Navigačný riadok

Rybárstvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhľadávanie
  Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah
Aktuality
A new infographic is on-line
Keynote speech by Lowri Evans at the Federation of European Aquaculture Producers' Conference, 'Aquaculture in Motion 2014', Committee of the Regions, Brussels 1 December 2014
In response to the concerns raised by several citizens about animal welfare in fish farming, the European Commission would like to clarify that the health and welfare of farmed fish is important for EU aquaculture.

Zhrnutie pre občanov

Stratégia Komisie – udržateľná akvakultúra v Európe

O čo ide?

 • Akvakultúra je chov vodných organizmov, ako sú ryby, mäkkýše a riasy. V mnohých častiach sveta sa toto odvetvie rozvíja, avšak v EÚ stagnuje už od roku 2000.
 • Opatrenia zamerané na rozvoj akvakultúry musia byť environmentálne, sociálne a ekonomicky udržateľné.
 • Napriek tomu, že toto odvetvie čelí v Európe mnohým výzvam, je jeho prínos dôležitý a jeho vyhliadky sú dobré.

Komu návrh pomôže a ako?

 • Akvakultúre a súvisiacim priemyselným odvetviam – stratégia pomôže vytvoriť ekonomické príležitosti, a to hlavne vo vidieckych a pobrežných oblastiach.
 • Spotrebiteľom v EÚ – udržateľná akvakultúra vyprodukuje zdravé, vysoko kvalitné potraviny, ktorých výroba je šetrná k životnému prostrediu.

Prečo by sa mali opatrenia prijať na úrovni EÚ?

 • Opatrenia na úrovni EÚ môžu primäť národné a regionálne orgány ku konkrétnym krokom.
 • EÚ má prehľad o celom európskom odvetví akvakultúry a je preto v najlepšej pozícii, aby posúdila celkové možnosti a problémy.

Čo presne sa zmení?

Stratégia je zameraná:

 • na revíziu politiky EÚ v oblasti trhu s výrobkami rybného hospodárstva a na pomoc určenú na posilnenie jeho medzinárodného postavenia.
 • na zaistenie zachovania udržateľnosti jeho rastu prostredníctvom podpory environmentálnych spôsobov výroby, dodržiavania prísnych noriem v oblasti zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ochrany zdravia spotrebiteľov a zvyšovania informovanosti o zdravotných prínosoch konzumácie výrobkov vyprodukovaných v sektore akvakultúry.
 • na zlepšenie vnímania a riadenia odvetvia prostredníctvom vytvorenia rovnocenného postavenia pre všetky subjekty, zníženia administratívnej záťaže a podpory šírenia faktických informácií v radoch verejnosti, účasti zainteresovaných strán vo vytváraní politiky a primeraného monitorovania odvetvia.

Všetky uvedené ciele by mali byť dosiahnuté spoločným úsilím EÚ, vnútroštátnych inštitúcií a regionálnych orgánov.

Kedy návrh nadobudne účinnosť?

 • Komisia bude postupne zavádzať opatrenia, ktoré sú v jej právomoci. Komisia vyzýva vnútroštátne a regionálne orgány ku koordinácii opatrení, ktoré sú v ich kompetencii.