Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Laajentuminen
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

EU:n laajentumisprosessi

EU on läpikäynyt monta laajentumista historiansa aikana. Aluksi EU:ssa oli kuusi valtiota, vuodesta 2007 lähtien mukana on ollut 27 jäsenmaata. Laajentumisen tavoitteena on ulottaa rauha, vakaus, demokratia, oikeusvaltio ja hyvinvointi koko Eurooppaan. EU-jäsenyys on nopeuttanut Keski- ja Itä-Euroopan maiden demokratisoitumiskehitystä. Jäsenyysnäkymien ansiosta myös ehdokasmaissa ja ehdokkaaksi pyrkivissä maissa on viime vuosina pantu alulle kauaskantoisia uudistuksia. Kaikki EU:n kansalaiset hyötyvät siitä, että naapureilla on vakaa demokratia ja vauras markkinatalous.

Laajentuminen

Laajentumiset vuosina 2004 ja 2007

Vuosina 2004 ja 2007 toteutunut EU:n viides laajentuminen oli luonteeltaan aikaisempia laajentumiskierroksia vaativampi. Vuoden 2004 laajentumisessa EU:hun liittyi 10 maata, jolloin unionin jäsenmäärä lähes kaksinkertaistui ja sen väkiluku kasvoi 20 prosenttia. Bulgarian ja Romanian liittyminen 1.1.2007 toi unioniin vielä 30 miljoonaa uutta kansalaista. EU:hun kuuluu nykyään 27 jäsenmaata, ja sen väkiluku on yli puoli miljardia.

Laajentuminen on hyödyttänyt kaikkia osapuolia sekä poliittisesti että taloudellisesti. Unionin poliittinen painoarvo on kasvanut ja talouskasvun ja työllisyyden edellytykset ovatparantuneet.Näin EU pystyy paremmin vastaamaan globalisaation asettamiin haasteisiin.

Laajentumisprosessin tulevaisuus

Vuonna 1993 voimaan tulleen Maastrichtin sopimuksen (49 artiklan) mukaan unionin jäsenyyttä voi hakea jokainen Euroopan valtio, joka noudattaa vapautta, demokratiaa, ihmisoikeuksia, perusvapauksia ja oikeusvaltiota koskevia periaatteita.

Kööpenhaminan huippukokouksessa vuonna 1993 määriteltiin ehdokasmaaksi hyväksymisen ja unioniin liittymisen ehdot. Näiden ns. Kööpenhaminan kriteerien mukaan maiden on täytettävä edellä mainitut Maastrichtin sopimuksen ehdot ja lisäksi nillä on oltava toimiva markkinatalous, niiden on pantava täytäntöön kaikki EU:n lainsäädäntö ja niiden on kyettävä soveltamaan sitä käytännössä.

Tämänhetkisessä laajentumisprosessissa ovat mukana Länsi-Balkanin maat ja Turkki. Virallisen ehdokasmaan asema on Kroatialla, entisellä Jugoslavian tasavallalla Makedonialla sekä Turkilla. Turkin ja Kroatian jäsenyysneuvottelut aloitettiin lokakuussa 2005. Joulukuussa 2005 EU myönsi virallisen ehdokasmaan aseman myös entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle, mutta ei esittänyt vielä aikataulua neuvotteluiden aloittamiselle. EU-maat ovat sopineet unionin jäsenyysmahdollisuuden ulottamisesta myös muille Länsi-Balkanin maille eli Albanialle, Bosnia ja Hertsegovinalle, Kosovolle YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 mukaisesti, Montenegrolle ja Serbialle, jotka on siten määritelty mahdollisiksi ehdokasmaiksi. Komissio raportoi neuvostolle säännöllisesti kaikkien näiden maiden edistymisestä jäsenyyysehtojen täyttämisessä.

EU on sitoutunut tukemaan Länsi-Balkanin maiden poliittista vakautta ja taloudellista kehitystä. Vakautus- ja assosiaatioprosessin päämääränä on nopea siirtyminen markkinatalouteen sekä alueellisen yhteistyön ja jäsenyysprosessin edistäminen. Prosessi perustuu asteittain tiivistyvään kumppanuuteen, jossa EU tekee erilaisia kauppamyönnytyksiä sekä tarjoaa taloudellista tukea.

EU myöntää taloudellista tukea ehdokasmaille sekä mahdollisille ehdokasmaille. Rahoituskaudella 2007–2013 tukea myönnetään liittymistä valmistelevan tukivälineen eli IPA:n (Instrument for Pre-Accession Assistance) välityksellä.

Myyttiä ja faktaa EU:n laajentumisesta

Ilmoitustaulu


Oikotie

Euroopan komissio
Komissaarit
Kehitysyhteistyön teemavuosi
Luxemburg
Resurssitehokkuus
Europe Direct
Sinun Eurooppasi -neuvonta
EU Bookshop
Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
Viimeisin päivitys: 24/07/2012  |Sivun alkuun