Sökväg


Om oss
Om representationen

Fri rörlighet inom EU
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

Att arbeta i ett annat EU-land

Den fria rörligheten för arbetstagare i EU innebär att all diskriminering på områdena sysselsättning, lön, anställningsvillkor och bostad är förbjuden. Medlemsländerna bör dessutom se till att arbetstagaren har möjlighet att bo tillsammans med sin familj. Varje EU-medborgare har rätt att ta en avlönad anställning i ett annat medlemsland på samma villkor som landets egna medborgare.

En EU-medborgare som förvärvsarbetar i ett annat EU-land får inte behandlas annorlunda än de inhemska arbetstagarna när det gäller anställningsvillkor (i synnerhet uppsägning och lön). Arbetstagaren ska kunna delta i yrkesutbildning, omskolning eller vidareutbildning. Han eller hon ska även ha tillgång till samma sociala och skatterättsliga förmåner som de inhemska arbetstagarna.

Då en EU-medborgare arbetar i ett annat EU-land har arbetstagarens familjemedlemmar rätt att flytta dit tillsammans med honom eller henne. Denna rätt gäller EU-medborgarens make/maka, barn som är under 21 år eller som försörjs av EU-medborgaren samt släktingar i rakt uppstigande led som försörjs av EU-medborgaren. Medlemsländerna bör göra det så lätt som möjligt för familjemedlemmar att flytta till ett annat medlemsland. De familjemedlemmar som är tredjelandsmedborgare och som får flytta till ett annat medlemsland på basis av rätten till familjeåterförening ska behandlas lika. Detta betyder att de har rätt att förvärvsarbeta samt att de har tillgång till utbildning.

Att vistas i och resa till ett annat EU-land

Rätt att vistas i ett annat EU-land upp till tre månader

Alla medborgare i Europeiska unionen har rätt att resa till ett annat medlemsland om de har ett giltigt identitetskort eller pass. De får inte åläggas någon skyldighet att ha ut- eller inresevisum. Om en EU-medborgare inte har de resehandlingar som krävs ska det mottagande medlemslandet ge honom eller henne möjlighet att skaffa sig de begärda handlingarna.

Samma rättigheter gäller för de familjemedlemmar som är tredjelandsmedborgare, dvs. som inte själva är medborgare i ett EU-land. De kan åläggas skyldighet att inneha visering i enlighet med rådets förordning (EG) nr 539/2001. Giltigt uppehållstillstånd gäller som visering.

Om en EU-medborgare vistas i ett annat EU-land under en kortare period än tre månader behöver han eller hon endast ett giltigt identitetskort eller pass. Det mottagande medlemslandet får endast kräva att personen i fråga tillkännager sin närvaro i landet inom en rimlig, icke-diskriminerande tidsfrist.

Rätt att vistas i ett annat EU-land längre än tre månader

Om en EU-medborgare vill vistas i ett annat EU-land en period längre än tre månader bör han uppfylla vissa villkor. Han eller hon bör:

bedriva ekonomisk verksamhet som anställd eller egenföretagare;

ha tillräckligt med pengar och en sjukförsäkring så att det mottagande medlemslandets socialskyddssystem inte behöver betala ut socialt bistånd till denna person under hans eller hennes vistelse. Medlemsländerna får inte fastställa ett belopp som ska anses utgöra tillräckliga tillgångar, men de bör beakta den berörda personens individuella situation;

delta i yrkesutbildning som student;

vara familjemedlem till en EU-medborgare som faller inom någon av kategorierna ovan.

Läs mer om den fria förligheten 

Anslagstavla


Genvägar

Europeiska kommissionen
Kommissionärerna
Europaåret för utvecklingssamarbete
Luxemburg
Resurseffektivitet
Europe Direct
Ditt Europa – Rådgivning
EU Bookshop
Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
Senaste uppdatering: 23/03/2015  |Till början