Sökväg


Om oss
Om representationen

Jordbruk
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

EU:s gemensamma jordbrukspolitik (GJP) har förändrats markant under de senaste tio åren. Målet har varit att utveckla jordbruket i EU med hänsyn till såväl miljön som till djurs välbefinnande. I stället för att stödja överproduktion vill man skapa en marknadsanpassad jordbrukspolitik. Man vill dessutom stödja utkomsten på landsbygden på längre sikt genom att göra produktionen mångsidigare och genom att främja omstrukturering och näringarna på landsbygden i hela EU. Jordbrukarna ska garanteras en skälig levnadsstandard och konsumenterna bra produkter till rimliga priser.

Reformen av EU:s jordbrukspolitik inleddes 2003. Kärnan i reformen var en övergång till samlade gårdsstöd som inte är kopplade till produktionen. Trots att en del EU-länder valde att inte genast införa det förenklade stödsystemet har avskaffandet av produktionskopplade stöd bidragit till att EU:s jordbruksutgifter har minskat. Den gemensamma jordbrukspolitiken står idag för bara en tredjedel av EU:s budget (31,6 % utan utgifter för landsbygdsutveckling, fiske och miljö).

Läs mer om jordbruk och landsbygdsutveckling på kommissionens webbplats.


Översynen av EU:s jordbrukspolitik

EU:s jordbrukspolitik motsvarar i flera avseenden inte längre dagens krav. Därför har kommissionen 2008 gjort en översyn (en s.k. hälsokontroll) av EU:s jordbrukspolitik. Med utgångspunkt i den föreslås ytterligare reformer.

De viktigaste ändringarna som kommissionen föreslår är att mjölkkvoterna fasas ut till april 2015, att kravet på att jordbrukarna lägger mark i träda slopas, att samtliga direktstöd till jordbrukarna frikopplas från produktionen och att vissa interventioner avskaffas.

Stödet till jordbrukarna ska enligt förslaget kopplas till vissa krav på miljö, djurskydd och livsmedelskvalitet. Jordbrukare som inte uppfyller kraven får sänkt stöd.

Direktstöd på mer än 5 000 euro kommer att minskas med 5 procent. Kommissionen föreslår dessutom att stöden ska minskas med upp till 13 procent senast 2012. Särskilt stöden till större jordbruk kommer att skäras ned. De medel som frigörs ska föras över till budgeten för landsbygdsutveckling och användas till åtgärder för att motverka klimatförändring, främja förnybar energi, förbättra vattenförvaltning och skydda biologisk mångfald.


Jordbruk i Finland

Jordbruket utgör grunden för livsmedelsekonomin i Finland. Största delen av de livsmedel som konsumeras i Finland är av inhemskt ursprung. Jordbruket spelar också en viktig roll för sysselsättningen – tillsammans med den övriga livsmedelskedjan sysselsätter det över 300 000 finländare antingen direkt eller indirekt.

Största delen av jordbrukets inkomster kommer från försäljning av produkter. En allt större andel av inkomsterna utgörs emellertid av stöd som betalas ut dels via EU:s gemensamma stödsystem, dels inom ramen för det nationella stödsystemet.

Läs mer om jordbruk i Finland på jord- och skogsbruksministeriets webbplats.

Anslagstavla


Genvägar

Europeiska kommissionen
Kommissionärerna
Europaåret för utvecklingssamarbete
Skrivtävling
Latvia
Resurseffektivitet
Europe Direct
Ditt Europa – Rådgivning
EU Bookshop
Europaparlament Informationskontoret i Finland
Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början