Sökväg


Om oss
Om representationen

Energitrygghet: En övergripande strategi för större leveranssäkerhet
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

28/05/2014

Kommissionen reagerar på det rådande geopolitiska klimatet och EU:s importberoende genom att förespråka en ny europeisk strategi för trygg energiförsörjning. Till de viktigaste punkterna hör att diversifiera den externa energiförsörjningen, uppgradera infrastrukturen och fullborda EU:s inre energimarknad och spara energi. I strategin framhålls också behovet av att samordna nationella energipolitiska beslut och vikten av att tala med en röst vid förhandlingar med externa partner. Strategin bygger vidare på de framsteg som redan uppnåtts sedan 2009 års gaskris. Kommissionens förslag, inklusive åtgärder för att garantera en oavbruten energiförsörjning i vinter, kommer att diskuteras av EU:s stats- och regeringschefer vid Europeiska rådets möte den 26–27 juni.

  Bryssel den 28 maj 2014 - IP/14/606

  För att garantera en energiförsörjning utan avbrott i vinter föreslår kommissionen omfattande riskbedömningar (stresstester). Dessa skulle genomföras på regional nivå eller EU-nivå genom att man simulerar ett avbrott i gasförsörjningen. Syftet är att kontrollera hur energisystemet kan hantera försörjningsrisker och utifrån detta utarbeta beredskapsplaner och införa reservsystem. Sådana system skulle kunna vara att man ökar gaslagren, minskar efterfrågan på gas genom övergång till andra bränslen (särskilt för uppvärmning), utvecklar infrastrukturen för krislägen t.ex. genom att skapa möjligheter till omvända flöden och genom att slå samman delar av de befintliga energitrygghetslagren.

  För att möta försörjningsutmaningarna på medellång och lång sikt föreslår kommissionen åtgärder inom flera nyckelområden:

  • Att man fullbordar den inre marknaden för energi och bygger de infrastrukturlänkar som saknas är väsentligt för att snabbt kunna reagera på eventuella försörjningsavbrott genom att vid behov styra energiflödena inom EU dit där de behövs. Kommissionen har identifierat omkring 33 infrastrukturprojekt som är av avgörande betydelse för EU:s energitrygghet. Utöver det föreslår kommissionen att man utökar det mål som gäller sammankoppling av installerad elkapacitet till 15 % fram till 2030, med hänsyn tagen till kostnadsaspekter och potentialen för handelsutbyte i de berörda regionerna. (Medlemsstaterna har redan åtagit sig att garantera en sammankopplingsmöjlighet på 10 % fram till 2020.)
  • Att man ökar antalet leverantörsländer och försörjningsvägar. År 2013 kom 39 % av EU:s gasimportvolym från Ryssland, 33 % från Norge och 22 % från Nordafrika (Algeriet, Libyen). Samtidigt som EU kommer att upprätthålla sina förbindelser med pålitliga partnerländer kommer den att försöka skapa kontakter till nya partnerländer och försörjningsvägar, t.ex. i området kring Kaspiska havet, genom att ytterligare bygga ut den södra gaskorridoren genom att utveckla gasmarknadsplatsen i Medelhavsområdet och genom att öka leveranserna av flytande naturgas.
  • Att man stärker kris- och solidaritetsmekanismerna och skyddar kritisk infrastruktur. Kommissionen kommer i detta sammanhang bl.a. att se över bestämmelserna och genomförandet av förordningen om trygg naturgasförsörjning.
  • Att man ökar den inhemska energiproduktionen: Detta omfattar ökat utnyttjande av förnybara energikällor och hållbar produktion av fossila bränslen.
  • Att man bättre samordnar den nationella energipolitiken och talar med en röst inom den externa energipolitiken. Kommissionen har för avsikt att i ett tidigt skede medverka i sådana mellanstatliga avtal med tredjeländer som kan påverka försörjningstryggheten. Dessutom kommer kommissionen att se till att alla sådana avtal och alla infrastrukturprojekt inom EU:s territorium är fullständigt förenliga med relevant EU-lagstiftning.
  • Att man främjar utvecklingen av ny energiteknik.
  • Att man ökar energieffektiviteten. Eftersom byggnader står för 40 % av vår energiförbrukning och för en tredjedel av naturgasanvändningen, spelar denna sektor en avgörande roll.

  Bakgrund

  Den senaste tidens händelser har väckt oro i hela EU för hur man ska kunna säkra energiflöden utan avbrott och hålla energipriserna på en stabil nivå. Vid Europeiska rådets möte i mars 2014 åtog sig kommissionen att genomföra en fördjupad undersökning av EU:s energiförsörjning och att lägga fram en heltäckande plan för hur man ska minska EU:s energiberoende. Resultaten och förslagen kommer att diskuteras vid Europeiska rådets möte den 26–27 juni.

  Å ena sidan ökar den globala efterfrågan på energi och väntas öka med ytterligare 27 % till 2030. Å andra sidan minskade EU:s inhemska energiproduktion med nästan en femtedel mellan 1995 och 2012. I dag tillgodoses över 50 % av EU:s energibehov av leverantörer utanför EU: 2012 importerades nästan 90 % av den olja, 66 % av den gas och 42 % av de fasta bränslen som förbrukas i EU. Notan för detta är mer än 1 miljard euro per dag.

  Mer information

  MEMO/14/379

  Den fördjupade undersökningen om den europeiska energiförsörjningen och meddelandet om en europeisk strategi för trygg energiförsörjning finns på Europeiska kommissionens webbplats om försörjningstrygghet:

  http://ec.europa.eu/energy/security_of_supply_en.htm

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 28/05/2014  |Till början