Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Vapaa liikkuvuus EU-alueella
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

Työntekijöiden vapaa liikkuvuus EU:ssa

Työntekijöiden vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa merkitse, että kaikki työhön, palkkaukseen ja muihin työllistymisen ehtoihin sekä asunnon saantiin liittyvä, kansalaisuuteen perustuva syrjintä poistetaan ja että työntekijän oikeus elää perheensä kanssa toteutuu.Jokaisella jäsenvaltion kansalaisella on oikeus ryhtyä palkattuun työhön ja toimia siinä toisen jäsenvaltion alueella kyseisen valtion kansalaisten työntekoa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Jäsenvaltion kansalaista ei työntekijänä saa kansalaisuutensa vuoksi saattaa toisen jäsenvaltion alueella kotimaisiin työntekijöihin verrattuna eri asemaan työ- ja palvelussuhteen ehtojen kannalta (erityisesti irtisanominen ja palkkaus). Hänellä on oltava oikeus osallistua ammatilliseen koulutukseen sekä uudelleen- ja jatkokoulutukseen. Hänen on saatava samat sosiaaliset ja verotukseen liittyvät edut kuin kotimaisten työntekijöiden.

Toisen jäsenvaltion alueella työssä olevan työntekijän perheenjäsenillä (aviopuoliso, alle 21-vuotiaat tai huollettavat jälkeläiset ja huollettavat sukulaiset ylenevässä polvessa) on kansalaisuudesta riippumatta oltava oikeus tulla asumaan työntekijän luokse. Jäsenvaltioiden on helpotettava muiden sellaisten perheenjäsenten muuttoa, jotka ovat työntekijän huollettavia tai jotka asuvat lähtömaassa työntekijän taloudessa. Perheenjäsenillä, jotka saavat muuttaa jäsenvaltion alueelle perheenyhdistämisoikeuden perusteella, on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun (muun muassa oikeus tehdä työtä sekä saada opetusta ja koulutusta).

Muiden kuin työntekijöiden oikeus liikkua ja oleskella toisessa jäsenmaassa

Oikeus liikkua ja oleskella enintään kolme kuukautta

Kaikilla Euroopan unionin kansalaisilla on oikeus matkustaa toiseen jäsenvaltioon esittämällä voimassa oleva henkilötodistus tai passi. Mitään maahantulo- tai maastapoistumisviisumia ei saa vaatia. Jos EU:n kansalaisella ei ole matkustusasiakirjaa, vastaanottavan jäsenvaltion on annettava asianomaiselle henkilölle mahdollisuus hankkia tai pyytää toimittamaan itselleen vaaditut asiakirjat.

Perheenjäsenillä, joilla ei ole jäsenvaltion kansalaisuutta, on samat oikeudet kuin heidän kanssaan matkustavalla EU:n kansalaisella. Heiltä voidaan vaatia lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävä viisumi asetuksen (EY) N:o 539/2001 mukaisesti. Oleskelukortin katsotaan vastaavan lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävää viisumia.

Alle kolmen kuukauden oleskelua varten EU:n kansalaisilta edellytetään ainoastaan voimassa olevaa henkilötodistusta tai passia. Vastaanottava jäsenvaltio voi vaatia asianomaista henkilöä tekemään ilmoituksen jäsenvaltion alueella oleskelustaan määräajassa, joka on kohtuullinen ja ketään syrjimätön.

Oikeus oleskella yli kolme kuukautta

Yli kolme kuukautta kestävälle oleskeluoikeudelle on edelleen joitakin edellytyksiä:

  • taloudellisen toiminnan harjoittaminen palkattuna työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana;
  • riittävät varat ja sairausvakuutus, jotta henkilö ei oleskeluaikanaan joudu turvautumaan vastaanottavan jäsenvaltion sosiaaliturvajärjestelmään. Jäsenvaltiot eivät voi itse määritellä, minkä suuruisia varoja ne pitävät riittävinä, vaan niiden on otettava huomioon asianomaisen henkilön henkilökohtainen tilanne;
  • osallistuminen opiskelijana ammatilliseen koulutukseen;
  • kuuluminen sellaisen EU:n kansalaisen perheeseen, joka täyttää jossakin edellisistä kohdista säädetyt edellytykset.

Lisätietoa vapaasta liikkuvuudesta

Ilmoitustaulu


Oikotie

Euroopan komissio
Komissaarit
Kehitysyhteistyön teemavuosi
Luxemburg
Resurssitehokkuus
Europe Direct
Sinun Eurooppasi -neuvonta
EU Bookshop
Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
Viimeisin päivitys: 23/06/2015  |Sivun alkuun