Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

EU:lta toivotaan toimia työllisyys- ja sosiaaliasioihin Etelä-Savossa
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

15/11/2013

Euroopan komission Suomen-edustuston Taloustutkimuksella teettämässä kyselyssä selvitettiin eteläsavolaisten suhtautumista EU:hun ja Suomen EU-jäsenyyden alueellisiin vaikutuksiin. Etelä-Savon asukkaat toivovat unionilta panostusta erityisesti työllisyys- ja sosiaaliasioihin, joita he pitävät maakunnan hyvinvoinnin kannalta tärkeimpinä politiikan aloina.

  EU:lta toivotaan toimia työllisyys- ja sosiaaliasioihin Etelä-Savossa

  – Etelä-Savo kuuluu kolmen EU-kriittisimmän maakunnan joukkoon Etelä-Pohjanmaan ja Satakunnan kanssa. Alueelta löytyy kuitenkin kiinnostusta EU-asioita kohtaan ja EU:lta odotetaan toimia erityisesti ihmisten arkea ja hyvinvointia koskevissa asioissa, kuten työllisyys- ja sosiaalipolitiikassa, arvioi tuloksia Euroopan komission Suomen-edustuston vt. päällikkö Sari Artjoki.

  Kolmannes (33 %) eteläsavolaisista piti Suomen EU-jäsenyyttä hyvänä asiana ja 40 prosenttia vastanneista kertoi olevansa melko tai erittäin kiinnostuneita EU:n toiminnasta. Huonona asiana EU-jäsenyyttä piti 27 prosenttia vastaajista. Loput 40 prosenttia suhtautui jäsenyyteen neutraalisti tai eivät osanneet ottaa kantaa.

  Viidennes maakunnan asukkaista kaipaisi EU-asioille lisää mediahuomiota. Yli puolet (57%) katsoi, että EU-asioita käsitellään mediassa sopivasti, kun taas lähes kuudennes (15%) oli sitä mieltä, että EU-asiat saavat liikaa mediahuomiota.

  Noin viidennes (22 %) kyselyyn vastanneista katsoi EU-jäsenyyden vaikuttaneen jokapäiväiseen elämäänsä erittäin tai melko myönteisesti. Päinvastaista mieltä oli lähes joka neljäs (24 %) kyselyyn vastanneista. Vajaa puolet (48 %) näki, ettei jäsenyydellä ole sen enempää myönteistä kuin kielteistäkään vaikutusta, tai he eivät ottaneet asiaan lainkaan kantaa.

  Etelä-Savon tulisi hyödyntää EU:n tarjoamia mahdollisuuksia paremmin

  Lähes puolet vastaajista (47 %) arvioi, että hyvinvointi on lisääntynyt Etelä-Savossa EU:n myötä jonkin verran tai melko paljon. Vastaavasti 29 prosenttia katsoi, ettei EU ollut tuonut hyvinvointia alueelle.

  Kysyttäessä mihin EU:n tulisi suunnata enemmän toimia maakunnassa, tärkeimmäksi nousi työllisyys- ja sosiaaliasiat. Lähes neljä viidestä (79 %) piti työllisyys- ja sosiaaliasioita tärkeimpinä politiikan aloina, joihin panostamalla voitaisiin parantaa hyvinvointia maakunnassa. Noin puolet vastaajista nimesi koulutus- ja nuorisoasioihin sekä aluepolitiikkaan panostamisen tärkeimmiksi tavoiksi parantaa alueen hyvinvointia.

  Ikäjakaumien väliset erot näkyivät selkeimmin aluepolitiikan ja koulutus- ja nuorisoasioiden suhteessa. Iäkkäämmistä vastaajista (55–79-vuotiaat) 55 prosenttia piti aluepolitiikkaa toiseksi tärkeimpänä politiikan alueena, johon EU:n tulisi Etelä-Savossa suunnata lisätoimia, kun taas nuorimmista vastaajista (15–24-vuotiaat) vain joka viides katsoi aluepolitiikan olevan toiseksi tärkein kohde. Nuorimmista vastaajista koulutus- ja nuorisoasioita toiseksi tärkeimpinä piti 62 prosenttia, kun vastaava luku iäkkäimpien keskuudessa oli 45 prosenttia.

  – Kyselyn tuloksista voi päätellä, että EU:n tulee toimia Etelä-Savossa tulevaisuudessa entistä näkyvämmin. Tarvitaan enemmän tietoa ihmisten arjen hyvinvointiin, kuten työllisyyteen vaikuttavista toimista. Outi Niiranen Euroopan komission työllisyyden pääosastolta kertoo Mikkelissä perjantaina, millä toimilla EU pyrkii parantamaan esim. nuorten työllistymismahdollisuuksia, summasi Artjoki maakunnan toiveita unionia kohtaan.

  Etelä-Savon alueen asukkaiden EU-asenteita mittaava kysely julkistettiin EU arjessa ‑kiertueen Mikkelin tapahtuman yhteydessä perjantaina 15. marraskuuta.

  Ohjelma ja esiintyjät osoitteessa: www.euarjessa.fi
  Etelä-Savon maakuntatutkimuksen raportti
  Kooste maakuntatutkimuksista

  Lisätietoja: Kyselyn tulokset: Euroopan komission Suomen-edustuston vt. päällikkö Sari Artjoki, (09) 6226 5463.

  EU arjessa -tapahtumilla halutaan lisätä vuoropuhelua EU:n vaikutuksista kansalaisten arkeen. Lähtökohtana ovat maakunnille tärkeät EU-aiheet ja alueen asukkaiden ajatukset EU:sta.

  EU arjessa -yleisötapahtuma haastaa eteläsavolaiset keskustelemaan EU-vaikuttajien ja asiantuntijoiden kanssa Euroopan unionista ja sen vaikutuksista maakunnan arkeen. Päivän ohjelmassa on oppilaitos- ja työpaikkavierailuja, kaikille avoin keskustelutilaisuus konserttitalo Mikaelissa sekä yleisötapahtuma kauppakeskus Stellassa. Lisäksi julkistetaan Etelä-Savossa kerätyn EU-mielipidekyselyn tulokset. EU arjessa -tapahtuman teemana Mikkelissä on ”EU, Etelä-Savo ja elämän eväät”. Päivän aikana keskustellaan köyhyydestä, syrjäytymisestä, varallisuuseroista ja hyvinvoinnista. Avoimessa keskustelutilaisuudessa pohditaan muun muassa, riittääkö vaurautta ja hyvinvointia kaikille.  Mikkelin teemapäivään osallistuvat mm. sisäministeri Päivi Räsänen, sosiaalioikeuden professori Pentti Arajärvi, kansanedustajat Pauliina Viitamies ja Lenita Toivakka sekä mepit Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki ja Hannu Takkula.

  Seuraa päivää Twitterissä #EUarjessa.

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 21/11/2013  |Sivun alkuun