Sökväg


Om oss
Om representationen

Bonnkonferensen - EU vill höja ambitionen för de globala klimatåtgärderna
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

04/06/2014

Europeiska unionen kommer under FN:s klimatförhandlingar den 4–15 juni i Bonn i Tyskland att redogöra för sina insatser för ambitiösare globala klimatåtgärder fram till 2020.

  Bryssel den 4 juni 2014 – IP/14/629

  Mötet blir ett tillfälle att ta nya steg mot det framtida globala klimatavtalet för perioden efter 2020 som ska slutföras nästa år, samt mot en intensifiering av de globala klimatåtgärderna fram till 2020. Sådana åtgärder behövs för att överbrygga den stora klyfta som finns mellan ländernas nuvarande åtaganden om utsläppbegränsningar av växthusgaser och vad som krävs för att hålla den globala uppvärmningen under 2°C jämfört med den förindustriella temperaturen.

  Ministrarnas samtal den 5 juni koncentreras på hur man kan höja ambitionen för de utvecklade ländernas klimatåtgärder inom ramen för Kyotoprotokollet, under protokollets andra åtagandeperiod, dvs. 2013–2020. Den 6 juni kommer ministrarna att diskutera det framtida globala klimatavtalet samt hur ambitionsnivån kan höjas för alla länder före 2020.

  EU har lyckats bryta kopplingen mellan ekonomisk tillväxt och utsläpp av växthusgaser. Utsläppen minskades med 19 % 1990–2012 samtidigt som EU:s ekonomi växte med mer än 44 %. De närapå halverade utsläppen per BNP-enhet gör EU till en av de mest energieffektiva ekonomierna i världen.

  En av EU:s prioriteringar i Bonn blir att förbereda ett beslut på FN:s klimatkonferens i Lima i december om konkreta sätt att höja ambitionen för de globala klimatåtgärderna fram till 2020.

  Som ett led i diskussionerna om ett framtida klimatavtal kommer fokus vid Bonnkonferensen att ligga på att nå samförstånd kring vilken information länderna ska lämna när de föreslår insatser för att minska utsläppen inom ramen för avtalet, så att insatserna blir beräkningsbara och kan granskas.

  Avsikten är att fatta beslut om denna information i Lima. Alla länder har lovat att presentera sina insatser i god tid före Pariskonferensen i december 2015 då avtalet för perioden efter 2020 enligt planerna ska antas.

  EU kommer att hålla tre informationsmöten för pressen i Bonn: den 4 juni, kl. 14:00 (lokal tid), den 6 juni, kl. 14:30 (lokal tid) med kommissionären Hedegaard och miljöminister Maniatis samt den 15 juni, kl. 14:00 (lokal tid). Informationsmötena sänds både direkt på webben och på beställning via www.unfccc.int

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 04/06/2014  |Till början