Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

EU:n ympäristöpolitiikka
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

EU:n ympäristöpolitiikan keskeiset tavoitteet ovat ilmastonmuutoksen torjuminen, luontotyyppien ja luonnonvaraisten lajien suojeleminen, luonnonvarojen vastuullinen käyttö sekä ympäristön ja terveyden välisen suhteen hallitseminen.

Ilmastonmuutos on EU:n suurimpia haasteita ja unionin ympäristövaatimukset ovatkin maailman tiukimpia. EU toimii näin esimerkkinä muille maille. Unioni voi säätää direktiivejä, joita kaikki jäsenmaat ovat sitoutuneet noudattamaan.  

EU on ensimmäisenä maailmassa ottanut käyttöön päästökauppajärjestelmänilmastonmuutoksen torjumiseksi. EU:n ympäristöpolitiikka pohjautuu ennalta varautumiseen sekä "saastuttaja maksaa" - periaatteisiin. Monenlaisia välineitä, institutionaalisia, taloudellisia sekä hallinnollisia käytetään politiikan tehostamiseksi.

Joulukuussa 2008 EU-maiden johtajat tekivät merkittävän päätöksen hyväksymällä laajan energia- ja ilmastonmuutospaketin, jossa asetettiin kullekin jäsenmaalle uusiutuvien energialähteiden käyttöä koskevat tavoitteet ja luonnosteltiin päästökaupan kehittämistä. Suunnitelmassa asetettiin tavoitteiksi 20 %:n parannus energiatehokkuuteen, 20 %:n vähennys kasvihuonekaasujen päästöihin ja 20 %:n osuus uusiutuville energialähteille EU:n energiankulutuksesta vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Tämä on myös osa Eurooppa 2020-strategiaa, jonka tavoitteet jokainen maa pyrkii saavuttamaan.

Tällä hetkellä EU:ssa on käynnissä kuudes ympäristöä koskeva toimintaohjelma "Ympäristö 2010: tulevaisuutemme valinta", joka määrittelee ympäristöpolitiikan prioriteetit ja tavoitteet vuodesta 2002 vuoteen 2012 saakka ja kuvaa toimenpiteet, joilla myötävaikutetaan kestävän kehityksen strategian toteuttamiseen. Ohjelma painottaa, että huoli ympäristöhaitoista ja Euroopan kasvu-, kilpailukyky- ja työllisyystavoitteet ovat toisiinsa sidoksissa: ympäristöpolitiikan taloudelliset ja sosiaaliset näkökohdat täytyy aina ottaa huomioon. Toimintaohjelmassa nimetään seitsemän teemakohtaista strategiaa, jotka koskevat seuraavia aloja: ilman pilaantuminen, meriympäristö, luonnonvarojen kestävä käyttö, jätteiden syntymisen ehkäiseminen ja kierrätys, torjunta-aineiden kestävä käyttö, maaperän suojelu, ja kaupunkiympäristö. Ympäristövaikutukset tulisi ottaa huomioon kaikilla EU:n politiikan aloilla.

Luontoa suojellaan mm. Natura-2000- verkoston avulla, jonka tavoitteena on turvata Euroopan uhanalaisimpien lajien ja luontotyyppien säilyminen.  

Yhtenä EU:n ympäristöpolitiikan perusajatuksena on aiheuttamisperiaate, jonka mukaan saastuttaja vastaa aiheuttamastaan vahingosta esimerkiksi investoimalla puhtaampaan teknologiaan tai järjestämällä kierrätyksen.

Tiukat ympäristövaatimukset turvaavat tulevien sukupolvien elämänlaatua, ja samalla ne edistävät innovointia. Tästä on esimerkkinä REACH-asetus , joka korvaa kemikaalien rekisteröinnin, arvioinnin ja lupamenettelyn tilkkutäkkimäisen järjestelmän yhdellä yksittäisellä menetelmällä. Sitä hoitaa Helsingissä toimiva Euroopan kemikaalivirasto (ECHA).

Lue lisää ympäristöpolitiikasta

Komission ympäristöasioiden pääosasto 

Ilmoitustaulu


Oikotie

Euroopan komissio
Komissaarit
Sinun oikeutesi, sinun tulevaisuutesi
Euroopan kansalaisten teemavuosi
Italian EU-puheenjohtajuus
Resurssitehokkuus
Rahoitus- ja talouskriisi
Europe Direct
Sinun Eurooppasi -neuvonta
Climate Action
EU Bookshop
Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
Moninaisuuden puolesta, syrjintää vastaan
Viimeisin päivitys: 15/07/2014  |Sivun alkuun