Sökväg


Om oss
Om representationen

Eurobarometer: mer tillit och optimism i EU
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

12/05/2014

Enligt dagens särskilda Eurobarometerundersökning, Européerna 2014, uppger en majoritet av européerna att de ser positivt på EU (34 %, dvs. 3 procentenheter mer än i den ordinarie Eurobarometerundersökningen från november 2013) medan 26 % säger sig ha en negativ syn på EU.

  Bryssel den 12 maj 2014 – IP/14/543

  Dessutom ökar optimismenom de ekonomiska utsikterna i EU och EU:s framtid. Invånare i 20 av 28 EU-länder räknar med att den ekonomiska situationen i deras hemland kommer att förbättras under de kommande tolv månaderna.

  Antalet invånare som tror att den ekonomiska situationen i deras land kommer att förbättras under de kommande tolv månaderna har ökat med 5 procentenheter, och antalet som är pessimistiska om ekonomin har sjunkit skarpt i motsvarande mån.

  På frågan om krisens inverkan på sysselsättningen redan kulminerat instämmer dessutom 44 %, en ökning med 4 procentenheter sedan hösten 2013. Problem kvarstårdock: nästan hälften (49 %) av de tillfrågade anser att arbetslösheten är det allvarligaste problemet i deras land just nu.

  Tilliten till EU ökar (32 %, +1 procentenhet) och ligger fortfarande över tilliten till de nationella parlamenten (27 %, -2 procentenheter) och de nationella regeringarna (26 %, +3 procentenheter). Samtidiger uppger mer än hälften av européerna (53 %) att de ser positivt på EU:s framtid.

  Resultaten tyder på att EU-kommissionens omfattande satsningar på att nå ut till medborgarna har burit frukt. Man har bl.a. anordnat 51 medborgardialoger i hela EU och försökt göra valet till Europaparlamentet ännu mer relevant för medborgarna genom att rekommendera de politiska partierna att utse toppkandidater (se IP/14/321). Dagens Eurobarometer visar att allt fler känner att deras röst räknas i EU: 37 % jämfört med 29 % hösten 2013.Detta är en av de starkaste ökningarna under en sådan tidsperiod under de senaste tio åren.

  Den särskilda Eurobarometerundersökning som läggs fram i dag bygger på ett representativt urval av personer från alla EU:s 28 medlemsländer. Sammanlagt intervjuades knappt 28 000 personer i åldrarna 15 och uppåt den 15–24 mars 2014.

  Den särskilda Eurobarometerundersökningen 415, som läggs fram i dag, visar européernas uppfattning om den rådande ekonomiska situationen i EU, vilka frågor de tycker är viktigast och deras tillit till de politiska institutionerna. Det är den enda undersökningen som täcker hela EU.

  Resultaten och nationella datablad (på engelska) finns på:

  http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#415

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Greklands EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Kroatien
  EU och du
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 12/05/2014  |Till början