Sökväg


Om oss
Om representationen

Eurobarometerundersökningen om klimatfrågor publicerad
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

03/03/2014

I EU anser fyra av fem personer att man genom bekämpning av klimatförändringar och en effektivare energianvändning kan stimulera ekonomin och sysselsättningen. Det är något fler än enligt den senaste undersökningen som gjordes 2011, då 78 % gav uttryck för denna synpunkt.

  Bryssel den 3 mars 2014 – IP/14/201

  Flera av de medlemsländer som drabbades hårdast av den ekonomiska och finansiella krisen finns bland de länder där uppfattningen om att klimatåtgärder och energieffektivitet gynnar ekonomin är störst. Inte i någon av medlemsländerna var andelen av dem som delade denna uppfattning under 65 %.

  De viktigaste resultaten från undersökningen är följande:

  Av de tillfrågade ansåg 80 % att bekämpning av klimatförändringar och effektivare energianvändning kan stimulera ekonomin och sysselsättningen, medan 31 % instämmer helt och 49 % instämmer delvis. Den största andelen som instämmer helt finns i Spanien (52 %), Sverige (50 %), Malta (44 %), Irland och Cypern (43 %) och Grekland (42 %.) Av finländarna instämmer 21 %.

  Nio av tio européer anser att klimatförändringarna är ett allvarligt problem. En klar majoritet, 69 %, tycker att det är ett "mycket allvarligt" problem och 21 % ett "ganska allvarligt" problem. Bara 9 % anser att det inte är ett allvarligt problem. På en skala på 1 (lägst) till 10 (högst) rankades allvaret av klimatförändringarna i Finland till 6,6 jämfört med EU-genomsnittet på 7,3. Detta kan jämföras med siffrorna 7,4 för 2011 och 7,1 för 2009 i hela EU.

  Klimatförändringar anses vara ett mycket allvarligt problem som världen står inför näst efter fattigdom och den ekonomiska situationen. 2011 kom klimatförändringarna på andra plats efter fattigdom, svält och brist på vatten men före ekonomin. I dag tycker hälften (50 %) av den europeiska allmänheten att klimatförändringarna är bland de fyra allvarligaste problemen. De tillfrågade i Sverige (39 %), Danmark (30 %) och Malta (30 %) var mest benägna att anse att klimatfrågan är det allvarligaste globala problemet i dag. Endast 23 % av finländarna var av denna åsikt.

  Av européerna delar 70 % uppfattningen att en minskning av importen av fossila bränslen skulle kunna gynna EU ekonomiskt, medan 26 % instämmer helt och 44 % instämmer delvis. Den största andelen som instämmer helt finns i Spanien (45 %), Österrike (40 %), Cypern (38 %), Irland (37 %), Portugal (34 %) och Malta (34 %). Motsvarande siffra för Finlands del är 13 %.

  En klar majoritet av européer stöder nationella insatser inom energieffektivitet och förnybara energikällor. 92 % av de tillfrågade tycker att det är viktigt att deras regeringar ger stöd för förbättring av energieffektiviteten fram till 2030, medan drygt hälften (51 %) säger att det är "mycket viktigt". När det gäller förnybara energikällor anser 90 % att det är viktigt att deras regeringar sätter upp mål för att öka användningen av förnybar energi fram till 2030 medan 49 % anser att det är "mycket viktigt".

  Av européerna säger sig 50 % ha gjort någon typ av insats för att bekämpa klimatförändringarna de senaste sex månaderna, vilket innebär en liten sänkning från 53 % 2011. Men när de tillfrågade fick en lista över särskilda insatser som de skulle kunna göra och utan någon särskild tidsplan, ökade andelen till 89 % jämfört med 85 % 2011. De vanligaste insatserna är att minska och återanvända avfall (69 %) samt försöka skära ner på användningen av engångsartiklar (51 %).

  Mer information:

  Länk till Eurobarometern:

  http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#409

  EU:s klimatfrågor i Facebook

  Kontaktpersoner:

  Mer information för media:

  Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70) – Alejandro Ulzurrun (+32 2 295 48 67)

  Isaac Valero Ladron  (+32 2 296 49 71) – Mirna.bratoz  (+32 2 298 72 78)

  Mer information för allmänheten: tjänsten Europe Direct, tfn 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e-post

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 03/03/2014  |Till början