Αναζήτηση
    Ελεύθερο κείμενο
Σχετικά κείμενα
Ειδήσεις
A new infographic is on-line
Keynote speech by Lowri Evans at the Federation of European Aquaculture Producers' Conference, 'Aquaculture in Motion 2014', Committee of the Regions, Brussels 1 December 2014
In response to the concerns raised by several citizens about animal welfare in fish farming, the European Commission would like to clarify that the health and welfare of farmed fish is important for EU aquaculture.

Υδατοκαλλιέργεια

Η καλλιέργεια ψαριών με πτερύγια, οστρακοειδών και υδρόβιων φυτών είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς τροφίμων, ο οποίος ήδη προμηθεύει τον πλανήτη με τη μισή ποσότητα των ψαριών που καταναλώνουμε.

Το ένα πέμπτο του όγκου της αλιευτικής παραγωγής της ΕΕ προέρχεται από την υδατοκαλλιέργεια. © Lionel Flageul

Στην Ευρώπη, η υδατοκαλλιέργεια αντιπροσωπεύει το 20% σχεδόν της αλιευτικής παραγωγής, και απασχολεί άμεσα περίπου 80.000 άτομα. Ο κλάδος της υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ είναι ονομαστός για την υψηλή ποιότητα, τη βιωσιμότητα και τα πρότυπα προστασίας του καταναλωτή που εφαρμόζει.

Ενώ όμως η συνολική παραγωγή της ΕΕ κυμαίνεται σε σταθερά επίπεδα από το 2000, η παγκόσμια παραγωγή αυξάνεται κατά 7% περίπου ετησίως.

Η Επιτροπή επιδιώκει να δώσει ώθηση στην υδατοκαλλιέργεια με τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής, και για το σκοπό αυτό δημοσίευσε στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές όπου παρουσιάζονται οι κοινές προτεραιότητες και οι γενικοί στόχοι σε επίπεδο ΕΕ. Σε διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθορίστηκαν τέσσερις τομείς προτεραιότητας:

  • μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων
  • διευκόλυνση της πρόσβασης σε χώρο και ύδατα
  • αύξηση της ανταγωνιστικότητας
  • αξιοποίηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από την υψηλή ποιότητα και τα αυστηρά υγειονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα.

Με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές, η Επιτροπή και οι χώρες της ΕΕ θα συνεργαστούν για να συμβάλουν στην αύξηση της παραγωγής και της ανταγωνιστικότητας του κλάδου. Από τα κράτη μέλη της ΕΕ ζητείται να εκπονήσουν πολυετή σχέδια για την προώθηση της υδατοκαλλιέργειας. Η Επιτροπή, από την πλευρά της, θα βοηθήσει στον συντονισμό και την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών.

Εκτροφής ΕΕ – τμήμα της εκστρατείας «Αχώριστοι», που προάγει τη βιώσιμη παραγωγή προϊόντων της θάλασσας και υπογραμμίζει τη σημασία της ιχθυοκαλλιέργειας, ως ενός από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους παραγωγής τροφίμων.

Επίσημα έγγραφα

Strategic Guidelines for the sustainable development of EU aquaculture - COM/2013/229 pdf - 413 KB [413 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) - Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (29/04/2013)

Regulation (EU) No 304/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 amending Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Commission Regulation (EC) No 710/2009 of 5 August 2009 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007, as regards laying down detailed rules on organic aquaculture animal and seaweed production

Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Building a sustainable future for aquaculture, A new impetus for the Strategy for the Sustainable Development of European Aquaculture - COM/2009/0162 final

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: A strategy for the sustainable development of European aquaculture - COM/2002/0511 final


Περισσότερες πληροφορίες: