Vyhľadávanie
    Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah

Usmernenia pre udržateľný rozvoj odvetvia akvakultúry EÚ pdf - 413 KB [413 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Príručka o informáciách pre spotrebiteľov

Súhrny právnych predpisov EÚ:

 

Aktuality
A new infographic is on-line
In a high-level joint event with the Dutch Presidency of the Council on 24 May, EU Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella presented progress made and obstacles that need to be addressed in further developing a sustainable aquaculture sector in the EU.
The event will highlight the progress made over the last years and further actions needed in developing a sustainable aquaculture sector in the EU.

Akvakultúra

Chov rýb, vodných schránkovcov a kôrovcov a vodných rastlín predstavuje jedno z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odvetví potravinárskeho priemyslu, ktoré už na svete zabezpečuje takmer polovicu z našej spotreby rýb.

V Európe zabezpečuje akvakultúra takmer 20 % produkcie rýb a poskytuje pracovné miesta pre približne 85 000 ľudí. Toto odvetvie tvoria zväčša malé a stredné podniky a mikropodniky v pobrežných a vidieckych oblastiach. Akvakultúra EÚ je známa svojimi normami vysokej kvality, udržateľnosti a ochrany spotrebiteľa.

Produkcia EÚ dosahuje od roku 2000 viacmenej nezmenené objemy, zatiaľ čo svetová produkcia v tom istom období rástla o 7 % ročne.

Zámerom Komisie je posilniť odvetvie akvakultúry prostredníctvom reformy spoločnej rybárskej politiky English (en) . V roku 2013 uverejnila strategické usmernenia pdf - 413 KB [413 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , v ktorých predstavuje spoločné priority a všeobecné ciele na úrovni EÚ. V konzultácii so všetkými relevantnými zainteresovanými subjektmi sa identifikovali štyri prioritné oblasti:

  • zníženie administratívnej záťaže,
  • zlepšenie prístupu k priestorom a vodným zdrojom,
  • zvýšenie konkurencieschopnosti,
  • využitie konkurenčných výhod vyplývajúcich z noriem vysokej kvality, zdravia a životného prostredia.

Na základe týchto usmernení Komisia spolupracuje s členskými štátmi na zvýšení produkcie a konkurencieschopnosti tohto odvetvia. Krajiny EÚ mali za úlohu vypracovať viacročné plány English (en) na podporu akvakultúry. Komisia pomáha pri identifikácii prekážok, zároveň však uľahčuje spoluprácu, koordináciu a výmenu osvedčených postupov medzi krajinami EÚ.

pdf - 688 KB [688 KB] English (en)

V najnovšej infografike týkajúcej sa odvetvia akvakultúry v EÚ pdf - 688 KB [688 KB] English (en) sa analyzujú hlavné priority rozvoja akvakultúry v členských štátoch, ako aj plánované opatrenia zo strany členských štátov.

Podujatia

Oficiálne dokumenty

Strategic Guidelines for the sustainable development of EU aquaculture - COM/2013/229 pdf - 413 KB [413 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) - Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (29/04/2013)

Alien species

Regulation (EU) No 304/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 amending Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Organic aquaculture

Commission Regulation (EC) No 710/2009 of 5 August 2009 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007, as regards laying down detailed rules on organic aquaculture animal and seaweed production

Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control

Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Building a sustainable future for aquaculture, A new impetus for the Strategy for the Sustainable Development of European Aquaculture - COM/2009/0162 final

 

Ďalšie informácie