Sökväg


Om oss
Om representationen

Miljö
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

EU:s miljöpolitik är inriktad på att motverka klimatförändringarna, stoppa förlusten av hotade arter och livsmiljöer i Europa, använda naturresurser på ett mer ansvarsfullt sätt, minska föroreningars inverkan på människors hälsa och förbättra avfallshanteringen.

Klimatförändringarna är en av de tuffaste utmaningarna i EU. I januari 2008 lade EU fram ett stort energi- och klimatpaket. Målet är att fram till år 2020 förbättra energieffektiviteten med 20 %, minska utsläppen av växthusgaser med 20 % och öka de förnybara energikällornas andel av EU:s energikonsumtion till 20 %. EU har varit först i världen med att införa handel med utsläppsrätter, som är en av hörnstenarna i EU:s klimatarbete.

Den biologiska mångfalden skyddas bl.a. genom Natura 2000 -nätverket.

En grundläggande princip i EU är att förorenaren ska betala. Att betala innebär att man investerar i ren teknik eller återvinning.

Stränga miljökrav garanterar livskvaliteten för kommande generationer. Miljökraven främjar också innovation. Ett exempel på detta är EU:s förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach). Förordningen ersätter det lapptäcke av bestämmelser som tidigare gällde och innebär att alla kemikalier registreras och godkänns enligt ett enhetligt system. För detta arbete ansvara den Europeiska kemikaliemyndigheten i Helsingfors.

Läs mer om EU:s miljöpolitik

Anslagstavla


Genvägar

Europeiska kommissionen
Kommissionärerna
Europaåret för utvecklingssamarbete
Skrivtävling
Latvia
Resurseffektivitet
Europe Direct
Ditt Europa – Rådgivning
EU Bookshop
Europaparlament Informationskontoret i Finland
Senaste uppdatering: 15/07/2014  |Till början