Sökväg


Om oss
Om representationen

Bredband – ett geografiskt lotteri som förvirrar konsumenterna enligt nya studier
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

25/03/2014

Europas 400 miljoner internetanvändare har hamnat i ett geografiskt lotteri när det gäller pris, hastighet och utbud för fast och mobilt bredband. Fyra studier som läggs fram i dag visar att det i princip inte finns något mönster eller någon form av enhetlighet på bredbandsmarknaderna i EU. Konsumenterna förvirras också av den olikartade information som lämnas av operatörerna och som begränsar deras möjligheter att göra de val som passar dem bäst.

  #ConnectedContinent, #broadband

  Bryssel den 25 mars 2014 – IP/14/314

  Priserna på de vanligaste typerna av bredbandsanslutningar i olika länder kan vara så mycket som fyra gånger högre i en del EU-länder, även om hänsyn tas till köpkraften. 66 % av konsumenterna vet inte vilken internethastighet som deras avtal ger dem rätt till. Konsumenterna får i genomsnitt bara 75 % av den bredbandshastighet som de har beställt.

  EU:s successiva reformer av telesektorn har bidragit till att helt ändra sättet att tillhandahålla teletjänster i EU, men i princip baseras sektorn fortfarande på 28 nationella marknader där både kunder och operatörer möter varierande priser och regler. Nästa vecka kommer Europaparlamentet att rösta om EU-kommissionens planer för en uppkopplad kontinent (#ConnectedContinent). De syftar till att lösa problemen genom att ge konsumenterna mer öppenhet och insyn, utökade rättigheter och bättre tjänster.

  – Det finns ingen inre marknad för internet och det måste vi ändra på, säger EU-kommissionens vice ordförande @NeelieKroesEU. Det finns inget giltigt skäl för att en del ska behöva betala upp till fyra gånger mer än andra i Europa för samma bredband.

  De aktuella studierna visar att prisskillnaderna mellan EU-länder kan uppgå till 400 % när det gäller utannonserade bredbandserbjudanden inom kategorin 12–30 megabit per sekund (mbps), som är den kategori fast bredband som de flesta européer har. Priserna börjar på 10–46 euro per månad, beroende på var man bor, och kan vara så höga som 140 euro per månad.

  Det billigaste utannonserade bredbandet finns i Litauen (från 10,30 euro), Rumänien (från 11,20 euro) och Lettland (från 14,60 euro). I andra länder kan det billigaste erbjudandet ligga så högt som 46,20 euro (Cypern), och Spanien (38,70 euro) och Irland (31,40 euro) ligger inte långt efter. De största inhemska prisskillnaderna finns i Polen, där erbjudandena varierar mellan 20 euro och 140 euro, och Kroatien, där de är mellan 30 euro och 121 euro.

  Vissa skillnader mellan de olika marknaderna kan förklaras av olika underliggande kostnader och inkomster, men en stor del av de nuvarande skillnaderna beror på varaktig fragmentering av marknaderna. #ConnectedContinent kommer att bidra till att få bort dessa prisskillnader genom att ge konsumenterna ökad makt och skapa en gynnsammare miljö för investerare på EU:s inre marknad, så att effektiva operatörer kan sälja sina tjänster till konsumenter i andra länder.

  I en studie, som gjorts av @SamKnows, gjorde man mer än sju miljarder mätningar av internetuppkopplingarna hemma hos nästan 10 000 frivilliga. Man fann att de faktiska nedladdningshastigheterna kunde vara så låga som 64 % av den utlovade hastigheten.

  – Näten blir allt bättre, men skillnaderna mellan utlovad och faktisk hastighet är fortfarande lika stora som 2012, säger @NeelieKroesEU: Det här visar att vi måste stärka och harmonisera konsumenternas rättigheter, vilket också är syftet med våra förslag i paketet för en uppkopplad kontinent.

  – Det är också dags för företagen att börja samarbeta för att hitta bättre sätt att marknadsföra och förklara sina produkter. Det är i alla fall den reaktion på dessa resultat som jag hoppas på.

  De föreslagna reformerna (#ConnectedContinent) omfattar nya rättigheter, som rätten till avtal som är skrivna på klarspråk och innehåller mer jämförbara uppgifter. Framför allt måste operatörerna tillhandahålla korrekt information om vilken datahastighet som är tillgänglig i praktiken. Konsumenterna kommer att få utökade rättigheter att byta leverantör eller avtal och ska kunna få e-postmeddelanden vidarebefordrade till sin nya e-postadress vid leverantörsbyten.

  Frivilliga sökes:

  @SamKnows kommer att pågå till utgången av 2014, och ytterligare en årlig mätning planeras. De europeiska konsumenterna kan mäta hur deras internetleverantör lever upp till sina löften genom att ansluta sig till en grupp av frivilliga som finns i alla 28 EU-länderna plus Island och Norge. Utvalda konsumenter kommer att få en anordning som de kan ansluta till sin internetuppkoppling. Den kommer sedan att göra en serie automatiserade tester när anslutningen inte används, och på så sätt kan man fastställa bredbandsanslutningens hastighet och prestanda.

  Bakgrund till de fyra studierna.

  1. BIAC-studien

  EU-kommissionen lade 2013 fram en komparativ studie om kostnaderna för bredbandsuppkoppling (Broadband Internet Access Costs, BIAC) som genomförts i samtliga EU-länder plus Kanada, Island, Japan, Sydkorea, Liechtenstein, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Norge, Kalifornien, Colorado, delstaten New York, Schweiz och Turkiet. Studien bygger huvudsakligen på uppgifter som samlades in under perioden 1–15 februari 2013. I studien analyserades internetleverantörernas erbjudanden. I förekommande fall har uppgifterna från den här perioden jämförts med liknande uppgifter som samlades in i februari 2011 och februari 2012.

  1. @SamKnows-studien

  I en studie som @SamKnows har gjort på uppdrag av EU-kommissionen mätte man skillnaden mellan den internethastighet som konsumenterna betalar för och den som de faktiskt får. Resultaten bygger på prestandan vid högtrafik, som definierades som 7.00–11.00 på veckodagar. Det här är den andra @SamKnows-studien (en tredje planeras till 2014).

  Metoden bygger på en användning av hårdvaruutrustning och ger de mest tillförlitliga och oberoende bedömningarna av internetprestandan, oavsett åtkomstteknik och installation. Metoden har också använts av nationella regleringsmyndigheter i USA, Storbritannien, Brasilien och Singapore.

  Totalt gjordes 7 184 604 603 mätningar med 9 467 anordningar i 30 länder som ett led i 63 666 843 unika tester.

  Den andra rapporten sammanställdes helt oberoende av internetleverantörerna. Dessa har dock inbjudits att delta i den tredje rapporten.

  1. Eurobarometerundersökning

  I Eurobarometerundersökningen mätte man användarnas uppfattning om teletjänster i samtliga EU-medlemsstater i februari 2014.

  4.  Kommunikationskommitténs rapport

  Kommissionen lägger också fram data om antalet bredbandsabonnemang i EU-länderna som samlats in av kommunikationskommittén (COCOM). Rapporten bygger på data från berörda ministerier och regleringsmyndigheter samt annan bredbandsrelaterad statistik som lagts fram av kommissionen (data om täckning, slutkundspriser och grossistpriser samt ärenden som avser statligt stöd på bredbandsområdet).

   

  Länkar

  BIAC-studien

  Länk till SamKnows-studien

  Eurobarometerundersökning om telekom i hushållen

  Bredbandsanslutning i EU - juli 2013

  WEBBPLATS: Connected Continent: a single telecom market for growth & jobs

   

  Kontaktperson

  E-post: comm-kroes@ec.europa.eu Tfn +32 2 295 73 61 Twitter: @RyanHeathEU

   

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 25/03/2014  |Till början