Sökväg


Om oss
Om representationen

EU satsar på kust- och havsturism
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

20/02/2014

EU-kommissionen presenterade i dag en ny strategi för kust- och havsturism i Europa, en sektor med potential för varaktig tillväxt och nya arbetstillfällen. Strategin innehåller 14 åtgärder som ska hjälpa kustregioner och företag att möta utmaningarna de står inför och stärka sektorns funktion som en av de främsta drivkrafterna för Europas blå ekonomi. Förutom konkreta åtgärder presenteras även en förteckning över sådant som EU-länder, regioner och berörda parter inom branschen kan göra för att komplettera EU:s åtgärder.

  Bryssel den 20 februari 2014 – IP/14/171

  De föreslagna åtgärderna ska bland annat underlätta för dialog och närmare samarbete mellan berörda parter runtom i Europa inom kustturism, offentlig-privata partnerskap, främja kvalifikationer, innovation och ekoturism. Man ska även ta fram en onlineguide över bidragsmöjligheter som ska bidra till att locka investerare. Åtgärdernas utformning och genomförande har skräddarsytts för EU-länderna, de regionala myndigheterna och branschen.

  Trots sektorns starka potential står den inför ett antal utmaningar. Det handlar bland annat om informations- och kunskapsluckor, instabil efterfrågan, hög säsongsvariation, brist på lämplig kompetens och innovation samt svårigheter att hitta finansiärer. Strategins åtgärder ska hjälpa sektorn att överkomma den här typen av hinder och skapa en miljö som lockar till sig investerare. Åtgärderna ska också leda till hållbar verksamhet inom sektorn, bevara natur- och kulturarv, generera betydande ekonomiska och miljömässiga fördelar och bidra till att göra sektorn mer konkurrenskraftig internationellt.

  Kust- och havsturism inkluderar strand- och vattenturism samt kryssnings- och båtturism och har avgörande betydelse för ekonomin på öar och i många kustregioner runtom Europa.

  Sektorn sysselsätter nära 3,2 miljoner människor och genererar totalt 183 miljarder euro i bruttoförädlingsvärde, vilket motsvarar mer än en tredjedel av den maritima ekonomins BNP. Turismbranschen växer. Under 2013 nåddes en topp i antalet övernattningar på hotell och liknade inrättningar i EU med 2,6 miljarder nätter, vilket innebar en ökning på 1,6 % jämfört med 2012.

  Att ta tillvara på kust- och havsturismens potential gagnar välståndet och välbefinnandet i Europas kustregioner och EU:s ekonomi i allmänhet, samtidigt som man bidrar till en hållbar och långsiktig utveckling av all turismrelaterad verksamhet.

  Strategin kommer att diskuteras under den konferens som det grekiska ordförandeskapet anordnar den 10 mars i Aten, dit både myndigheter, företag och berörda parter är inbjudna. De konkreta åtgärderna kommer att införas under de kommande månaderna.

   

  För allmänheten: Europe Direct per telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller per e-post

   

   

   

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 20/02/2014  |Till början