Рибарство

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Търсене
Връзки по темата
Новини
In response to the concerns raised by several citizens about animal welfare in fish farming, the European Commission would like to clarify that the health and welfare of farmed fish is important for EU aquaculture.
One of the world's fastest growing food sectors, aquaculture accounts for about half of the fish eaten worldwide every year.
Fish farming is healthy and can help tackle overfishing and protect wild fish stocks. That is the message to be delivered today by European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, Maria Damanaki, at a specially organised event at the Seafood Expo Global held in Brussels.

Стратегия на ЕС за аквакултурата

През 2009 г. Комисията публикува съобщение, с което да даде нов стимул за устойчивото развитие на европейската аквакултура. Новата стратегия залага на три основни елемента:

  • Да помогне на сектора да стане по-конкурентоспособен чрез сериозна подкрепа на изследванията и развитието, по-добро пространствено планиране в крайбрежните райони и речните басейни и чрез специфична помощ посредством политиката за рибните пазари в ЕС.
  • Да гарантира, че той продължава да се развива устойчиво, като запазва своите екологосъобразни производствени методи и високи стандарти за здраве и хуманно отношение към животните и за защита на потребителите.
  • Да подобри управлението и да гарантира наличието на благоприятна за бизнеса среда на всички нива (местно, национално и европейско), за да може секторът да развива пълния си потенциал.