Sökväg


Om oss
Om representationen

Europeiska kommissionen belyser frågorna kring internationella familjer och inleder ett samråd om ytterligare insatser
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

22/04/2014

I en rapport som Europeiska kommissionen lade fram i dag redogörs det för de rättsliga problem som internationella familjer (makar med olika nationalitet) fortfarande har runt om i Europa när de försöker lösa tvister rörande äktenskap eller vårdnad för sina barn över gränserna.

  IP/14/451

  Allt eftersom folk i EU blir mer rörliga ökar även antalet familjer där familjemedlemmarna har olika nationalitet, bor i olika EU-länder eller bor i ett EU-land där en del av familjen inte är medborgare. När sådana familjer separerar krävs rättsligt samarbete över gränserna så att barnen kan upprätthålla kontakter med båda föräldrar eller vårdnadshavare inom en säker rättslig ram, även om dessa bor i ett annat medlemsland. I den rapport som lades fram i dag betonas att mer måste göras för att internationella familjer ska kunna få en klar rättslig situation i sådana lägen (t.ex. för att kunna avgöra vilken domstol som är behörig). Därför inleder Europeiska kommissionen ett omfattande offentligt samråd om tänkbara lösningar, och en informationskampanj om vilken hjälp och vilka bestämmelser som finns när internationella familjer väljer att separera. Alla som vill kan delta i samrådet på följande adress. Samrådet kommer att pågå till den 18 juli.

  ­ Det är alltid tråkigt när familjer splittras, säger vice ordförande Viviane Reding, EU:s kommissionär med ansvara för rättsliga frågor. Om de delas över gränser uppstår dessutom rättsliga problem genom att situationen blir så komplicerad. Därför måste vi i EU ha bestämmelser som gör det så smärtfritt som möjligt för par att dela på sig, inte minst om det finns barn med i bilden. Ända sedan 2001 har EU haft regler för att bestämma behörig domstol och hjälpa internationella familjer, men tretton år senare är det nu dags att bättra på dessa regler. Allmänheten, jurister, domare nationella myndigheter och berörda icke-statliga organisationer har alla möjlighet att yttra sig om vad EU bör göra för att förenkla livet för internationella par.

  – Ungefär hälften av alla ärenden som kommer in till Europaparlamentets ombudsman för barn som förs bort vid internationella vårdnadstvister handlar om felaktig tillämpning av EU-lagstiftningen, säger Roberta Angelilli, ledamot i Europaparlamentet. Därför är det viktigt att noga granska tillämpningen av förordning 2201/2003 och korrigera den där så behövs för att garantera en likvärdig och effektiv tillämpning av lagstiftningen. Därför håller Europaparlamentet på att genomföra en undersökning om barn som förs bort vid internationella vårdnadstvister i Europa. Undersökningen ska granska de rättsliga ramarna och lagstiftningens genomförande på EU-nivå och i medlemsländerna, för att ge allmänheten större rättssäkerhet och öka skyddet för barn i sådana situationer.

  I den rapport som kommissionen lägger fram i dag kommer man fram till att de nuvarande EU-reglerna har medfört stora fördelar för allmänheten när det handlat om att lösa gränsöverskridande äktenskapstvister och vårdnadsfrågor. 2003 års förordning om om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar har bidragit till att undvika parallella domstolsförhandlingar i flera EU-länder genom att tydligt fastställa vilket lands domstol som är behörig att behandla skilsmässor och föräldraansvar (som vårdnad och besöksrätt), även för barn som fötts utanför äktenskapet. Förordningen har också skapat ett system för samarbete mellan medlemsländernas centrala myndigheter i frågor som gäller föräldraansvar, och underlättat genomdrivandet av besöksrätt för föräldrar. Det har också bidragit till att vissa beslut om återlämnande som utfärdats för att snabbt få tillbaka barn som förs bort vid internationella vårdnadstvister efterlevts bättre. 

  Men rapporten visar också vissa allvarliga brister i den lagstiftning som gäller i dag.

  • När det gäller reglerna för vilket EU-lands domstol som är behörig i äktenskapstvister och frågor om föräldraansvar leder avsaknaden av enhetliga och heltäckande bestämmelser om behörighet som täcker alla situationer till rättslig osäkerhet och till att unionens medborgare inte har lika tillgång till rättsväsendet.
  • Hittills garanteras att domar är giltiga utomlands i alla mål gällande äktenskapstvister och föräldraansvar inte till fullo, eftersom vissa typer av domar fortfarande förutsätter långa och dyrbara förfaranden innan de kan erkännas i andra EU-länder.
  • Domar somavkunnas i andra medlemsländer är ofta svåra att genomdriva till följd av skillnaderna mellan medlemsländernas förfaranden för att exempelvis höra barnen.
  • Samarbetet mellan medlemsländernas centrala myndigheter skulle kunna förbättras, särskilt när det gäller insamling och utbyte av information om barns situation i fall av bortförande.

   

  Ett offentligt samråd om tillämpningen av den gällande lagstiftningen kommer att genomföras under de kommande tre månaderna (fr.o.m. den 15 april t.o.m. den 18 juli) för att se vilka tänkbara lösningar som skulle kunna läggas fram.  Samtidigt ska en EU-övergripande informationskampanj om gränsöverskridande frågor genomföras rörande föräldrars bortförande av barn och vårdnad och umgängesrätt, riktad till internationella familjer, för att göra dem mer medvetna om sina rättigheter och skyldigheter.

  Bakgrund

  Bryssel II-förordningen (förordning nr 2201/2003) ligger till grund för EU:s rättsliga samarbete i äktenskapsfrågor och  frågor om föräldraansvar. Antalet tvister i familjefrågor har ökat i EU till följd av att folk blir rörligare och det blir allt vanligare med internationella familjer. Mot denna bakgrund ger förordningen enhetliga regler för att lösa behörighetsfrågor mellan domstolar i olika medlemsländer och göra att domar lättare får giltighet i andra länder i EU genom bestämmelser om erkännande och efterlevnad av sådana domar i andra medlemsländer. För fall där barn förs bort över en gräns av endera föräldern omfattar förordningen ett förfarande för att återföra barnet till dess fasta hemvist. Denna förordning har gällt i alla medlemsländer utom Danmark sedan 2005.

  I förordningen fastställs också enhetliga regler för att lösa behörighetsfrågor mellan medlemsländer. Dessutom innebär förordningen att domar och officiella handlingar är giltiga utomlands, eftersom den innehåller regler om erkännande och efterlevnad i andra medlemsländer. År 2006 föreslog kommissionen ändringar av förordningen i fråga om domstolars behörighet. Samtidigt ville man införa bestämmelser om tillämplig lag i äktenskapsfrågor. Man kunde emellertid inte nå enighet med rådet om reglerna för tillämplig lag, och därför drog kommissionen tillbaka det förslag om ändring av förordningen som lagts fram 2006. Utgående från nya förslag från kommissionen kom fjorton medlemsländer överens om att förstärka sitt ömsesidiga samarbete och antog en förordning med regler om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad (Rom III-förordningen ). Sedan dess har ytterligare två EU-länder anslutit sig (IP/13/975). Det var första gången som fördjupat samarbete tillämpades i unionen (IP/10/1035).

  Ytterligare upplysningar

  Vice ordförande Viviane Redings webbplats (EU:s kommissionär med ansvar för rättsliga frågor, grundläggande rättigheter och medborgarskap): http://ec.europa.eu/reding

  Följ vice ordföranden på Twitter: @VivianeRedingEU

  Kontaktpersoner:

  Mina Andreeva  (+32 2 299 13 82)

  Joshua Salsby  (+32 2 297 24 59)

  För allmänheten: Europa direkt, tfn 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e-post

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/04/2014  |Till början