Sökväg


Om oss
Om representationen

Tillväxt och sysselsättning
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

 

Vad är det och varför en ny strategi?

I 2000 skapades ekonomisk strategi som kallades Lissabonstrategi. Europa 2020 bygger vidare på lärdomarna från den och speglar förändringarna i EU sedan 2000. EU:s första mål är att framgångsrikt ta sig ur den ekonomiska krisen. En hållbar framtid förutsätter att man blickar framåt. Europa måste fås tillbaka på rätt spår och den rätta kursen måste hållas. Detta är syftet med Europa 2020 –strategin. Europa har förmågan att skapa en smart och hållbar tillväxt för alla. EU har fem mål som borde uppnås före 2020. För att man ska lyckas med detta måste EU-länderna engagera sig i strategin och insatserna måste samordnas med det civila samhället.

Hur är strategin uppbyggd?

 

Europa 2020 –strategin består av tre prioriterade områden, fem mål och sju flaggskeppsinitiativ som ger prioriteringarna och målen en konkret form.

 

Kärnan består av följande prioriteringar:

 

1) Smart tillväxt – att utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation

2) Hållbar tillväxt – att främja en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi

3) Tillväxt för alla – att stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och med social och territoriell sammanhållning

 

EU-omfattande mål före 2020:

 

1) Sysselsättningsgraden för befolkningen i åldrarna 20—64 bör öka till minst 75 %

2) 3 % av EU:s BNP ska investeras i FoU

3) Minska växthusgasutsläppen med minst 20 % jämfört med 1990 års nivåer, öka andelen förnybara energikällor i vår slutliga energiförbrukning till 20 % och höja energieffektiviteten med 20 %

4) Minska procentandelen personer med avbruten skolavgång till 10 % från nuvarande 15 %. Samtidigt ökas den andel av befolkningen i åldrarna 30—34 som har avslutad högre utbildning till minst 40 %.

5) Antalet EU-medborgare som lever under de nationella fattigdomsgränserna (60 % av medianinkomst, i Finland circa 1 100 euro) bör minskas med 25 %, vilket skulle innebära att över 20 miljoner personens lyfts ut ur fattigdom.

 

Huvudinitiativ:

 

Smart tillväxt:

 

Hållbar tillväxt:

 

Tillväxt för alla:

Tidtabellen

3.3.2010 Europeiska kommissionen lade fram sitt förslag

10.3.2010 första behandlingen i  Europaparlamentet

25—26.3.2010 första behandlingen i Europeiska rådet

16.6.2010 andra behandlingen i  Europaparlamentet

17.6.2010 slutgiltigt godkänd av Europeiska rådet

12.11.2010 Medlemsländerna skulle lägga fram sina programutkast för kommissionen. Finlands programutkast.

I januari 2011 lade kommissionen fram en tillväxtöversikt

6.4.2011 Publicerade Finland sitt nationella program

I juni 2011 kommissionen lag landsspecifika rekommendationer för att hjälpa medlemsländerna att lägga i en högre växel.

 

Framöver sköter Europeiska rådet uppföljningen av hela strategin, rådet genomför programmet, kommissionen lägger fram förslag och gör varje år en uppföljning. Parlamentet driver på diskussionen och är lagstiftare tillsammans med rådet. Medlemsländerna och deras ansvariga myndigheter agerar tillsammans för att uppnå målen. De bästa möjligheterna att genomföra strategin är genom samarbete.

Vilken är kopplingen mellan de ekonomiska reformerna och Europa 2020 –strategin?

 

Europa 2020 –strategin är en övergripande ekonomisk strategi. För att uppnå målen måste man komma ur den ekonomiska krisen på ett trovärdigt sätt både vad gäller finans- och penningpolitiken och regeringarnas direkta stöd till olika ekonomiområden. För att EU-länderna ska lyckas ta sig ur den ekonomiska krisen krävs en starkare samordning av den ekonomiska politiken, särskilt inom euro-området.

 

I januari 2011 gav kommissionen den första årliga tillväxtöversikten som markerar början av den första europeiska planeringsterminen. I tillväxtöversikten granskas den ekonomiska återhämtningen och vilka brådskande åtgärder som måste genomföras i EU under 2011. Huvudvikten läggs vid att stärka den makroekonomiska stabiliteten, snabb återgång till sunda offentliga finanser, strukturreformer och tillväxtstimulerande åtgärder. Medlemsländerna och kommissionen för nu för första gången uttömmande förhandlingar om ekonomiska problem och möjligheterna till tillväxt.

 

I juni 2011 kommissionen lag landsspecifika rekommendationer för att hjälpa medlemsländerna att lägga i en högre växel.

Anslagstavla


Genvägar

Europeiska kommissionen
Kommissionärerna
Europaåret för utvecklingssamarbete
Skrivtävling
Latvia
Resurseffektivitet
Europe Direct
Ditt Europa – Rådgivning
EU Bookshop
Europaparlament Informationskontoret i Finland
Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början