Sökväg


Om oss
Om representationen

Mellersta Finland hoppas på sysselsättning och landsbygdsutveckling av EU
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

31/01/2014

Invånarna i Mellersta Finland förhåller sig positivt till Europeiska unionen och anser att EU-frågor är intressanta. Sysselsättning och kunnande samt landsbygdsutveckling och att hålla landsbygden levande är teman där man gärna ser att EU skulle agera i Mellersta Finland. I den undersökning som Taloustutkimus Oy har gjort på uppdrag av Europeiska kommissionens representation i Finland utredde man hur invånarna i Mellersta Finland förhåller sig till EU och hur Finlands EU-medlemskap påverkar den egna regionen.

  Mellersta Finland hoppas på sysselsättning och landsbygdsutveckling av EU

  Enligt den färska undersökningen anser 45 procent att Finlands EU-medlemskap har en positiv inverkan, medan endast 22 procent ser det som någonting negativt. Resten förhöll sig neutralt eller ville inte ange sin åsikt.

  Bland dem som svarade på undersökningen ansåg 28 procent att EU-medlemskapet har haft en mycket positiv eller tämligen positiv inverkan på det dagliga livet. Av motsatt åsikt var 19 procent av dem som svarade. Ca 44 procent ansåg att medlemskapet varken har en positiv eller en negativ inverkan. Resten tog inte ställning till frågan.

  Intresset för EU delar invånarna i Mellersta Finland i två läger

  Av invånarna i Mellersta Finland var hälften (49 procent) tämligen eller mycket intresserade av EU:s verksamhet, medan exakt samma mängd (49 procent) var enbart lite eller inte alls intresserade.

  Klart mer än hälften (57 procent) ansåg att EU-frågor behandlas i lämplig utsträckning i media. Ca en fjärdedel (26 procent) ansåg att EU-frågor behandlas för lite, medan 9 procent ansåg att de behandlas för mycket i media.

  "Intresset för EU delar invånarna helt tydligt i två läger. Generellt sett är inställningen till EU något positivare än genomsnittet i hela landet, när man jämför resultaten med uppgifter från andra landskap där samma undersökningar gjorts under de senaste åren, kommenterar Sari Artjoki, tf. chef för Europeiska kommissionens representation i Finland enkätresultaten.

  En levande landsbygd är viktig för invånarna i Mellersta Finland

  En tredjedel (32 procent) anser att EU:s viktigaste uppgift framför allt är att främja sysselsättning och kunnande. En fjärdedel ansåg att miljö-, klimat- och energifrågor är viktigast.

  Närmare hälften (47 procent) uppmanar EU att förbättra sysselsättningen med hjälp av investeringar för företagen. 39 procent å sin sida lyfter fram främjande av utbildning och kunnande som främsta fråga. 34 procent betonade internationalisering och samarbete.

  I Mellersta Finland borde EU främst satsa på landsbygdsutveckling och på att hålla landsbygden levande. Hela 61 procent av de tillfrågade nämnde detta som den viktigaste uppgiften för EU. 41 procent ville förbättra trafikförbindelserna och 31 procent ville trygga en säker livsmedelsproduktion. De tillfrågade fick välja 1-2 uppgifter som de ansåg vara de viktigaste.

  Av de tillfrågade visste 41 procent att EU:s program för utbildning, ungdomar och kultur är Erasmus+. Endast 13 procent förväxlade Erasmus+ med ett annat EU-finansierat program. 46 procent kände inte till programmet. Bäst kände ungdomar i åldern 15–24 år till Erasmusprogrammet.

  "Av undersökningen framgår det att invånarna i Mellersta Finland vill att EU vidtar åtgärder särskilt för landsbygdsutveckling och att hålla landsbygden levande samt vad gäller ekonomiska frågor. Ungdomarna känner bra till Erasmusprogrammet, vilket bådar gott för programmets framtid", konstaterar tf. chefen för representationen Sari Artjoki.

  I Erasmus+ som inleddes i januari 2014 samlas alla EU:s hittillsvarande bidragssystem inom allmän och yrkesinriktad utbildning och ungdom. I programmet införs också för första gången stöd till idrott. Programmets budget för åren 2014–2020 uppgår till 14,7 miljarder euro, vilket utgör en ökning med 40 procent i förhållande till nuläget. Det innebär att över fyra miljoner människor: studenter, praktikanter, lärare och volontärer, kan få bidrag under de kommande sju åren.

  Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) fick Erasmuspriset 2013 för att ha satsat på personalutbyten och kvalitet i undervisningen. Av personalen deltar 70 % i Erasmusutbildning utomlands varje år.

  Undersökningen om invånarnas åsikter om EU i Mellersta Finland publicerades på ett evenemang i Jyväskylä i samband med turnén "EU och du" fredagen den 31 januari.

  Mer information om programmet och talare på webbplatsen: www.euarjessa.fi

  Rapport om opinionsundersökningen i Mellersta Finland (på finska)
  Sammanfattning av landskapsundersökningarna (på finska)

  Mer information:

  Mer upplysningar om undersökningsresultaten: Tf. chef Sari Artjoki, Europeiska kommissionens representation i Finland (09) 6226 5463.

  Syftet med evenemangen "EU och du" är att öka dialogen om EU:s inverkan på medborgarnas vardag. Utgångspunkten är för landskapen viktiga frågor om EU och regioninvånarnas synpunkter på EU.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 11/02/2014  |Till början