Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

EU-USA-kauppaneuvotteluiden kolmas kierros käynnistynyt
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

17/12/2013

Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen kauppa- ja investointisopimuksen kolmas neuvottelukierros alkoi maanantaina 16. joulukuuta Washingtonissa. Neuvottelijat käsittelevät kuluvan viikon aikana monia aiheita, muun muassa tavarakaupan vapauttamista ja yritysten investointien helpottamista toisen osapuolen talouteen.

  EU-USA-kauppaneuvotteluiden kolmas kierros käynnistynyt

  Kauppapolitiikan alalla EU:n ja sen 28 jäsenvaltion puolesta neuvottelee Euroopan komissio. Komissio noudattaa neuvoston – jossa ovat edustettuina kaikkien EU:n jäsenvaltioiden hallitukset – hyväksymiä neuvotteluohjeita.  Kun neuvotteluissa on aikanaan päästy sopimukseen, se siirtyy käsiteltäväksi neuvostoon ja Euroopan parlamenttiin, jotka hyväksyvät tai hylkäävät lopullisen sopimuksen.

  Euroopan komissio on neuvotteluiden alusta lähtien pitänyt tärkeänä, että kauppasopimuksesta käydään avointa julkista keskustelua. Tämän keskustelun tulisi kuitenkin perustua tosiasioihin. Yleisimpiin sopimuksesta esitettyihin kysymyksiin löytyy vastaus komission kauppapääosaston sivuilta myös suomeksi ja ruotsiksi.

  Viime viikkojen aikana huolta ovat herättäneet erityisesti kysymykset neuvotteluiden avoimuudesta, sopimuksen taloudellisista vaikutuksista, investointisuojan sisältymisestä sopimukseen sekä sääntelyn yhdenmukaistamisesta.

  Avoimuudesta

  Komissio pyrkii kauppapolitiikassaan läpinäkyvyyteen ja vastuullisuuteen. Jotta kauppaneuvottelut onnistuisivat, tarvitaan kuitenkin tiettyä luottamuksellisuutta.

  Komissio pitää tervetulleena avointa julkista keskustelua kauppa- ja investointisopimuksesta. Kansalaisyhteiskunnan edustajilla on tässä tärkeä rooli, niin erilaisilla kansalaisjärjestöillä kuin yrityksilläkin.  Komissio käy kansalaisyhteiskunnan edustajien ja muiden sidosryhmien kanssa vuoropuhelua muun muassa neuvotteluiden etenemistä käsittelevissä tilaisuuksissa. Seuraava kansalaisyhteiskunnan edustajille avoin keskustelutilaisuus järjestetään tammikuussa Brysselissä.

  EU:n kauppaneuvottelijat tiedottavat säännöllisesti neuvotteluiden kehityksestä jäsenvaltioiden hallitusten edustajille. Lisäksi he pitävät ajan tasalla Euroopan parlamentin jäsenet esimerkiksi vastaamalla kysymyksiin parlamentin kansainvälisen kaupan valiokunnan kokouksissa vieraillessaan.

  Taloudellisista vaikutuksista

  Ennen kuin EU teki päätöksen kauppasopimusneuvotteluista, se teki vaikutustenarvioinnin sopimuksen mahdollisista vaikutuksista. Arvioinnissa tarkasteltiin mahdollisten taloudellisten vaikutusten lisäksi myös mahdollisia sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia.

  Yksi niistä tutkimuksista, joihin komission vaikutustenarviointi perustui, oli Euroopan komission itsenäiseltä CEPR-tutkimuskeskukselta tilaama tutkimus . Sen mukaan EU:n taloudelle koituva hyöty voisi olla 119 miljardin euron luokkaa vuodessa.

  Investointisuojasta

  Investointisuojaa koskevia säännöksiä, kuten sijoittajan ja valtion välistä riitojenratkaisumenettelyä, tarvitaan investointeihin kannustavan ympäristön varmistamiseksi. Esimerkiksi Suomella on jo tällaisia ehtoja monissa kahdenvälisissä investointisopimuksissaan. Investoinnit ovat puolestaan tärkeitä talouskasvun ja työpaikkojen luomiseksi.

  Komission mukaan nykyistä investointisuojaa koskevaa järjestelmää tulisi parantaa. Sijoittajia tulee suojella mielivaltaiselta ja laittomalta toiminnalta. Samalla on selvää, että valtioiden on kuitenkin säilytettävä säätelyoikeutensa. Komissio työskentelee myös sen varmistamiseksi, että riitojenratkaisumenettely on tulevaisuudessa avoimempaa. Nämä parannukset ovat jo todellisuutta Kanadan kanssa tehdyn talous- ja kauppasopimuksen osalta. EU aikoo käyttää sitä perustana tuleville kauppasopimuksilleen.

  Sääntelyn yhdenmukaistamisesta

  Transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus ei toteutuessaan jyräisi EU:n lainsäädäntöä. Se ei automaattisesti kumoa, mitätöi eikä muuta EU:n lakeja ja asetuksia. EU:n lakeihin, sääntöihin ja säädöksiin kaupan vapauttamisen vuoksi tehtävät muutokset on hyväksyttävä neuvostossa kokoontuvissa EU:n jäsenvaltioissa ja Euroopan parlamentissa.

  Sääntelyssä on kyse laeista, joilla ihmisiä suojellaan heidän terveyteensä, turvallisuuteensa, ympäristöönsä ja taloudelliseen turvaansa kohdistuvilta riskeiltä. Kauppakumppanuuden avulla EU haluaa löytää järkeviä tapoja sovittaa EU:n ja Yhdysvaltojen sääntely paremmin yhteen tinkimättä ihmisille tarjottavasta suojasta. Euroopassa saavutetusta korkeasta suojelun tasosta ei siis neuvotella, eikä kompromisseja tehdä turvallisuuden, kuluttajansuojan ja ympäristöasioiden suhteen. Kumpikin osapuoli säilyttää oikeuden säännellä näitä kysymyksiä haluamallaan tasolla.

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 20/12/2013  |Sivun alkuun