Sökväg


Om oss
Om representationen

Ekonomisk återhämtning i sikte
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

25/02/2014

EU-kommissionens vinterprognos pekar på att den ekonomiska återhämtningen håller i sig i de flesta medlemsländerna och i EU som helhet. Efter det att vi tagit oss ur recessionen våren 2013 och efter tre kvartal i rad av dämpad återhämtning ser den ekonomiska tillväxten ut att långsamt vara på väg uppåt. Efter en real BNP-tillväxt på 1,5 procent i EU och 1,2 procent i euroområdet under 2014, förväntas en ökning under 2015 till 2,0 procent respektive 1,8 procent. Dessa siffror speglar alla en justering uppåt med 0,1 procentenheter jämfört med höstprognosen 2013. Finlands BNP-tillväxt väntas uppgå till 0,2 procent i år och 1,3 procent 2015. Prognosen bygger på antagandet att de överenskomna åtgärderna som genomförs i medlemsländerna och på EU-nivå fortsatt ökar förtroendet samt förbättrar de ekonomiska villkoren, samt att de nödvändiga ekonomiska justeringarna i medlemsländerna drivs på genom att man ökar deras tillväxtpotential.

  Bryssel/Strasbourg den 25 februari 2014 - IP/14/188

  Det bör noteras att prognosen för Portugal grundar sig på uppgifter från den tionde översynen av det korrigerande ekonomiska programmet i mitten av december och kommer att uppdateras i samband med den pågående elfte översynen. Prognosen för Cypern färdigställdes i början av februari, efter den tredje programöversynen och innan den preliminära skattningen av BNP för fjärde kvartalet blev tillgänglig.

  Olli Rehn, kommissionens vice ordförande med ansvar för ekonomiska och monetära frågor och euron, säger: "Återhämtningen vinner fart i Europa, efter det att vi åter fick tillväxt i mitten av förra året. En ökad inhemsk efterfrågan bör bidra till att uppnå en mer balanserad tillväxt. Återanpassningen av den europeiska ekonomin fortsätter och priskonkurrensen förbättras alltmer, särskilt i de mest utsatta länderna. Även om krisen kanske ligger bakom oss nu är detta inte en uppmaning att slå sig till ro: återhämtningen är fortfarande blygsam. Om vi vill stärka den och skapa sysselsättning måste vi slutföra våra ekonomiska reformer."

  Den ekonomiska verksamheten har tilltagit även i de mest sårbara länderna, och denna tendens förväntas fortsätta. Frekventa indikatorer visar på stora förbättringar i de flesta länderna. Men på motsvarande sätt som vid tidigare återhämtningsperioder efter djupa finansiella kriser har den nuvarande uppgången generellt sett visat sig vara tämligen svag. Detta återspeglar att även om läget förbättras innebär den ihållande ekonomiska krisen med dess ökade tryck på skuldsaneringen en belastning, med finansieringsproblem samt behov av anpassningar internt och externt. Även om finansieringsvillkoren i genomsnitt är goda finns det dock fortfarande betydande skillnader mellan medlemsländerna och mellan företag av olika storlek. Men trots detta har investeringarna återhämtat sig efter att ha minskat kraftigt i flera kvartal. De väntas fortsätta att öka över prognosperioden, och i viss omfattning också beröra byggbranschen. Minskad osäkerhet bör dessutom driva på en kraftigare efterfrågan, som förväntas bli den viktigaste motorn för tillväxten, eftersom de ovan nämnda faktorerna gradvis avtar.

  Arbetsmarknaden kännetecknas av en långsamt stabiliserad sysselsättning. Arbetslösheten är fortfarande hög eftersom utvecklingen på arbetsmarknaden normalt sett släpar efter BNP-utvecklingen med ett halvår eller mer. Enligt detta mönster finns det goda utsikter för en måttlig ökning av sysselsättningen i år och en minskning av arbetslösheten till 10,4 procent i EU och 11,7 procent i euroområdet 2015. Skillnaderna mellan länderna är fortfarande mycket stor. Arbetslösheten i Finland väntas stiga till 8,3 procent i år, men därefter sjunka till 8,1 procent 2015.

  Det förväntas att konsumentprisinflationen håller i sig i EU och euroområdet under 2014 med 1,2 procent respektive 1,0 procent innan den går upp något med cirka ¼ procentenhet under 2015 då tillväxten tar fart. Konsumentprisinflationen i Finland väntas uppgå till 1,7 procent i år och 1,6 procent 2015.

  Bytesbalansen i utsatta medlemsländer har förbättrats under de senaste åren tack vare ökad priskonkurrenskraft samt en förstärkning av ländernas exportsektorer. En del av dessa ekonomier förväntas notera ett överskott under 2014 och 2015.

  Underskottet i de offentliga finanserna kommer att fortsätta minska. Under 2014 väntas det nominella offentliga underskottet sjunka till 2,7 % av BNP i EU och till 2,6 % i euroområdet, medan skuldkvoten kommer att uppgå till nästan 90 % i EU och 96 % i euroområdet. Konsolideringstakten i fråga om det strukturella saldot för de offentliga finanserna visar en i stort sett neutral finanspolitik.

  Risker är mer balanserade än de var under hösten. Den största risken för tillväxtutsikterna är en förnyad förtroendekris som skulle kunna uppstå om reformerna avstannar på nationell nivå eller EU-nivå. Detta skulle sannolikt öka riskerna för en längre period med svag tillväxt i Europa med en negativ inverkan på den ekonomiska verksamheten under prognosperioden. Dagens prisutveckling speglar både externa faktorer och den pågående anpassningsprocessen, men en längre mycket låg inflation i euroområdet skulle medföra risker för en återanpassning av ekonomin. Med tanke på den gradvis förstärkta återhämtningen och det ökade förtroendet är sannolikheten för chocker av en omfattning som kan kasta omkull inflationsförväntningarna och leda till EU-omfattande deflation endast marginell.

  Å andra sidan finns det en uppsida som säger att återhämtningen kan bli kraftigare än väntat, exempelvis om ytterligare djärva strukturreformer genomförs. Detta skulle främja den positiva återkopplingen mellan förtroende, ekonomisk tillväxt, särskilt när det gäller investeringar, och banksektorns möjligheter att öka långivningen. 

  Läs mer:

  http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_winter_forecast_en.htm

  För allmänheten: Europe Direct per telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 or by e­post.

   

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 25/02/2014  |Till början