Sökväg


Om oss
Om representationen

Energieffektivitet i byggnader: Kommissionen väcker talan mot Belgien och Finland p.g.a. bristande införlivande
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

22/04/2014

Europeiska kommissionen väcker talan mot Belgien och Finland vid EU-domstolen, eftersom de inte har införlivat direktivet om byggnaders energiprestanda.

  IP/14/447

  Enligt direktivet måste medlemsländerna fastställa och tillämpa minimikrav på energiprestanda för alla byggnader, se till att alla byggnader energicertifieras och kräva regelbundna inspektioner av värme- och luftkonditioneringssystem. Dessutom ska medlemsländerna enligt direktivet se till att alla nya byggnader är s.k. nära-nollenergibyggnader senast 2021. Direktivet skulle ha införlivats med nationell rätt senast den 9 juli 2012.

  – Energieffektivitet är viktigt för att hålla våra energikostnader under kontroll och minska klimatförändringarna. Att använda mindre energi är av avgörande betydelse för att garantera försörjningstryggheten i Europa. Det är av största vikt att alla medlemsstater inför den lagstiftning som behövs för att påskynda energieffektivitetsåtgärderna. Byggnadssektorn står för 40 % av EU:s energiförbrukning  och det är här som mest energi kan sparas, säger Günther Oettinger, kommissionsledamot med ansvar för energifrågor.

  Direktivet om byggnaders energiprestanda (direktiv 2010/31/EU) ger konsumenterna och medborgarna rätten att få information om energiprestanda för byggnaden de vill köpa, hyra eller uppföra och rätten att få korrekta råd om kostnadseffektiva sätt att förbättra byggnadens energiprestanda. Införandet av minimikrav avseende energiprestanda i byggnader syftar också till att skapa miljövänliga marknadsincitament för renovering av befintliga byggnader och för uppförande av ”nära-nollenergibyggnader”, dvs. byggnader som förbrukar mycket lite energi tack vare utmärkt isolering, deras orientering mot solen, energieffektiv uppvärmning och kylning etc.

  Kommissionen föreslår ett dagligt vite på 19 178,25 euro för Finland och 42 178,50 euro för Belgien. Kommissionen har fastställt vitesbeloppet med hänsyn till hur länge överträdelsen varat och hur allvarlig den är. Om domstolens dom ger kommissionen rätt, ska det dagliga vitet betalas från den dag domen meddelas till dess att direktivet har införlivats. Det slutliga vitesbeloppet kommer att avgöras av domstolen.

  Kommissionen skickade i september 2012 en formell underrättelse till Belgien och Finland rörande införlivandet av direktivet  Denna följdes av ett motiverat yttrande i juni 2013. I dag saknar båda medlemsstaterna tillräckliga införlivandeåtgärder på regional nivå, inklusive bland annat åtgärder avseende energicertifikat och nära-nollenergibyggnader.

  Kommissionen håller också på att undersöka läget i andra medlemsstater (Förenade kungariket, Slovenien, Rumänien, Polen, Nederländerna, Malta, Lettland, Luxemburg, Italien, Grekland, Estland, Tjeckien och Österrike) som fått motiverade yttranden för ofullständigt införlivande. Dagens åtgärd från kommissionen kan därför komma att kompletteras med ytterligare hänskjutanden till domstolen under de kommande månaderna.

  Bakgrund

  EU siktar på en nedskärning med 20 % av EU:s årliga förbrukning av primärenergi till 2020. Byggnader står för cirka 40 % av EU:s totala slutliga energiförbrukning och mer än en tredjedel av CO2-utsläppen. Genom att korrekt införliva och genomföra lagstiftningen om energieffektivitet i byggnader kan EU-länderna göra betydande kostnadseffektiva energibesparingar och undvika tillhörande utsläpp av växthusgaser.

  Enligt Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009, kan kommissionen, om medlemsstaterna underlåter att införliva EU-lagstiftning i den nationella lagstiftningen inom den föreskrivna tidsfristen, uppmana domstolen att utdöma ekonomiska påföljder när den väcker talan vid domstolen.

  Det dagliga vitet beräknas på grundval av en metod där följande multipliceras:

  • allvarlighetsfaktorn
  • överträdelsens varaktighet
  • ”n”-faktorn (som varierar mellan medlemsstaterna och tar hänsyn till deras BNP)
  • schablonbelopp, som för närvarande är fastställt till 650 euro per dag.

  Mer information

  Direktivet om byggnaders energieffektivitet finns här

  Kommissionens webbplats om energieffektivitet

  Mer information om överträdelseförfaranden finns här

  Om paketbesluten i april angående överträdelser, se MEMO/14/293

  Om det allmänna överträdelseförfarandet, se MEMO/12/12


  Kontaktpersoner:

  Sabine Berger  (+32 2 299 27 92)

  Nicole Bockstaller  (+32 2 295 25 89)

  För allmänheten Europe Direct på telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller via e­post

   

   

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Italiens EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/04/2014  |Till början