Sökväg


Om oss
Om representationen

Jämställdhet mellan kvinnor och män – kontinuerliga framsteg genom EU-åtgärder
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

22/04/2014

Under 2013 fortsatte EU-kommissionen att vidta åtgärder för att förbättra jämställdheten mellan kvinnor och män, bland annat för att minska skillnaderna mellan könen när det gäller sysselsättning, lön och pensioner, bekämpa våldshandlingar och främja jämställdhet i beslutsfattandet. Åtgärderna har gett resultat: konkreta framsteg har gjorts för att minska löneskillnaderna mellan könen – i synnerhet genom kommissionens initiativ för en ökad insyn i lönesättningen (IP/14/222) – och för att öka antalet kvinnor i företagsstyrelserna (se bilagan). Detta är de viktigaste resultaten i kommissionens årliga jämställdhetsrapport som offentliggjordes i dag tillsammans med årsrapporten om grundläggande rättigheter (se IP/14/422). Men stora utmaningar kvarstår: i nuvarande takt kommer det att ta nästan 30 år för att nå EU:s mål om en sysselsättningsgrad bland kvinnor på 75 %, 70 år för lika lön och 20 år för en jämn könsfördelning i de nationella parlamenten (minst 40 % av vardera kön).

  IP/14/423

  – EU har främjat jämställdhet mellan könen sedan 1957 – och denna politik utgör en del av EU:s ”DNA", säger EU-kommissionens vice ordförande Viviane Reding, tillika EU-kommissionär för rättsliga frågor. För oss européer är jämställdhet mellan könen inte en valmöjlighet eller en lyxlösning utan en absolut nödvändighet. Vi kan vara stolta över vad EU har uppnått under de senaste åren. Jämställdhet mellan könen är inte en avlägsen dröm utan en del av den europeiska verkligheten i allt högre grad. Jag är övertygad om att vi tillsammans kan minska de återstående skillnaderna mellan könen när det gäller lön, sysselsättning och antalet kvinnor i ledande ställning.

  Den årliga jämställdhetsrapporten visar att klyftan mellan könen har krympt betydligt under de senaste åren men att framstegen är ojämna i de olika medlemsstaterna och skillnader mellan könen återstår inom olika områden – till nackdel för EU:s ekonomi.

  EU-åtgärder påskyndar utvecklingen mot jämställdhet mellan könen

  • En ökad sysselsättningsgrad för kvinnor: kvinnornas sysselsättningsgrad i EU har ökat till 63 % från 58 % 2002. EU-finansieringen, uppskattningsvis 3,2 miljarder euro från strukturfonderna, har under finansieringsperioden 2007–2013 bidragit till investeringar i barnomsorgen och främjande av kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, något som fört med sig en betydande hävstångseffekt.
  • En minskad löneklyfta som fortfarande ligger kvar på 16.4 % i Europa som helhet: EU-kommissionen har stärkt insatserna för att höja medvetandet om de fortsatta löneskillnaderna mellan kvinnor och män genom att anordna Europadagen för lika lön (IP/14/190) och övervaka tillämpningen av lagstiftningen om likabehandling av kvinnor och män (IP/13/1227). I mars 2014 krävde kommissionen ytterligare framsteg genom att utfärda rekommendationer till medlemsstaterna att förbättra insynen i lönesättningen och därmed utjämna löneskillnaderna mellan kvinnor och män (IP/14/222).
  • Spräcka glastaket: Kommissionens förslag till direktiv om att 40 % av det underrepresenterade könet ska vara företrätt bland icke verkställande styrelseledamöter senast 2020 fick ett starkt stöd i EU-parlamentet i november 2013 (IP/13/1118). Detta har resulterat i en fortsatt ökning av antalet kvinnliga styrelseledamöter alltsedan kommissionen förde möjligheten till lagstiftningsåtgärder på tal i oktober 2010: från 11 % 2010 till 17,8 % 2014. Ökningstakten har varit fyra gånger snabbare än mellan 2003 och 2013.
  • 2013 vidtogs EU-åtgärder för att skydda kvinnor och flickor från könsrelaterat våld genom lagstiftning, praktiska åtgärder gällande offers rättigheter och ett omfattande åtgärdspaket mot kvinnlig könsstympning (IP/13/1153). Dessutom samfinansieras 14 nationella offentliga kampanjer mot könsrelaterat våld (med 3,7 miljoner euro), samt projekt som leds av icke-statliga organisationer (med 11,4 miljoner euro).
  • Barnomsorg: Sedan 2007 har andelen barn i formell barnomsorg ökat avsevärt (från 26 % 2007 till 30 % 2011 för barn under tre år, och från 81 % till 86 % för barn mellan tre och obligatorisk skolålder (IP/13/495). Kommissionen antog 2013 en uttömmande rapport om uppnåendet av ”Barcelonamålen” om tillhandahållande av barnomsorg.

  Vilka utmaningar finns kvar?

  • Trots att 60 % av alla universitetsutbildade är kvinnor får de fortfarande 16 % mindre i lön än männen per arbetstimme. Dessutom är det oftare de som arbetar deltid (32 % jämfört med 8,2 % av männen) och som avbryter sin karriär för att ta hand om andra. Detta resulterar i att de könsrelaterade pensionsskillnaderna uppgår till 39 %. Änkor och ensamstående föräldrar – främst mödrar – är en särskilt utsatt grupp, och mer än en tredjedel av de ensamstående föräldrarna har en otillräcklig inkomst.
  • Även om kvinnors sysselsättningsgrad har ökat ligger den fortfarande på 63 % jämfört med 75 % för män.Detta är huvudsakligen en följd av den ekonomiska krisen som har inneburit en försämrad sysselsättning för män.
  • Kvinnorna drar fortfarande det tyngsta lasset när det gäller obetalt arbete inom hushållet och familjen. Kvinnor tillbringar i genomsnitt 26 timmar per vecka på omsorg och hushållssysslor, jämfört med 9 timmar för män.
  • Kvinnor är fortfarande mindre benägna att vara i ledande ställning. De utgör i genomsnitt 17,8 % av styrelsededamöterna i de största börsnoterade företagen, 2,8 % av de verkställande direktörerna, 27 % av regeringsministrarna och 27 % av ledamöterna i de nationella parlamenten.
  • Resultaten av den första EU-omfattande undersökningen om våld mot kvinnor, som genomförts av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och på grundval av intervjuer med 42 000 kvinnor visar att en av tre kvinnor (33 %) har upplevt fysiskt eller sexuellt våld efter 15 års ålder.

  Bakgrund

  Rapporten som offentliggörs idag ger en överblick över EU:s främsta politiska och rättsliga framsteg vad gäller jämställdhet mellan könen under det gångna året, samt exempel på strategier och åtgärder i medlemsstaterna. Dessutom analyseras de senaste trenderna på grundval av vetenskapliga bevis och nyckelindikatorer som formar jämställdhetsdebatten, och inbegriper en statistikbilaga med mer information om de olika ländernas prestanda.

  Rapporten bygger på de fem prioriteringarna i  Europeiska kommissionens strategi för jämställdhet mellan kvinnor och män 2010–2015 : lika ekonomiskt oberoende; lika lön för lika eller likvärdigt arbete, jämställdhet i beslutsfattandet, värdighet, integritet och ett slut på könsrelaterat våld, jämställdhet i samband med yttre åtgärder, och övergripande frågor.

   

  Ytterligare information

  MEMO/14/284

  Pressmaterial: Rapporter om grundläggande rättigheter och jämställdhet: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/fundamental-rights/news/140414_en.htm

  Faktablad om förbättrad jämställdhet och om könsfördelningen i de börsnoterade företagen

  Webbplats för vice ordförande Viviane Reding, EU-kommissionär för rättsliga frågor:  http://ec.europa.eu/reding

  Följ vice ordförande Viviane Reding på Twitter: @VivianeRedingEU

  Följ EU Justice på Twitter: @EU_Justice

  Europeiska kommissionen – jämställdhet mellan kvinnor och män http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_en.htm

   

   

  Kontaktpersoner:

  Mina Andreeva  (+32 2 299 13 82)

  Joshua Salsby  (+32 2 297 24 59)

  För allmänheten Europe Direct per telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller per e­post

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/04/2014  |Till början