Sökväg


Om oss
Om representationen

Utvidgningen
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

EU:s utvidgning

Under EU:s drygt femtioåriga historia har unionen utvidgats flera gånger. Ursprungligen var EU-länderna bara sex, medan dagens EU har 27 medlemmar. Målet för utvidgningen är att garantera fred, stabilitet och välstånd samt att främja demokrati och rättsstatsprincipen i hela Europa. Med EU:s hjälp har de central- och östeuropeiska länderna förvandlats till moderna och fungerande demokratier. Även för kandidatländerna och de potentiella kandidatländerna har utsikten att en dag få bli EU-medlemmar varit drivkraften bakom långtgående reformer under de senaste åren. Alla EU-medborgare drar nytta av att deras grannländer är stabila demokratier och välmående marknadsekonomier.

Utvidgningen

Utvidgningarna 2004 och 2007

Utvidgningarna österut 2004 och 2007 räknas som den femte utvidgningen. Den var på många sätt mer utmanande än tidigare utvidgningar. När tio nya länder gick med i EU 2004 nästan fördubblades antalet EU-länder och befolkningen ökade med 20 procent. Den 1 januari 2007 blev även Bulgarien och Rumänien med sina sammanlagt 30 miljoner invånare medlemmar i EU. I dag består EU av 27 medlemsländer och har en befolkning på cirka 500 miljoner.

Det ökade antalet medlemsländer har gynnat alla parter, såväl politiskt som ekonomiskt. EU har fått större politisk tyngd och möjligheterna att skapa ekonomisk tillväxt och sysselsättning har ökat. EU har i och med detta också fått bättre förutsättningar möta globaliseringens utmaningar.

Kommande utvidgningar

Enligt artikel 49 i EU-fördraget får alla länder i Europa ansöka om medlemskap i EU bara de respekterar principerna frihet och demokrati, rättsstatsprincipen och de grundläggande friheterna samt de mänskliga rättigheterna.

Vid Europeiska rådets möte i Köpenhamn 1993 formulerades de villkor som ett land måste uppfylla för att bli EU-medlem. Enlig de s.k. Köpenhamnskriterierna måste landet uppfylla de kriterier som fastställs i EU-fördraget (se ovan). Men de måste dessutom ha en fungerande marknadsekonomi, anpassa sin lagstiftning till EU:s lagstiftning och kunna tillämpa den i praktiken.

Den pågående utvidgningsprocessen gäller länderna på västra Balkan och Turkiet. Kroatien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien samt Turkiet är officiella kandidatländer. Anslutningsförhandlingarna med Turkiet och Kroatien inleddes i oktober 2005. EU beviljade också f.d. jugoslaviska republiken Makedonien status som officiellt kandidatland i december 2005, men någon exakt tidsplan för förhandlingarna har inte fastställts.

EU-länderna har enats om ge de övriga länderna på västra Balkan möjlighet att ansöka om EU-medlemskap i framtiden. Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1244, Montenegro och Serbien är alltså potentiella kandidatländer.

Kommissionen avlägger regelbundet rapporter till rådet om framstegen i de här länderna.

EU har åtagit sig att stödja politisk stabilitet och ekonomisk utveckling i länderna på västra Balkan. Målet med den s.k. stabiliserings- och associeringsprocessen är att stödja övergången till stabilitet och marknadsekonomi och att främja det regionala samarbetet och associeringsprocessen. Processen bygger på ett progressivt partnerskap där EU erbjuder länderna handelskoncessioner och ekonomiskt stöd.

Finansieringsperioden 2007–2013 beviljar EU ekonomiskt stöd till kandidatländerna och de potentiella kandidatländerna genom instrumentet för stöd inför anslutningen.

Fakta och myter om EU:s utvidgning

Anslagstavla


Genvägar

Europeiska kommissionen
Kommissionärerna
Europaåret för utvecklingssamarbete
Luxemburg
Resurseffektivitet
Europe Direct
Ditt Europa – Rådgivning
EU Bookshop
Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början