Sökväg


Om oss
Om representationen

Europeiska kommissionen kräver att den finska tillsynsmyndigheten avstår från sina planer på att avreglera de fasta termineringstaxorna
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

02/12/2013

Europeiska kommissionen har förklarat att den finska telekommyndigheten Kommunikationsverket (Ficora) måste dra tillbaka sina planer på att avreglera grossistmarknaderna för fast samtalsterminering i Finland. De nuvarande reglerade fasta termineringstaxorna i Finland är EU:s högsta (2,42 cent per minut) jämfört med ett genomsnitt på 0,11 cent per minut i övriga EU-länder som följer den metod som Europeiska kommissionen rekommenderar (se IP/09/710 och MEMO/09/222). Kommissionen har ogillat Kommunikationsverkets förslag att låta bli att reglera de avgifter som finska operatörer tar ut av andra aktörer för att koppla samtal till kunder i sina respektive fasta nät. Termineringsmarknaderna är monopol eftersom endast en operatör kan terminera ett samtal till sina abonnenter. Eftersom fasta termineringstaxor i sista hand inkluderas i de priser som konsumenterna betalar finns det en risk för alltför höga priser både på grossist- och slutkundsnivå om fasta termineringstaxor inte regleras på marknader som inte är utsatta för konkurrens. 

  Bryssel den 2 december 2013 – IP/13/1195

  I det vetobeslut som Europeiska kommissionen antog i dag anser den att Kommunikationsverket inte har lagt fram tillräckliga bevis för att det råder effektiv konkurrens på marknaden och att det därför inte är motiverat med någon reglering. För att lägga fram sådana bevis borde Kommunikationsverket ha visat att det inte vore lönsamt för operatörer som tillhandahåller termineringstjänster att höja sina fasta termineringstaxor, t.ex. om detta skulle leda till att konsumenterna ersätter fast telefoni med mobil telefoni. Kommissionen anser därför att Kommunikationsverket inte har presenterat en grundlig analys av de konkurrensvillkor som råder på marknaden.

  I avsaknad av sådana bevis anser kommissionen anser att Kommunikationsverkets förslag till åtgärd inte är förenligt med principerna och syftena med EU:s telekomregler, som kräver att medlemsstaterna ska främja konkurrens, konsumenternas intressen och utvecklingen av den inre marknaden i EU. Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation  (Berec) stöder fullt ut kommissionens ståndpunkt i detta fall.

  – Jag kan inte tillåta att regleringen upphävs på en marknad där varje operatör har en monopolställning och där fasta termineringsavgifter är upp till 60 gånger högre än på annat håll i Europa. Alltför höga priser medför orimliga kostnader för operatörer och konsumenter i Finland, och i länder som reglerar fasta termineringsavgifter.En sådan strategi äventyrar den inre marknaden för telekommunikationer, säger EU-kommissionens vice ordförande Neelie Kroes.

  Den 2 september 2013 mottog kommissionen en anmälan från den finska tillsynsmyndigheten Kommunikationsverket som gällde marknaderna för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt i Finland.

  Kommissionen inledde sin fördjupade undersökning med ett förfarande i andra etappen enligt artikel 7 i EU:s telekomdirektiv (MEMO/11/321) den 2 oktober 2013 och avslutade den i dag med ett vetobelsut.

  Artikel 7 i ramdirektivet för telekombranschen kräver att nationella telekommyndigheter ska underrätta kommissionen, Berec och telekommyndigheter i andra EU-länder om vilka åtgärder de planerar att vidta för att lösa marknadsproblemen.

  Om kommissionen hyser betänkligheter vad gäller förslagens förenlighet med EU-lagstiftningen eller anser att de kan skapa hinder för den inre marknaden kan den inleda en fördjupad undersökning (etapp II-undersökning) enligt artikel 7 i ramdirektivet. Därefter har den två månader på sig för att diskutera med den ansvariga tillsynsmyndigheten i nära samarbete med Berec om hur den kan ändra sitt förslag för att det ska vara förenligt med EU-lagstiftningen. Kommissionen kan, när den förlängda undersökningsperioden löpt ut, antingen återkalla sina förbehåll eller kräva att tillsynsmyndigheten ska dra tillbaka den föreslagna åtgärden, varvid den berörda tillsynsmyndigheten ska genomföra ett nytt samråd både på EU-nivå och nationell nivå.

  Användbara Länkar

  EU-kommissionens skrivelse till den finska tillsynsmyndigheten kommer att publiceras här.

  Om artikel 7-förfarandet

  Webbplats för den digitala dagordningen

  Kontakter

  E-post: comm-kroes@ec.europa.eu Tfn: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 05/12/2013  |Till början