Sökväg


Om oss
Om representationen

Grönt ljus för medborgarinitiativet Right2Water
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

19/03/2014

Kommissionen ställer sig positiv till det allra första inlämnade EU-medborgarinitiativet och lägger fram förslag på de områden där den är behörig. Organisatörerna bakom initiativet ”Right2Water” uppmanar kommissionen att se till att alla i EU har tillgång till vatten och sanitet.

  Kuva: Rodeo

  Organisatörerna vill att vattenförsörjning och förvaltning av vattenresurserna undantas från reglerna för den inre marknaden och från liberalisering samt att öka sina insatser för att ge alla tillgång till vatten och sanitet i hela världen.

  Kommissionens svar är ett meddelande, där man först beskriver vad EU redan har gjort i fråga om vatten och sanitet. EU har bland annat fastställt höga vattenkvalitetsnormer och gett ekonomiskt stöd till att bygga ut och förbättra vatteninfrastrukturen i EU-länderna.

  EU-länderna bestämmer själva hur deras vattentjänster ska skötas. Enligt EU-fördraget får kommissionen inte påverka nationella beslut om vattenbolagens äganderätt.

  Även i internationella handelsförhandlingar ser kommissionen till att nationella, regionala och lokala beslut om förvaltning av vattentjänster respekteras och skyddas.

  Vatten och sanitet är grundläggande behov som alltid har beaktats i EU-rätten. Vattenförsörjning och avloppshantering är redan undantagna från friheten att tillhandahålla tjänster över gränserna. Och i fjol undantogs vattentjänster från direktivet om koncessioner för att bemöta allmänhetens oro.

  Globalt sett bidrar EU och medlemsländerna för närvarande med nästan 1,5 miljarder euro per år till program för vattenförsörjning, sanitetstjänster och hygien i utvecklingsländerna. Det gör EU till världens största bidragsgivare på området.

  Mot bakgrund av medborgarinitiativet har kommissionen försökt att identifiera eventuella luckor och områden där det behövs fler insatser – på EU-nivå eller nationell nivå – för att bemöta de farhågor som ligger till grund för detta medborgarinitiativ. I dag lovade man att gå vidare med följande konkreta åtgärder på områden som har direkt betydelse för initiativets mål:

  • Se till att medlemsländerna genomför EU:s vattenlagstiftning fullt ut.
  • Hålla ett offentligt samråd i EU om dricksvattendirektivet för att se om och hur det kan förbättras.
  • Förbättra allmänhetens insyn genom enklare och öppnare informationssystem för uppgifter om vatten och avlopp.
  • Undersöka idén om riktmärken för vattenkvalitet.
  • Främja en strukturerad dialog mellan berörda parter om insyn i vattensektorn.
  • Samarbeta med befintliga initiativ för att ta fram fler riktmärken för vattentjänster och förbättra leverantörernas öppenhet och ansvar genom att ge allmänheten tillgång till jämförbara uppgifter om viktiga ekonomiska och kvalitativa indikatorer.
  • Stimulera innovativa strategier för utvecklingsbistånd (t.ex. stöd till partnerskap mellan vattenaktörer och mellan offentliga aktörer) och främja bästa praxis mellan medlemsländerna (t.ex. om solidaritetsinstrument).
  • Verka för att allmän tillgång till säkert dricksvatten och sanitet ska vara ett prioriterat område för målen för hållbar utveckling efter 2015.
  • Uppmana EU-länderna att, inom ramen för sina befogenheter, ta hänsyn till invånarnas farhågor som framförs i detta initiativ och uppmuntra dem att göra mer för att se till att alla har tillgång till rent dricksvatten till rimlig kostnad.

  EU:s medborgarinitiativ lanserades i april 2012 för att ge invånarna möjlighet att påverka politiken. Genom ett medborgarinitiativ kan en miljon medborgare från minst sju EU-länder uppmana kommissionen att föreslå lagstiftning på de områden där kommissionen har befogenhet. Det första medborgarinitiativ som lämnats in till kommissionen – Right2Water – har samlat in totalt 1,68 miljoner underskrifter och minsta antal underskrifter i 13 EU-länder. Det är betydligt mer än vad som krävs. Sammanlagt har över 5 miljoner EU-medborgare skrivit på mer än 20 olika initiativ. 

  Meddelande om initiativet Right2Water:

  http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/answered 

  Memo om EU:s internationella åtgärder för vatten och sanitet:

  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-760_en.htm 

  EU:s medborgarinitiativ – webbplats:

  http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome

  Right2water – webbplats:

  http://www.right2water.eu/

  Webbplatsen - Vatten - en grundläggande rättighet

  Ring Europa direkt på 00 800 6 7 8 9 10 11 eller mejla

  Första medborgarinitiativet får positiv respons: 

  http://ec.europa.eu/news/justice/140319_sv.htm

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 24/03/2014  |Till början