Sökväg


Om oss
Om representationen

Södra Savolax vill att EU satsar på sysselsättning och sociala frågor
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

15/11/2013

EU-kommissionens representation i Finland har låtit utföra en opinionsundersökning bland invånarna i Södra Savolax. I undersökningen mättes attityderna till EU och synen på hur Finlands EU-medlemskap har påverkat landskapet. Undersökningen visar att invånarna i Södra Savolax vill att EU satsar på sysselsättning och sociala frågor, som enligt dem är de viktigaste politikområdena med tanke på välfärden. Opinionsundersökningen utfördes av Taloustutkimus.

  Södra Savolax vill att EU satsar på sysselsättning och sociala frågor

  – Södra Savolax, Södra Österbotten och Satakunta är de tre mest EU-kritiska landskapen i Finland. Många människor i Södra Savolax är dock intresserade av EU-frågor och väntar sig att EU vidtar åtgärder som påverkar deras vardag och välfärd, till exempel när det gäller sysselsättning och sociala frågor, säger representationens t.f. chef Sari Artjoki.

  En tredjedel (33 %) av invånarna i Södra Savolax är positiva till Finlands medlemskap i EU och 40 % uppger att de är ganska eller mycket intresserade av EU:s insatser. Mindre än en tredjedel (27 %) av deltagarna i enkäten anser att EU-medlemskapet är negativt. Resten, dvs. 40 %, är varken för eller emot EU eller kunde inte ta ställning i frågan.

  En femtedel av invånarna i landskapet tycker att EU-frågor borde uppmärksammas mer i medierna. Drygt hälften (57 %) anser att EU-frågor behandlas tillräckligt i medierna, medan nästan en sjättedel (15 %) anser att EU-frågor ges för stor uppmärksamhet.

  Ungefär en femtedel (22 %) av deltagarna i opinionsundersökningen ansåg att EU-medlemskapet haft en mycket positiv eller ganska positiv inverkan på deras dagliga liv. Nästan var fjärde person (24 %) var av motsatt åsikt.  Knappt hälften (48 %) tyckte att medlemskapet varken haft en positiv eller en negativ effekt, eller så svarade de inte på frågan.

  Södra Savolax borde ta bättre vara på de möjligheter som EU ger

  Nästan hälften av deltagarna (47 %) var av den åsikten att välfärden i Södra Savolax ökat en del eller ganska mycket sedan Finland gick med i EU. Däremot ansåg 29 % att EU-medlemskapet inte lett till någon ökad välfärd i landskapet.

  På frågan om vilka insatser EU borde satsa mer på i landskapet svarade de flesta sysselsättning och sociala frågor. Närmare fyra femtedelar (79 %) ansåg att dessa är de viktigaste politikområdena och att en satsning på dem skulle kunna öka välfärden i Södra Savolax. Ungefär hälften ansåg att det bästa sättet att öka välfärden är en satsning på utbildnings- och ungdomsfrågor och på regionalpolitik.

  Skillnaderna mellan olika åldersgrupper var störst när det kommer till åsikterna om regionalpolitik och utbildnings- och ungdomsfrågor. I den äldsta åldersgruppen (55–79-åringar) satte 55 % regionalpolitiken på andra plats av de områden där det behövs fler EU-insatser i Södra Savolax. I den yngsta åldersgruppen (15–24-åringar) var däremot bara var femte av denna åsikt.  Bland de unga ansåg istället 62 % att utbildnings- och ungdomsfrågor var näst viktigast, medan motsvarande siffra hos de äldre var 45 %.

  – Den slutsats man kan dra av undersökningen är att EU i framtiden borde vara synligare i Södra Savolax. Det behövs mer information om insatser som rent konkret påverkar människors välfärd, t.ex. deras sysselsättning. Outi Niiranen från EU-kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering berättar på fredag i S:t Michel om vad EU gör för att förbättra sysselsättningsmöjligheterna för unga, sammanfattar Sari Artjoki landskapets önskemål gentemot unionen.

  Opinionsundersökningen om attityderna till EU hos invånarna i Södra Savolax publicerades fredagen den 15 november i samband med evenemanget EU och du i S:t Michel.

  Program och deltagare i evenemanget: http://www.euarjessa.fi 
  Rapport från opinionsundersökningen i Södra Savolax (på finska)
  Sammanfattning av undersökningen (på finska)

  Ytterligare information: Resultaten av undersökningen: EU-kommissionens representation i Finland, t.f. chef Sari Artjoki, tfn 09 6226 5463.

  Syftet med evenemanget EU och du är att föra en aktivare dialog med invånarna i Finland om EU:s inverkan på deras vardag. Utgångspunkten för evenemanget är de EU-frågor som är viktiga i varje enskilt landskap och invånarnas åsikter om EU.

  Evenemanget EU och du utmanar invånarna i Södra Savolax att komma med och diskutera med EU-beslutsfattare och experter om EU och hur unionen påverkar vardagen i landskapet. På programmet står besök i skolor och på arbetsplatser, ett diskussionstillfälle som är öppet för alla i konserthuset Mikael och ett evenemang för allmänheten i köpcentrum Stella. Dessutom offentliggörs en opinionsundersökning om EU som gjorts i Södra Savolax. Under dagen diskuteras frågor som fattigdom, utslagning, inkomstskillnader och välfärd. I diskussionen deltar inrikesminister Päivi Räsänen, professor i social rätt Pentti Arajärvi, riksdagsledamot Pauliina Viitamies och Leena Toivakka och Europaparlamentarikerna Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki och Hannu Takkula.

  Twitter #EUarjessa

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 21/11/2013  |Till början