Sökväg


Om oss
Om representationen

Ett enhetligt EU-omfattande transportnät -TEN-T
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

17/10/2013

EU har nu slutfört sin hittills mest genomgripande översyn av infrastrukturpolitiken sedan början av 1980-talet och kommissionen offentliggör idag nya kartor som visar de nio stora korridorer som utgör basen för transporter på Europas inre marknad. Detta kommer att innebära en omfattande modernisering av de öst-västliga förbindelserna. För att man ska kunna uppnå de ambitiösa målen tredubblar EU anslagen till transportinfrastrukturer under perioden 2014–2020, till 26 miljarder euro.

  Bryssel den 17 oktober 2013. IP/13/948

  EU:s nya politik för transportinfrastruktur kommer att innebära att det nuvarande lapptäcket av vägar, järnvägar, flygplatser och kanaler i Europa omvandlas till ett enhetligt transportnät (TEN-T).

  Genom den nya infrastrukturpolitiken skapas för första gången ett stomtransportnät med nio stora korridorer, dvs. två nord-sydliga korridorer, tre öst-västliga korridorer och fyra diagonala korridorer. Genom det nya stomtransportnätet kommer de öst-västliga förbindelserna att moderniseras, flaskhalsar att avlägsnas, infrastruktur att uppgraderas och gränsöverskridande transporter att förenklas, vilket kommer att gagna passagerare och företag i hela EU. De olika transportmedlen kommer att sammanlänkas på ett bättre sätt. Sammantaget kommer det nya stomtransportnätet att bidra till att man bättre kan uppnå EU:s klimatmål. Stomnätet ska stå klart 2030. Finansieringens storlek är beroende av utfallet av förhandlingarna om den fleråriga budgetramen 2014–2020.

  Anslagen till transportinfrastrukturer under perioden 2014–2020 tredubblas till 26 miljarder euro. EU-finansieringen kommer att inriktas på stomnätet där det finns mest mervärde på EU-nivå. Det nya stomnätet kompletteras med ett omfattande vägnät som ansluter till stomnätet på regional och nationell nivå. Detta omfattande nät kommer att täcka hela EU och göra alla regioner tillgängliga. Målsättningen är att successivt se till att majoriteten av invånarna och företagen i EU år 2050 har högst 30 minuters restid till detta stora nät.

  Det nya transportnätet kommer att bidra till säkrare transporter och färre trafikstörningar, och smidigare och snabbare resor.

  De 26 miljarder euro som avsätts för fonden för ett sammanlänkat Europa (inom ramen för den fleråriga budgetramen) kommer i praktiken att fungera som såddkapital för att stimulera till ytterligare investeringar i medlemsstaterna, bl.a. när det gäller komplicerade gränsöverskridande förbindelser och anslutningar som annars inte skulle ha kommit till stånd. Kostnaderna för den första finansieringsfasen för stomnätet 2014–2020 beräknas till 250 miljarder euro. Stomnätet ska stå klart 2030. 

  Stomnätet kommer att länka samman 94 av de största europeiska hamnarna med järnvägs- och vägförbindelser, länka samman 38 av de viktigaste flygplatserna med järnvägslinjer till större städer, omfatta 15 000 km järnväg anpassad till höghastighetstrafik, och omfatta 35 stora gränsöverskridande projekt som minskar flaskhalsarna.

  För mer information se MEMO/13/897 eller http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm

  Följ Siim Kallas på Twitter

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 17/10/2013  |Till början