Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionen godkänner Finlands ändrade lotterilag
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

20/11/2013

Europeiska kommissionen har gett ett antal medlemsländer uppmaningar eller beslut om deras nationella regler för speltjänster.

  Kommissionen godkänner Finlands ändrade lotterilag

  För Finlands del konstaterade kommissionen att den finska lagstiftningen om ensamrätt att tillhandahålla speltjänster är förenlig med EU-lagstiftningen och tillämpas på ett konsekvent och systematiskt sätt.

  Vice ordförande Olli Rehn med ansvar för ekonomifrågor och euron är nöjd med beslutet. "Det här är goda nyheter för idrotts- och kulturkretsarna i Finland. Finland har nu harmoniserat sin lag med EU-rätten. Det finska penningspelsystemet är uppbyggt så att det kan ge livsviktigt stöd åt finsk kultur och idrott. Tack vare de reformer som införts och kommissionens klargörande beslut kan Finlands nuvarande lotteri- och spelmodell nu fortsätta på ett sätt som fungerar ännu bättre än tidigare."

  Kommissionen inledde överträdelseförfaranden mot Finland 2006 (IP/06/436). Förfarandena gäller gränsöverskridande tillhandahållande och marknadsföring av idrottsrelaterade vadhållningstjänster. Kommissionen ansåg att den dåtida finska lagstiftningen inte främjade allmänintresset på ett konsekvent och systematiskt sätt. Denna process kulminerade i antagandet av en ändrad nationell ramlag om speltjänster som trädde i kraft den 1 januari 2012.

  Genom den ändrade finska lotterilagen och tillhörande genomförandebestämmelser införs ett lagstadgat spelmonopol, strängare regler för tillhandahållande av spel och reklam för speltjänster samt ändrade regler och metoder för tillsyn över spelerbjudanden och tillämpning av reglerna för onlinespel. Detta skapar en nödvändig struktur som garanterar att monopolets verksamhet är begränsad till en strategi för kontrollerad expansion inom vadhållnings- och spelsektorn i syfte att kanalisera spellusten till kontrollerade verksamheter. Däremot uppmuntrar utbudet och marknadsföringen av speltjänster inte konsumenterna att delta i hasardspel. De ansvariga finska myndigheterna har fått de medel som krävs för att kunna utöva effektiv tillsyn över spelmonopolet och tillämpa de finska reglerna om speltjänster. Den finska regeringen har dessutom lämnat omfattande information och dokumentation om genomförandet och tillämpningen av de ändrade reglerna och en första utvärdering av deras effekt.

  Kommissionen har därför dragit slutsatsen att den ändrade lotterilagen är ett konsekvent och systematiskt sätt att uppnå syftet med inrättandet av ett spelmonopol i ett medlemsland och att den uppfyller de krav som domstolen ställer för sådana monopol. De finska myndigheterna har visat tillräckligt tydligt att den ändrade lagen och dess genomförande och tillämpning uppfyller dessa krav. Kommissionen har därför avslutat det rättsliga förfarandet mot Finland.

  Läs mer här:

  Lotterier och spel på inre marknaden

  Om paketet med överträdelsebeslut från november, se MEMO/13/1005

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 10/12/2013  |Till början