Αλιεία

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Αναζήτηση
    Ελεύθερο κείμενο
Συναφή κείμενα
Ειδήσεις
In response to the concerns raised by several citizens about animal welfare in fish farming, the European Commission would like to clarify that the health and welfare of farmed fish is important for EU aquaculture.
One of the world's fastest growing food sectors, aquaculture accounts for about half of the fish eaten worldwide every year.
Fish farming is healthy and can help tackle overfishing and protect wild fish stocks. That is the message to be delivered today by European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, Maria Damanaki, at a specially organised event at the Seafood Expo Global held in Brussels.

Στρατηγική της ΕΕ για την υδατοκαλλιέργεια

Το 2009, η Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωση "Νέα ώθηση στη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας". Η νέα στρατηγική έθετε τρεις κύριους στόχους:

  • Να βοηθήσει τον κλάδο να γίνει ανταγωνιστικότερος, μέσω της ουσιαστικής ενίσχυσης της έρευνας και της ανάπτυξης, του καλύτερου χωροταξικού σχεδιασμού των παράκτιων και ποτάμιων περιοχών, και της παροχής βοήθειας σύμφωνα με την πολιτική αγορών του τομέα της αλιείας.
  • Να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του κλάδου μέσω της διατήρησης περιβαλλοντικά φιλικών μεθόδων παραγωγής και υψηλών ποιοτικών προτύπων όσον αφορά την υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων, καθώς και την προστασία των καταναλωτών.
  • Να βελτιώσει τη διακυβέρνηση και να διασφαλίσει περιβάλλον φιλικό για την επιχειρηματικότητα, σε τοπικό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, ώστε να μπορέσει ο κλάδος να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του.