Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Eurooppa 2020 -kasvustrategia
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia

Mikä se on ja miksi uusi strategia?

Vuonna 2000 luotiin Lissabonin strategiana tunnettu talousstrategia. Eurooppa 2020 –strategia perustuu siitä saatuihin kokemuksiin ja samalla se heijastaa EU:n ja talouden muuttumista vuodesta 2000. Tällä hetkellä EU:n ensimmäinen tavoite on irtautua talouskriisistä onnistuneesti. Kestävän tulevaisuuden periaatteen vuoksi on kuitenkin katsottava pidemmälle. Eurooppa on saatava takaisin raiteilleen ja raiteilla on pysyttävä. Tähän pyritään Eurooppa 2020 -strategialla. Eurooppa pystyy luomaan älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua. EU:lla on viisi tavoitetta ja ne pitäisi saavuttaa vuoteen 2020 mennessä. Onnistuminen edellyttää, että EU:n jäsenmaat ottavat strategian omakseen ja että toimia koordinoidaan kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Miten strategia rakentuu?

 

Eurooppa 2020 -strategia koostuu kolmesta prioriteetista, viidestä tavoitteesta ja seitsemästä lippulaivahankkeesta, jotka konkretisoivat prioriteetteja ja tavoitteita.

 

Ytimen muodostavat prioriteetit:

 

1) Älykäs kasvu – osaamiseen ja innovointiin perustuvan talouden kehittäminen

2) Kestävä kasvu – resurssitehokkaamman, vihreämmän ja kilpailukykyisemmän talouden edistäminen

3) Osallistava kasvu – taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta lisäävän korkean työllisyyden talouden edistäminen

 

Euroopanlaajuiset tavoitteet vuoteen 2020 mennessä:

 

1) 20–64 -vuotiaiden työllisyysaste nostettava 75 prosenttiin

2) Tutkimus- ja kehitystoimintaan panostettava 3 prosenttia bruttokansantuotteesta

3) Kasvihuonekaasupäästöjä vähennettävä 20 prosentilla vuoden 1990 tasosta, uusiutuvien energianlähteiden osuus nostettava 20 prosenttiin energian loppukäytöstä ja energiatehokkuutta parannettava 20 prosenttia

4) Koulupudokkaiden määrä laskettava 15 prosentista 10 prosenttiin sekä nostettava korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden osuus 30–34 -vuotiaiden ikäryhmässä 40 prosenttiin

5) Kansallisten köyhyysrajojen (60 % mediaanitulosta, Suomessa noin 1100 euroa) alapuolella elävien eurooppalaisten määrää on vähennettävä 25 prosenttia, jolloin 20 miljoonaa ihmistä pääsisi köyhyydestä

 

Lippulaivahankkeet:

 

Älykäs kasvu:

 

 

Kestävä kasvu:

 

Osallistava kasvu:

Milloin toimitaan?

 

3.3.2010 Euroopan komissio antoi ehdotuksen

10.3.2010 ensimmäinen keskustelu Euroopan parlamentissa

25–26.3.2010 Eurooppa-neuvoston ensimmäinen käsittely

16.6.2010 toinen keskustelu Euroopan parlamentissa

17.6.2010 Eurooppa-neuvoston lopullinen hyväksyntä

12.11.2010 Jäsenmaiden tuli toimittaa kansalliset ohjelmaluonnokset komissiolle. Suomen ohjelmaluonnos.

Tammikuu 2011 komissio antoi kasvuselvityksen

Huhtikuu 2011 jäsenmaiden tuli toimittaa komissiolle kansalliset ohjelmat. Suomen kansallinen ohjelma.

Kesäkuussa 2011 komissio antoi maakohtaiset suositukset talouden tasapainottamiseksi

 

Jatkossa Eurooppa-neuvosto seuraa strategiaa kokonaisuudessa, neuvosto panee ohjelmaa täytäntöön, komissio tekee ehdotuksia ja seuraa tilannetta vuosittain, parlamentti toimii keskustelun veturina ja lainsäätäjänä neuvoston kanssa ja jäsenmaat sekä niiden viranomaiset toimivat yhdessä tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteistoiminnalla strategian toteuttaminen onnistuu parhaiten.

 

Miten Suomi aikoo saavuttaa tavoitteensa?

1) Työllisyysaste nostetaan 78 prosenttiin suuntaamalla koulutus vastaamaan työvoiman kysyntää ja rakennemuutoksen tarpeita, lisäämällä työvoiman ammatillista ja alueellista liikkuvuutta, pidentämällä työuria, kohentamalla työllistymisen edellytyksiä ja parantamalla työelämän laatua.

 

2) Tutkimus- ja kehitysmenot nostetaan vähintään 4 prosentin tasolle parantamalla tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopolitiikan vaikuttavuutta, kehittämällä kannustimia, suuntaamalla koulutusta vastaamaan tarpeita sekä lisäämällä kilpailua erityisesti palvelualoilla.

 

3) EU:n taakanjakosopimuksen mukaiset ilmasto- ja energiatavoitteet (Suomen osalta vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 16 % ja nostaa uusiutuvan energian osuus 38 %) saavutetaan kehittämällä taloudellista ohjausta, sääntelyä, neuvontaa ja kannustimia sekä hyödyntämällä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopolitiikkaa.

 

4) Korkeakoulutuksen saaneiden osuus nostetaan 42 prosenttiin ja koulupudokkaiden osuus alennetaan 8 prosenttiin varmistamalla koulutuspaikka jokaiselle perusopetuksen päättävälle nuorelle, suuntaamalla koulutus ja tutkimus vastaamaan työvoiman kysyntää, nostamalla osaamisen tasoa, parantamalla koulutusjärjestelmien tehokkuutta sekä uudistamalla aikuiskoulutusta.

 

5) Köyhyys- ja syrjäytymisriskissä elävien lukumäärää vähennetään nostamalla työllisyysastetta ja osaamisen tasoa, edistämällä työkykyä, kohentamalla työllisyyden edellytyksiä ja kehittämällä julkisia palveluja.

 

Konkreettisia esimerkkejä toimenpiteistä löytyy Suomen kansallisesta ohjelmasta.

Miten talousuudistukset liittyvät Eurooppa 2020 -strategiaan?

 

Eurooppa 2020 -strategia on kokonaisvaltainen talousstrategia.  Sen tavoitteisiin pyrkiminen perustuu uskottavaan talouskriisistä irtautumiseen sekä finanssi- ja rahapolitiikan osalta että hallitusten eri taloudenaloille antaman suoran tuen osalta. Vahvistettu talouspolitiikan koordinointi erityisesti euroalueella varmistaa, että irtautuminen onnistuu.

 

Komissio antoi tammikuussa 2011 ensimmäisen vuosittaisen kasvuselvityksen, joka aloitti ensimmäisen talouden ohjausjakson. Kasvuselvityksessä tarkastellaan talouden elpymistä sekä määritetään Euroopalle selkeä suunta vuodeksi 2011, jolloin on toteutettava kiireisiä toimenpiteitä. Ne keskittyvät makrotalouden vakauttamiseen sekä julkisen talouden tervehdyttämiseen, rakenneuudistuksiin ja kasvua edistäviin toimiin. Jäsenvaltiot ja komissio neuvottelevat nyt ensimmäistä kertaa yhdessä kattavasti talouden ongelmista ja kasvun mahdollisuuksista.

 

7.6.2011 komissio antoi EU-maille maakohtaiset suositukset ja koko euroalueen kattavan suosituksen auttaakseen EU-maita tehostamaan talous- ja sosiaalipolitiikkaansa siten, että ne voivat pitää kiinni kasvua, työllisyyttä ja julkista taloutta koskevista sitoumuksistaan. Suomelle komissio suosittaa muun muassa työmarkkinatoimenpiteiden kohdistamista pitkäaikaistyöttömiin ja nuoriin sekä ottamaan huomioon väestön ikääntyminen ja vähentämään varhaista työmarkkinoilta poistumista.

Ilmoitustaulu


Oikotie

Euroopan komissio
Komissaarit
Kehitysyhteistyön teemavuosi
Luxemburg
Resurssitehokkuus
Europe Direct
Sinun Eurooppasi -neuvonta
EU Bookshop
Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
Viimeisin päivitys: 22/12/2011  |Sivun alkuun