Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Aluepolitiikka
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

Eurooppa on maanosana rikkaimpia, mutta siitä huolimatta Euroopan unionin alueiden väliset elintasoerot ovat räikeät. Kun unioniin liittyi toukokuussa 2004 kymmenen uutta jäsenmaata sekä vuonna 2007 viimeisimmän laajentumisen yhteydessä vielä Bulgaria ja Romania, erot maiden välillä kasvoivat entisestään huomattavasti. Jokaisen uuden jäsenmaan kansantulo oli EU-keskitason alapuolella.         

EU:n aluepolitiikan perustana ovat solidaarisuus ja koheesio, jolla tuetaan unionin tasapainoista kehitystä. Tavoitteena on kaventaa alueiden tulo- ja varallisuuseroja ja parantaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia kansalaisia ja alueita.

Politiikkaa toteutetaan EU:ssa rahoittamalla erilaisilla alueilla toteutettavia hankkeita rakennerahastojen sekä koheesiorahaston varoista panostamalla eritoten yhteyksien ja palveluiden laadun parantamiseen, joilla houkutellaan investointeja ympäristöstä samalla huolehtien. Tieto- ja viestintäteknologiaa kehittämällä kannustetaan myös innovointia, yrittäjyyttä ja osaamistaloutta. 

EU:n rahoituskaudella 2007–2013 aluepolitiikan painopisteinä ovat kasvu ja työllisyys. Unionin budjetista runsas kolmasosa, seitsenvuotiskaudella yhteensä 347 miljardia euroa, käytetään aluepoliittisiin toimiin. Uuden, kesäkuussa 2011 julkaistun komission monivuotisen rahoituskehyksen vuosille 2014–2020, tavoitteena on korottaa koheesio- ja aluepolitiikan osuutta budjetista kahdella prosentilla.    

Tuet jäsenmaille kanavoidaan maiden itse valmistelemien ja komission hyväksymien tavoiteohjelmien kautta. Suomessa aluepolitiikka on kohdistunut Pohjois- sekä Itä-Suomeen.

Viidennessä koheesioraportissa käydään läpi EU:n, EU-maiden ja aluehallintojen toimintaa taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden eli koheesion edistämiseksi. Raportin nettisivuilta voi lukea koko raportin myös suomeksi.

Myös EU:n Itämeri-strategia on aluepolitiikka. Siihen liittyvät dokumentit ja uutiset löytyvät täältä

Yleistietoa aluepolitiikasta

Komission aluepolitiikan pääosasto

Rakennerahastot Suomessa

Ilmoitustaulu


Oikotie

Euroopan komissio
Komissaarit
Kehitysyhteistyön teemavuosi
Kirjoituskilpailu
Latvia
Resurssitehokkuus
Europe Direct
Sinun Eurooppasi -neuvonta
EU Bookshop
Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
Viimeisin päivitys: 22/12/2011  |Sivun alkuun