Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionen välkomnar ett nytt direktiv om utstationering av arbetstagare
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

13/05/2014

EU-kommissionen välkomnar i dag att EU:s ministerråd slutligen har antagit nya bestämmelser för en bättre tillämpning av EU-reglerna om utstationering av arbetstagare. Det nya direktivet kommer att garantera att de utstationerade arbetstagarnas rättigheter tillvaratas i praktiken och samtidigt stärka rättsreglerna för tjänsteleverantörerna. EU-länderna måste genomföra det nya direktivet i sin nationella lagstiftning senast två år och tjugo dagar efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

  Bryssel den 13 maj 2014 – IP/14/542

  Starka garantier för att tillvarata utstationerande arbetstagares rättigheter och förhindra social dumpning finns i 1996 års direktiv om utstationering av arbetstagare (96/71/EG). Där finns bindande regler för arbets- och anställningsvillkor som ska gälla arbetstagare som sänds ut för att arbeta i ett annat medlemsland. Det nya direktivet kommer att bidra till en bättre praktisk tillämpning av dessa regler, särskilt inom byggnadsbranschen och godstransportsektorn, där exempelvis de s.k. brevlådeföretagen (utan någon egentlig ekonomisk verksamhet i sina hemländer) har använt falsk utstationering för att kringgå nationella regler om social trygghet och arbetsvillkor. Det kommer också att förbättra skyddet av de utstationerade arbetstagarnas rättigheter genom att förhindra bedrägerier, särskilt i underleverantörskedjor där deras rättigheter inte alltid respekteras.

  Direktivet kommer särskilt att

  • öka arbetstagarnas och företagens medvetenhet om rättigheter och skyldigheter i fråga om arbets- och anställningsvillkor,
  • förbättra samarbetet mellan nationella myndigheter med ansvar för utstationeringsfrågor (skyldighet att svara på begäran om bistånd från behöriga myndigheter i andra EU-länder – en tidsfrist på två arbetsdagar för en brådskande begäran om information och på 25 arbetsdagar för en ej brådskande begäran),
  • förtydliga definitionen av utstationering för att öka rättssäkerheten för utstationerade arbetstagare och tjänsteleverantörer och samtidigt vidta åtgärder mot brevlådeföretag som utnyttjar utstationering för att kringgå lagen,
  • definiera medlemsländernas skyldigheter att kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna i 1996 års direktiv (medlemsländerna ska utse särskilda tillsynsmyndigheter för detta och de länder där tjänsteleverantörerna är etablerade ska vidta de övervaknings- och tillsynsåtgärder som krävs),
  • ställa krav på de utstationerande företagen att
   • utse en person ska sköta kontakterna med tillsynsmyndigheterna,
   • lämna uppgifter om sin identitet, antalet arbetstagare som utstationeras, start- och slutdatum för utstationeringen samt arbetsplatsens adress och typ av tjänster,
   • spara alla tillgängliga handlingar, t.ex. anställningsavtal, lönebesked och tidrapporter för utstationerade arbetstagare,
  • förbättra skyddet av rättigheter och hanteringen av klagomål genom att kräva att både värd- och hemlandet med stöd av de fackliga organisationerna och andra berörda parter säkerställer att utstationerade arbetstagare kan lämna in klagomål och vidta rättsliga eller administrativa åtgärder mot sina arbetsgivare om deras rättigheter inte respekteras,
  • se till att administrativa påföljder och böter som ett medlemsland ålägger tjänsteleverantörer som inte följt bestämmelserna i 1996 års direktiv kan verkställas och drivas in i ett annat medlemsland. Påföljderna vid överträdelse av direktivet måste vara effektiva, proportionella och avskräckande.

  Läs mer

  Se även MEMO/14/344

  Nyhet på GD Sysselsättnings webbplats

  László Andors webbplats

  László Andor på Twitter

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 13/05/2014  |Till början