Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionens färdplan för att täcka den europeiska ekonomins långfristiga finansieringsbehov
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

27/03/2014

Europeiska kommissionen har i dag antagit ett åtgärdspaket som ska stimulera nya och olika sätt att underlätta långsiktig finansiering och stödja Europas återgång till en hållbar ekonomisk tillväxt. Betydande långsiktiga investeringar kommer att behövas inom ramen för Europa 2020-strategin och 2030 års klimat- och energipaket, i infrastruktur, ny teknik och innovation, FoU och humankapital. Fonden för ett sammanlänkat Europa har uppskattat EU:s investeringsbehov inom nätverk för transport, energi och telekommunikationer till uppskattningsvis en biljon euro för perioden fram till 2020.

  Bryssel den 27 mars 2014 – IP/14/320

  Den ekonomiska och finansiella krisen har påverkat finanssektorns förmåga att kanalisera medel till den reala ekonomin och i synnerhet till långsiktiga investeringar. Europa har alltid förlitat sig starkt på att banker ska finansiera realekonomin (två tredjedelar av medlen kommer från banker, jämfört med en tredjedel i USA). Eftersom bankerna minskar kreditgivningen finns det mindre medel tillgängligt för alla ekonomiska sektorer – till exempel fick mindre än en tredjedel av nederländska och grekiska små och medelstora företag och endast omkring hälften av spanska och italienska små och medelstora företag hela det kreditbelopp de ansökte om under 2013.

  Det är viktigt att agera för att återställa förutsättningarna för hållbar tillväxt och investeringar och det handlar delvis om att hitta nya sätt att kanalisera medel för långsiktiga investeringar. Kommissionens grönbok om långsiktig finansiering av den europeiska ekonomin från mars 2013 (IP/13/274) inledde en bred debatt och fick svar från alla sektorer av ekonomin. Det åtgärdspaket som antas i dag innehåller ett meddelande om långsiktig finansiering av ekonomin, ett förslag till lagstiftning om nya regler för tjänstepensionsfonder och ett meddelande om gräsrotsfinansiering. Meddelandet bygger på svaren till detta samråd och på diskussioner på internationella forum som G20 och OECD. Det anger särskilda åtgärder som EU kan anta för att främja långsiktig finansiering.

  Olli Rehn, kommissionens vice ordförande med ansvar för ekonomiska och monetära frågor och euron, säger: ”Vi måste bli bättre på att använda offentliga medel för att maximera effekterna av produktiva investeringar för tillväxt och jobbskapande.Detta innebär att man måste skapa synergieffekter och underlätta tillgången till finansiering för förnyelse av viktig infrastruktur.Medlemsstaternas och EU:s budgetar, liksom stödbanker och exportkreditorgan, har alla en roll att spela. För att kunna hjälpa små och medelstora företag att få de medel de behöver för att investera och expandera, måste vi främja högkvalitativ värdepapperisering för att underlätta deras tillgång till kapitalmarknadsfinansiering.”

  Meddelandet om långsiktig finansiering innehåller en uppsättning särskilda åtgärder som kommissionen kommer att vidta för att förbättra den långsiktiga finansieringen av den europeiska ekonomin (MEMO/14/238). Två av dessa åtgärder läggs fram i dag:

  • Ett förslag om översyn av reglerna för tjänstepensionsfonder (översyn av direktiv 2003/41/EG om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut – direktivet om tjänstepensionsinstitut) för att stödja den fortsatta utvecklingen av en viktig typ av långsiktiga investerare i EU (MEMO/14/239).
  • Ett meddelande om gräsrotsfinansiering för att erbjuda alternativa finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag (MEMO/14/240).

  Mer information

  http://ec.europa.eu/internal_market/finances/financing-growth/long-term/index_en.htm 
  http://ec.europa.eu/internal_market/pensions/directive/index_en.htm 
  http://ec.europa.eu/internal_market/finances/crowdfunding/index_en.htm

  Kontaktpersoner:

  Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

  Simon O’Connor (+32 2 296 73 59)

  Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

  För allmänheten: Europa direkt på telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller via e-post

   

   

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 27/03/2014  |Till början