚΑΠ περιορίζουν τον αριθμό των λιμένων στους οποίους οι επιχειρήσεις μπορούν να εκφορτώνουν μεγάλες ποσότητες ψαριών συγκεκριμένων ειδών και από συγκεκριμένες περιοχές. Στόχος είναι να διευκολυνθεί και να γίνει ακριβέστερος ο έλεγχος όσον αφορά τις μεγάλες εκφορτώσεις.

Έτσι, τα κράτη μέλη και οι τρίτες χώρες θέσπισαν τους λεγόμενους «καθορισμένους λιμένες» οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί για τις εκφορτώσεις μεγάλης κλίμακας. Οι ψαράδες με μικρότερες ποσότητες αλιευμάτων μπορούν στις περισσότερες περιπτώσεις να εκφορτώνουν τα αλιεύματά τους σε άλλους λιμένες. Τα ποσοτικά όρια καθώς και ο κατάλογος των καθορισμένων λιμένων ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο αλιείας.

Οι παρακάτω κατάλογοι βασίζονται στα στοιχεία που έστειλαν οι ενδιαφερόμενες χώρες και τα οποία ίσχυαν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης. Σε περίπτωση αμφιβολίας, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να αντιπαραβάλλουν τα στοιχεία των καταλόγων με τη βοήθεια των εκάστοτε εθνικών αρχών.

  • Πελαγικά είδη  pdf - 31 KB [31 KB] English (en)
  • Σκάφη τρίτων χωρών της Ζώνης της Σύμβασης NEAFC pdf - 617 KB [617 KB] dansk (da) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv) (κάθε είδους εκφόρτωση, χωρίς ποσοτικό περιορισμό) 

Υπάρχουν και άλλοι κατάλογοι καθορισμένων λιμένων για άλλα αλιεύματα, όπως για τον γάδο και τον βακαλάο, οι οποίοι δεν δημοσιεύονται επί του παρόντος στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τους εν λόγω καταλόγους απευθείας από τις αρμόδιες εθνικές αρχές.