Sökväg


Om oss
Om representationen

Säkerhet i EU
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

Säkerhet i EU

Europeiska unionen är ett område med frihet, säkerhet och rättvisa. Inom EU gäller rätten till fri rörlighet för personer. Detta ställer krav på bevakningen av de yttre gränserna, och det måste finns strategier för hantering av asyl- och invandringsfrågor samt för kampen mot terrorism och organiserad brottslighet.

EU:s gränsförvaltningsbyrå

Den europeiska gränsförvaltningsbyrån i Warszawa inledde sin verksamhet 2005. Byrån har ingen gränsöverskridande behörighet, utan ansvaret för bevakningen av unionens yttre gränser ligger fortfarande på EU-länderna. Gränsförvaltningsbyrån har följande uppgifter:

  • Samordna det operativa samarbetet mellan medlemsländerna när det gäller förvaltningen av de yttre gränserna.
  • Göra riskanalyser.
  • Bistå medlemsländerna med utbildning av nationell gränsbevakningspersonal.
  • Följa med forskningen på området.
  • Stödja samarbetet mellan olika experter i undantagssituationer.
  • Samordna gemensamma insatser för återsändande av andra än EU-medborgare som vistas olagligt i unionen.


Asyl

Antalet asylsökande inom EU har ökat så drastiskt sedan 1990-talet att EU-länderna beslutat att söka gemensamma lösningar på utmaningarna. Europeiska rådet konstaterade vid sitt möte i Tammerfors 1999 att asyl och invandring är skilda men närbesläktade frågor och att det behövs en gemensam EU-politik på området. Målet är att införa ett gemensamt europeiskt asylsystem senast 2010. Läs mer

Invandring

Invandringen berör alla EU-länder. Stats- och regeringscheferna enades vid Europeiska rådets möte i Tammerfors 1999 om att utveckla en gemensam europeisk invandringspolitik. Det främsta syftet med samarbetet är att uppnå en effektivare hantering av migrationsströmmarna. Viktigt är att beakta den ekonomiska situationen och de demografiska förhållandena i EU. Läs mer

Terrorism och internationell brottslighet

Terrorism är ett reellt hot också i EU. Enligt EU:s fördrag är det medlemsländerna som ska samordna eventuella gemensamma insatser mot terrorism och organiserad brottslighet. Kommissionen har dock också en synlig roll i detta arbete.

EU-länderna har utarbetat en handlingsplan för bekämpning av terrorism. I februari 2002 inrättades ett EU-organ kallat Eurojust, som har till uppgift att samordna de nationella åklagarmyndigheternas verksamhet och samtidigt övervaka att rättigheterna för personer som misstänks eller anklagas för brott respekteras. Eurojust har sitt säte i Haag. I handlingsplanen för bekämpning av terrorism ingår åtgärder för att effektivisera gränskontrollerna och se till att den internationella trafiken fungerar. I handlingsplanen fastställs också att orsakerna bakom rekryteringen av terrorister måste utredas och att offren för terrorism bör stödjas. Dessutom understryks det internationella samarbetet för att motverka terrorism. Läs mer

Den internationella organiserade brottsligheten är ett av de största hoten inom EU. I och med globaliseringen och den ökande internationella handeln har den organiserade brottslighetens natur ändrats. Narkotikasmuggling, människohandel, vapenhandel, produktförfalskningar och penningtvätt sker över landsgränserna och är därmed ett gränsöverskridande problem. EU-insatser på detta område är därför centrala. Läs mer

EU:s polisbyrå Europol har i uppgift att effektivisera medlemsländernas samarbete när det gäller kampen mot terrorism, narkotikahandel och andra former av organiserad brottslighet.

Anslagstavla


Genvägar

Europeiska kommissionen
Kommissionärerna
Europaåret för utvecklingssamarbete
Luxemburg
Resurseffektivitet
Europe Direct
Ditt Europa – Rådgivning
EU Bookshop
Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början