Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Vihreää valoa Vesi on perusoikeus -aloitteelle
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

19/03/2014

Komissio on päättänyt Vesi on perusoikeus -aloitteen perusteella tehtävistä jatkotoimista niillä aloilla, joilla komissio on toimivaltainen. Kyseessä on ensimmäinen näin pitkälle edennyt eurooppalainen kansalaisaloite.

  Kuva: Rodeo

  Vesi on perusoikeus ‑kansalaisaloitteen järjestäjät vaativat komissiota takaamaan kaikkien EU:n kansalaisten oikeuden puhtaaseen juomaveteen ja jätevesihuoltoon.

  Järjestäjät haluavat, että vedenjakelu ja vesivarojen hallinnointi jätetään pois sisämarkkinasääntöjen ja markkinoiden vapauttamisen piiristä. Komissiolta toivottiin myös tehokkaampia toimia sen puolesta, että puhdas juomavesi ja jätevesihuolto ovat maailmanlaajuisesti kaikkien saatavilla.

  Komission kanta esitetään tiedonannossa, jossa kuvaillaan ensin niitä kattavia toimia, joita EU:ssa on jo tehty talousveden ja jätevesihuollon alalla. EU:ssa on esimerkiksi asetettu tiukat veden laatustandardit ja myönnetty taloudellista tukea jäsenvaltioiden vesihuoltoinfrastruktuurien laajentamiseen ja parantamiseen.

  Jäsenvaltioiden viranomaisilla on täydet valtuudet päättää, miten vesihuoltopalvelut voidaan parhaiten järjestää. Komissio noudattaa jatkossakin perussopimuksen määräyksiä, joiden mukaan EU ei voi puuttua kansallisiin päätöksiin vesihuoltolaitosten omistusjärjestelyistä.

  Komissio varmistaa myös kaikissa kansainvälisissä kauppaneuvotteluissa, että kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla tehtyjä päätöksiä vesihuollon järjestämisestä kunnioitetaan ja suojellaan.

  Vesi- ja jätevesipalvelujen ainutlaatuinen asema väestön perustarpeiden täyttämisessä on aina tunnustettu EU:n lainsäädännössä. Veden jakelu- ja toimituspalvelut sekä jätevesipalvelut on nimenomaisesti jätetty rajat ylittävän palvelujen tarjoamisen vapauden ulkopuolelle. Lisäksi viime vuonna komissio jätti vesihuoltopalvelut käyttöoikeussopimuksia koskevan direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle , koska kysymys oli herättänyt paljon huolta.

  EU ja sen jäsenvaltiot myöntävät tällä hetkellä noin 1,5 miljardia euroa vuodessa kehitysmaissa toteutettaviin hankkeisiin vedensaannin, jätevesihuollon ja hygieniavalistuksen parantamiseksi (ns. WASH-ohjelmat). Unioni onkin suurin yksittäinen avunantaja maailmassa tällä alalla.

  Komissio pyrki kartoittamaan kansalaisaloitteen perusteella mahdolliset jäljellä olevat puutteet ja alat, joilla tarvitaan vielä lisätoimia EU:ssa tai kansallisella tasolla. Komissio sitoutui moniin konkreettisiin toimiin ja uusiin hankkeisiin kansalaisaloitteeseen ja sen tavoitteisiin suoraan liittyvillä aloilla. Komissio aikoo

  • vauhdittaa EU:n vesilainsäädännön täysimääräistä täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa,
  • käynnistää EU:n laajuisen julkisen kuulemisen juomavesidirektiivistä sen arvioimiseksi, onko sitä tarpeen parantaa ja miten parannukset voitaisiin toteuttaa,
  • parantaa kansalaisille suunnattua tiedotusta kehittämällä yhdyskuntajätevettä ja juomavettä koskevaa tietojen hallinnointia ja levitystä yksinkertaisempaan ja avoimempaan suuntaan,
  • tutkia veden laatua koskevan vertailuanalyysin mahdollisuutta,
  • edistää sidosryhmien jäsenneltyä vuoropuhelua vesipolitiikan avoimuudesta,
  • toteuttaa yhteistyössä nykyiset aloitteet, joiden tarkoituksena on laatia kattavammat viitearvot vesihuoltopalveluille, ja lisätä palveluntarjoajien avoimuutta ja vastuullisuutta antamalla kansalaisille mahdollisuus saada vertailukelpoista tietoa keskeisistä talous- ja laatuindikaattoreista,
  • kannustaa innovatiivisia lähestymistapoja kehitysapuun (esim. vesihuoltolaitosten välisten kumppanuuksien sekä julkisen sektorin sisäisten kumppanuuksien tukeminen) ja edistää parhaita käytäntöjä jäsenvaltioiden välillä (esim. yhteisvastuun välineet),
  • edistää turvallisen juomaveden ja jätevesihuollon saamista jokaisen käyttöön kestävän kehityksen ensisijaisena tavoitteena vuoden 2015 jälkeen, ja
  • kehottaa jäsenvaltioita toimimaan oman toimivaltansa puitteissa ja ottamaan huomioon kansalaisten tämän aloitteen myötä esittämät huolet ja kannustaa niitä vauhdittamaan toimia, joilla voidaan varmistaa turvallisen, puhtaan ja kohtuuhintaisen veden saanti kaikille.

  Eurooppalainen kansalaisaloite otettiin käyttöön huhtikuussa 2012, jotta kansalaiset saisivat toimivan välineen, jolla osallistua politiikan määrittelyyn. Kansalaisaloitteen ansiosta miljoona kansalaista vähintään yhdestä neljäsosasta EU:n jäsenvaltioita voi pyytää Euroopan komissiota tekemään säädösehdotuksia tämän toimivaltaan kuuluvilla aloilla. Vesi on perusoikeus -aloitteen allekirjoitti 1,68 miljoonaa eurooppalaista, ja se ylitti vähimmäismäärän 13 jäsenvaltioissa, mikä ylittää selvästi lakisääteiset vaatimukset. Kaiken kaikkiaan yli 5 miljoonaa EU:n kansalaista on tähän mennessä allekirjoittanut yli 20 eri aloitetta.

  Lisätietoja:

  Vesi on perusoikeus -kansalaisaloitetta koskeva tiedonanto:

  http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/answered?lg=fi

  EU:n kansainvälisiä toimia talousveden ja jätevesihuollon alalla koskeva muistio:

  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-760_en.htm

  Eurooppalainen kansalaisaloite -verkkosivut:

  http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome

  Vesi on perusoikeus -aloitteen verkkosivut:

  http://www.right2water.eu/

  http://vesionperusoikeus.fi/

  Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti

  Taustaa:

  http://ec.europa.eu/news/justice/140319_fi.htm

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Sinun oikeutesi, sinun tulevaisuutesi
  Euroopan kansalaisten teemavuosi
  Italian EU-puheenjohtajuus
  Resurssitehokkuus
  Rahoitus- ja talouskriisi
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  Climate Action
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Moninaisuuden puolesta, syrjintää vastaan
  Viimeisin päivitys: 24/03/2014  |Sivun alkuun