Рибарство

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Търсене
Връзки по темата
Новини
In response to the concerns raised by several citizens about animal welfare in fish farming, the European Commission would like to clarify that the health and welfare of farmed fish is important for EU aquaculture.
One of the world's fastest growing food sectors, aquaculture accounts for about half of the fish eaten worldwide every year.
Fish farming is healthy and can help tackle overfishing and protect wild fish stocks. That is the message to be delivered today by European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, Maria Damanaki, at a specially organised event at the Seafood Expo Global held in Brussels.

Резюме за гражданите

Стратегия на комисията – устойчива аквакултура в Европа

За какво става въпрос?

 • Аквакултурата представлява отглеждане на водни организми, като например риби, миди или водорасли. В много части от света тази индустрия се разширява, но в ЕС производството е в застой от 2000 г. насам
 • Мерките за развитие на аквакултурата трябва да са устойчиви в екологичен, социален и икономически план.
 • Европейският сектор има важни предимства и добри перспективи, въпреки предизвикателствата пред своето развитие.

Кой ще има полза от това и как?

 • Аквакултурата и свързаните с нея отрасли – чрез стратегията ще се подпомогне създаването на икономически възможности, предимно в селските и крайбрежните райони.
 • Потребителите в ЕС – устойчивият сектор на аквакултурата осигурява здравословна и висококачествена храна, чието производство е съобразено с околната среда.

Защо са необходими действия на равнище EC?

 • Ръководството на европейско равнище може да насърчи националните и регионалните власти да предприемат действия.
 • Тъй като ЕС има цялостен поглед върху европейския сектор на аквакултурата, той най-добре може да идентифицира общите възможности и предизвикателства.

Какво точно ще се промени?

Целите на стратегията са

 • Повишаване на конкурентоспособността на аквакултурата в ЕС – чрез подкрепа на изследователската и развойна дейност, гарантиране на равнопоставеността на сектора при вземането на решения в областта на пространственото планиране, ревизиране на политиката на ЕС за пазарите на риба и рибни продукти и подпомагане на сектора да укрепи своите позиции на международната сцена.
 • Гарантиране на устойчивостта на растежа – чрез насърчаване на екологични производствени методи, поддържане на високи стандарти за здравето на животните и хуманното отношение към тях, опазване на здравето на потребителите и популяризиране на ползите за здравето от продуктите на аквакултурата.
 • Подобряване на имиджа и управлението на сектора – чрез създаване на равни условия за всички производители и намаляване на бюрокрацията, както и чрез насърчаване на разпространението на фактическа информация сред обществеността, участието на заинтересованите лица в изготвянето на политиката и адекватен контрол на сектора.

Всички тези цели трябва да бъдат постигнати чрез съвместна работа на ЕС и националните и регионалните органи.

Кога ще започне да се изпълнява стратегията?

 • Комисията ще привежда мерките в действие постепенно. Тя приканва националните и регионалните власти да координират помежду си мерките, за които те са отговорни.