Навигационна пътека

Рибарство

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Търсене
Връзки по темата
Новини
Join #FARMEDintheEU, the European campaign about aquaculture to promote fresh, local, healthy fish and shellfish from the farmers in the water (our video is also a tribute to the movie "Love actually")
Tweaking breeding methods could allow European fish farming or aquaculture to produce more efficiently. An EU-funded project is studying how hi-tech breeding techniques can promote disease resistance and fast, efficient growth in six commonly farmed fish species, improving fish welfare, impacts on wildlife and farm productivity.
A new infographic is on-line

Резюме за гражданите

Стратегия на комисията – устойчива аквакултура в Европа

За какво става въпрос?

 • Аквакултурата представлява отглеждане на водни организми, като например риби, миди или водорасли. В много части от света тази индустрия се разширява, но в ЕС производството е в застой от 2000 г. насам
 • Мерките за развитие на аквакултурата трябва да са устойчиви в екологичен, социален и икономически план.
 • Европейският сектор има важни предимства и добри перспективи, въпреки предизвикателствата пред своето развитие.

Кой ще има полза от това и как?

 • Аквакултурата и свързаните с нея отрасли – чрез стратегията ще се подпомогне създаването на икономически възможности, предимно в селските и крайбрежните райони.
 • Потребителите в ЕС – устойчивият сектор на аквакултурата осигурява здравословна и висококачествена храна, чието производство е съобразено с околната среда.

Защо са необходими действия на равнище EC?

 • Ръководството на европейско равнище може да насърчи националните и регионалните власти да предприемат действия.
 • Тъй като ЕС има цялостен поглед върху европейския сектор на аквакултурата, той най-добре може да идентифицира общите възможности и предизвикателства.

Какво точно ще се промени?

Целите на стратегията са

 • Повишаване на конкурентоспособността на аквакултурата в ЕС – чрез подкрепа на изследователската и развойна дейност, гарантиране на равнопоставеността на сектора при вземането на решения в областта на пространственото планиране, ревизиране на политиката на ЕС за пазарите на риба и рибни продукти и подпомагане на сектора да укрепи своите позиции на международната сцена.
 • Гарантиране на устойчивостта на растежа – чрез насърчаване на екологични производствени методи, поддържане на високи стандарти за здравето на животните и хуманното отношение към тях, опазване на здравето на потребителите и популяризиране на ползите за здравето от продуктите на аквакултурата.
 • Подобряване на имиджа и управлението на сектора – чрез създаване на равни условия за всички производители и намаляване на бюрокрацията, както и чрез насърчаване на разпространението на фактическа информация сред обществеността, участието на заинтересованите лица в изготвянето на политиката и адекватен контрол на сектора.

Всички тези цели трябва да бъдат постигнати чрез съвместна работа на ЕС и националните и регионалните органи.

Кога ще започне да се изпълнява стратегията?

 • Комисията ще привежда мерките в действие постепенно. Тя приканва националните и регионалните власти да координират помежду си мерките, за които те са отговорни.