Sökväg


Om oss
Om representationen

Medborgarnas rättigheter inom EU
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

Som medborgare i något av Europeiska unionens medlemsland är du också unionsmedborgare.Detta innebär att du fritt kan röra dig och uppehålla dig var som helst inom EU. Du får också rösta i kommunalval och i val till Europaparlamentet i den medlemsstat där du är bosatt och kan ställa upp som kandidat i dessa val. Vidare kan du få skydd av EU-ländernas diplomatiska eller konsulära myndigheter i sådana länder utanför EU där ditt eget land inte är representerat. Du har också rätt att vända dig till Europeiska ombudsmannen.

EU-medborgarskapet kompletterar ditt nationella medborgarskap, men ersätter det inte.Dina medborgerliga rättigheter och skyldigheter fastställs i ditt eget lands lagstiftning.

På webbportalen Ditt Europa hittar du praktisk information om dina rättigheter och möjligheter i EU och på dess inre marknad.

Grundläggande rättigheter

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna antogs av Europeiska rådet i Nice i december 2000. Stadgan om de grundläggande rättigheterna ingår också som en särskild del i utkastet till fördrag om upprättandet av en konstitution för Europa.

I stadgan förtecknas de medborgerliga, politiska, ekonomiska och sociala rättigheter som alla EU-medborgare och andra som är bosatta i EU har. Rättigheterna behandlas i sex kapitel om värdighet, friheter, jämlikhet, solidaritet, medborgarnas rättigheter och rättskipning.

Också de fyra friheterna – fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital – kan betraktas som grundläggande rättigheter. Dessutom garanteras medborgarna föreningsfrihet, rätt att göra framställningar och skydd av affärs- och yrkeshemligheter.

EG-domstolens avgöranden om hur fördragens bestämmelser ska tolkas har inneburit bättre möjligheter för medborgarna att tillvarata sina rättigheter. Som exempel kan nämnas förbudet mot diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter intar en särställning. Med utgångspunkt i denna konvention har EG-domstolen bekräftat t.ex. rätten till egendom, hemmets okränkbarhet, yttrandefrihet, näringsfrihet, religions- och åsiktsfrihet samt en rad grundläggande rättigheter när det gäller rättsprocesser.

Läs mer

Till början

Att arbeta i EU

Enligt EG-fördraget har arbetstagarna rätt att röra sig fritt inom EU. Varje EU-medborgare har rätt att förvärvsarbeta i ett annat medlemsland på samma villkor som landets egna medborgare. Arbetstagare från andra medlemsländer får inte behandlas annorlunda än det egna landets arbetstagare (till exempel olika villkor för uppsägning och lön).

Då en EU-medborgare arbetar i ett annat EU-land har arbetstagarens familjemedlemmar rätt att flytta dit tillsammans med honom eller henne. Som familjemedlemmar betraktas make/maka, barn som är under 21 år eller som försörjs av EU-medborgaren samt släktingar i rakt uppstigande led som försörjs av EU-medborgaren. Även familjemedlemmar som inte är EU-medborgare har rätt att bo och förvärvsarbeta i medlemslandet. De har också rätt att stanna i landet efter att de har förvärvsarbetat där.

För arbetstagare från de nya medlemsländerna som vill arbeta i andra EU-länder gäller ibland vissa övergångsbestämmelser. I Finland tillämpas inga sådana begränsningar.

Mer information om begränsningar för arbetstagare från nya medlemsländer

Den europeiska arbetsmarknaden

EU försöker med hjälp av olika åtgärder skapa ett område där alla européer har möjlighet till fri rörlighet. Därför verkar EU också för att skapa en gemensam europeisk arbetsmarknad. För att bidra till detta upprättades 1994 Eures, ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar som har 500 rådgivare över hela EU. Genom Eures får du information om lediga arbetsplatser och arbetsförmedlingstjänster samt om boende- och arbetsvillkoren i medlemsländerna och EES-länderna.

Social trygghet

För att kunna bo och arbeta inom EU måste arbetstagarens sociala trygghet garanteras. Det finns rättsakter om hur de sociala trygghetssystemen i EU ska tillämpas så att löntagare, egenföretagare och studerande ska få samma sociala trygghet som arbetstagarna i det berörda medlemslandet. De förmåner man fått inom ramen för ett medlemslands sociala trygghetssystem gäller i samtliga EU-länder.

Till början

Att bo i EU

Den fria rörligheten för personer är en av de fyra grundläggande rättigheterna i EU. Ursprungligen var den fria rörligheten för personer framför allt av ekonomisk art och berörde bara arbetstagare. Senare har begreppet utvidgats till att omfatta alla unionsmedborgare, som alltså har rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom EU.

I dag har alla medborgare i EU-länderna rätt att fritt flytta till ett annat EU-land med sin familj, trots att han eller hon inte är arbetstagare, pensionstagare eller studerande. Förutsättningen är dock att medborgaren och hans familjemedlemmar hör till det mottagande medlemslandets sociala trygghetssystem. Familjen måste också ha tillräckligt med inkomster eller medel för att kunna försörja sig.

EU-medborgare som vistas i ett annat EU-land under en kortare period än tre månader behöver endast ett giltigt identitetskort eller pass. Samma rättigheter gäller för familjemedlemmar. Familjemedlemmarna som inte är medborgare i ett EU-land måste i vissa fall ha visering.

EU-medborgare som har för avsikt att vistas i ett annat EU-land längre än tre månader på grund av arbete eller studier måste ha ett uppehållstillstånd, som kan begränsas till att gälla i fem år. Därefter kan uppehållstillståndet sökas på nytt. Myndigheterna i medlemslandet kan också kräva att tillståndet förnyas vartannat år. Studerandes, pensionstagares och arbetstagares uppehållstillstånd gäller så länge sjukförsäkringen är i kraft och de har tillräckliga medel för att försörja sig.

Medlemsländerna får göra undantag från dessa bestämmelser bara om det är motiverat med hänsyn till allmän ordning, säkerhet och hälsa.

Till början

Att studera i EU

Alla medborgare i EU-länderna har i praktiken rätt att vistas i ett annat EU-land som studerande.

Det största hindret för studenternas rörlighet i dag är erkännandet av examina som avlagts i ett annat land. EU främjar på många olika sätt överföringen av kvalifikationer och kompetens för akademiska eller yrkesmässiga syften.

I EU-länderna och EES-länderna finns nätverket Naric, som består av nationella centra som arbetar för att underlätta erkännande av utbildningar. De s.k. Naric-kontoren ger information om utbildning och examina som avlagts i andra länder.

Dessutom finns tillägg till examensbevis för yrkeskvalifikationer, det europeiska systemet för överföring av studiemeriter (ECTS), den europeiska mallen för meritförteckningar samt Europass-intyget som visar vilka kunskaper och erfarenheter som har förvärvats i formella och icke-formella sammanhang.

Finländska studerande som studerar utomlands har i allmänhet rätt till ett förhöjt studiestöd från FPA.

Utbildningsprogram

EU främjar samarbetet mellan medlemsländerna med hjälp av olika utbildningsprogram, som genom ett beslut av rådet integrerades i ett enda program för livslångt lärande. I det programmet ingår till exempel Erasmus (högskoleutbildning), Comenius (grundskolor och gymnasier), Leonardo da Vinci (yrkesinriktad utbildning) och Grundtvig (vuxenutbildning) .

Dessutom satsar unionen på internationellt utbildningssamarbete, innovativa undervisnings- och utbildningsprojekt, nätverk mellan forskare och sakkunniga samt teknik på utbildningsområdet.

Mer information om studier i EU-länderna och om studenters sociala trygghet finns på webbplatsen Ditt Europa och Folkpensionsanstaltens webbplats. 

Till början

Skydd av dina rättigheter

De finländska myndigheterna och domstolarna måste se till att de skyldigheter som följer av gemenskapsrätten och av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna uppfylls. När det gäller problem med de nationella myndigheterna kan man vända sig till en nationell domstol, riksdagens justitieombudsman eller justitiekanslern, även i frågor som rör europeisk rätt.

Om rättigheterna av någon anledning inte respekteras kan medborgarna klaga.

Mer information om hur du gör dina rättigheter gällande i EU

Till början

Anslagstavla


Genvägar

Europeiska kommissionen
Kommissionärerna
Europaåret för utvecklingssamarbete
Skrivtävling
Latvia
Resurseffektivitet
Europe Direct
Ditt Europa – Rådgivning
EU Bookshop
Europaparlament Informationskontoret i Finland
Senaste uppdatering: 15/07/2014  |Till början