Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Energia ja ilmastonmuutos
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

Energia on ihmiselämässä keskeisessä asemassa. Tarvitsemme sitä muun muassa liikenteeseen, talojen lämmitykseen ja ilmastointiin sekä tehtaiden, maatilojen ja toimistojen tarpeisiin. Fossiiliset polttoaineet ovat kuitenkin ehtyvä energialähde, ja niistä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt ovat ilmaston lämpenemisen keskeisin syy. Energiansaanti fossiilisista polttoaineista ei siis ole enää itsestään selvää. Tarvitaan integroitua energia- ja ympäristöpolitiikkaa, jossa asetetaan selvät tavoitteet ja aikataulu energiansäästölle ja talouden ohjaamiselle vähemmän hiilidioksidipäästöjä tuottavaan suuntaan.

Yleistietoa EU:n energiapolitiikasta

Komission energia-asioiden pääosaston sivut

Ilmastonmuutoksen torjunnasta aiheutuviin kustannuksiin vaikuttaa toimien nopeus. Jos toimenpiteisiin ryhdytään välittömästi, kustannukset jäävät arvioiden mukaan selvästi alle yhden prosentin BKT:stä. Hitaammalla tahdilla kustannukset nousevat moninkertaisiksi.

Uuden energiapaketin yhteydessä julkistettiin jäljempänä esiteltävät ehdotukset energiapoliittisista toimista.

Energiatehokkuus

Energiankäytön vähentäminen sekä hukkakäytön eliminointi ovat Euroopan unionin päätavoitteita energiatehokkuuteen liittyen. EU:n tuki energiatehokkuuden kehittämisessä on avainasemassa, jotta asetetut velvoitteet koskien Kioton sopimusta, kilpailukykyä sekä toimintavarmuutta voitaisiin saavuttaa. Yhtenä EU:n 2020 – strategian tavoitteista onkin laskea energiankulutusta EU:n alueella 20 % vuoteen 2020 mennessä. Etenkin energiaa paljon kuluttavilla sektoreilla, kuten rakennus-, teollisuus- sekä kuljetusaloilla, on vielä paljon käyttämätöntä potentiaalia, joten on perusteltua sanoa, että energiatehokkuus on monella tapaa yksi Euroopan suurimmista energiaresursseista.

Myös kotitalouksien energiatehokkuuteen on aloitettu kiinnittämään entistä enemmän huomiota. Esimerkiksi 1.9.2009 voimaan tulleen lainsäädännön myötä, hehkulamppuja ja muita energiaa tuhlaavia valaisumenetelmiä ryhdyttiin korvaamaan energiatehokkaammilla lampuilla. Eurooppalaisten kotitalouksien siirtyessä energiatehokkaampien valaisumenetelmien käyttöön, auttavat ne omalta osaltaan energian säästämisessä sekä ilmastonsuojelutavoitteiden saavuttamisessa.

Lisätietoa energiansäästölampuista

Lisätietoa tuotteiden ekosuunnittelusta

Päästökauppa 

Lisätietoa

Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi

Huhtikuussa 2009 EU vahvisti direktiivin hiilidioksidin geologisesta varastoinnista, joka koskee erilaisia teknologisia prosesseja, joilla hiilidioksidi otetaan talteen teollisuuden päästämistä kaasuista ja siirretään ja injektoidaan geologisiin muodostumiin. Pääasiallisina vaihtoehtoina on neljä eri menetelmää. Ensimmäinen perustuu rakenteellisiin loukkuihin, joilla tarkoitetaan läpäisemätöntä kivipeitettä, joka estää hiilidioksidin karkaamisen. Toinen on jäännöskaasun loukkuuntuminen, jossa hiilidioksidi työntyy kivimuodostuman huokostiloihin kapillaarivoimien ansiosta. Kolmas perustuu loukkuihin, joissa hiilidioksidi liukenee geologisessa muodostumassa olevaan veteen ja painuu muodostuman pohjalle, koska hiilidioksidi on vettä painavampaa. Neljäs on mineraaliloukkuuntuminen, jossa liuennut hiilidioksidi reagoi kemiallisesti kivilajin kanssa ja muodostaa mineraaleja.

Lue lisää

Kansalliset toimintasuunnitelmat

Komissio kannustaa jäsenmaita auttamaan toisiaan kansallisten suunnitelmien täytäntöönpanossa ja esittää uusia aloitteita, jotka koskevat erityisesti ekosuunnittelua, rakennusten energiankäyttöä sekä sähkön ja lämmön yhteistuotantoa. Kansallisia energiatehokkuuden toimintasuunnitelmia vuosille 2008–2010 (NEEAP) koskevassa komission ensimmäisessä arvioinnissa todettiin monien toimintasuunnitelmien sisältävän kattavia säästöstrategioita, mutta niistä puuttuivat selkeät konkreettiset toimet sekä toteutussuunnitelmat. Kesäkuussa 2011 julkaistiin Suomen toinen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma .   

Lue lisää

Ilmoitustaulu


Oikotie

Euroopan komissio
Komissaarit
Kehitysyhteistyön teemavuosi
Luxemburg
Resurssitehokkuus
Europe Direct
Sinun Eurooppasi -neuvonta
EU Bookshop
Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
Viimeisin päivitys: 15/10/2012  |Sivun alkuun