Sökväg


Om oss
Om representationen

Ekonomiska och monetära unionens framtid: kommissionen föreslår idéer för djupare social integration
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

02/10/2013

Europeiska kommissionen har föreslagit en ny resultattavla med vars hjälp man bättre skulle kunna upptäcka allvarliga sysselsättningsproblem och sociala problem i ett tidigt skede inom ramen för den europeiska planeringsterminen.

  Bryssel den 2 oktober 2013. IP/13/893

  Andra förslag som ingår i meddelandet om EMU:s sociala dimension är att fackföreningar och arbetsgivare både på EU-nivå och på nationell nivå i högre grad ska delta i fastställandet och tillämpningen av politiska rekommendationer inom den europeiska planeringsterminen. Vidare ska EU:s budget och de nationella budgetarna utnyttjas bättre för att minska social nöd och avskaffa hinder för rörlighet i arbetslivet.

  Meddelandet följer kommissionens plan för ett djupgående och verkligt EMU (IP/12/272) som offentliggjordes i november 2012. Det kommer att tjäna som underlag för diskussioner om EMU:s framtid vid Europeiska rådets möte den 24-25 oktober.

  Ordförande Barroso sade: "EU har tagit enorma steg framåt när det gäller ekonomisk styrning under de senaste fem åren, och varit en finansiell livlina för många sårbara medlemsländer. Allt sedan krisen började har vi vidtagit målinriktade åtgärder för att ta itu med social nöd som uppstått i delar av våra samhällen. Men krisens allvar, särskilt inom euroområdet har lärt oss att vi måste ha ett allt närmare samarbete för att hela de sociala ärr som krisen lämnat efter sig. I detta meddelande är det fråga om att bygga vidare på de regler som redan finns från tidigare inom den europeiska planeringsterminen för att se till att en stark social dimension ingår i vår Ekonomiska och monetära union. Det är vi skyldiga våra 26 miljoner arbetslösa och de mest utsatta i vårt samhälle."

  Meddelandet fokuserar på tre områden:

  • Intensivare övervakning av sysselsättning och sociala utmaningar och ökad samordning av politiken inom den europeiska planeringsterminen.
  • Ökad solidaritet och rörlighet i arbetslivet.
  • Starkare social dialog.

  Övervakning och samordning

  Europeiska planeringsterminen fastställer en årlig kalender och regler för övervakning och samordning av den ekonomiska politiken, medan Europa 2020 –strategin innehåller centrala sociala mål och sysselsättningsmål för nästa årtionde för alla 28 EU-länder.

  Meddelandet fokuserar på frågor som har direkt betydelse för en välfungerande Ekonomisk och monetär union, samtidigt som man fullt ut respekterar den allmänna sociala dagordningen för ett vidare EU. Kommissionen föreslår att man inför en resultattavla för uppföljning av centrala uppgifter om sysselsättning och social utveckling som underlag för bättre analyser och för att man snabbare ska kunna upptäcka större problem innan de uppstår. Resultattavlan skulle omfatta följande indikatorer: 

  • Sysselsättningsgrad och hur den utvecklas.
  • Andel ungdomar som är arbetslösa eller saknar utbildningsplats samt ungdomsarbetslöshet.
  • Hushållens reella disponibla bruttoinkomst.
  • Fattigdomsrisken för befolkningen i arbetsför ålder.
  • Ojämlikhet (andel S80/S20).

  I meddelandet föreslås också att man tar med ett begränsat antal sysselsättningsindikatorer och sociala indikatorer i den årliga rapporten om förvarningsmekanismen som används för att upptäcka ekonomiska obalanser.

  Uppgifterna skulle tjäna som underlag för politiken, t.ex. för de fördjupade ekonomiska granskningar som görs efter rapporten om förvarningsmekanismen eller för de landsspecifika rekommendationer som Europeiska kommissionen offentliggör varje vår.

  Solidaritet och rörlighet i arbetslivet

  Mera kan göras för att effektivt anvisa tillgängliga EU-medel för att minska social nöd i länder där djupgående ekonomiska reformer genomförs. Kommissionen har föreslagit åt medlemsländerna att de under 2014-2020 skulle använda åtminstone 20 % av sina anslag från Europeiska socialfonden för att främja social inkludering och bekämpa fattigdom.

  Andra viktiga instrument som kan vara till nytta är EU:s nya program för sysselsättning och social innovation, Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter samt Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt.

  Dessutom behövs mera arbete för att göra det enklare att flytta efter arbetstillfällen inom EU. Samtidigt som närmare en fjärdedel av ungdomarna i arbetsför ålder inom euro-området är arbetslösa (24 % i juli 2013) och det är enorma skillnader i ungdomsarbetslösheten mellan olika länder (högst i Grekland med 62,9 % och lägst i Tyskland med 7,7 %) kommer mindre än 4 % av befolkningen i arbetsför ålder inom euroområdet från ett annat EU-land. Meddelandet ger därför kommissionen i uppdrag att arbeta för att minska kostnader och hinder för att flytta för att arbeta i ett annat EU-land.

  Social dialog

  Det finns utrymme för att i högre grad samråda med arbetsmarknadens parter då viktiga beslut fattas inom europeiska planeringsterminen. Kommissionen har åtagit sig följande uppgifter:

  • Att träffa arbetsmarknadens parter varje höst innan den årliga tillväxtöversikten antas.
  • Att anordna en debatt efter den årliga tillväxtöversikten med arbetsmarknadens parter på EU-nivå och nationell nivå.
  • Att hålla tekniska förberedande möten före trepartstoppmötet och andra högnivåmöten.
  • Att uppmuntra medlemsländerna att diskutera alla reformer med anknytning till de landsspecifika rekommendationerna med arbetsmarknadens parter på nationell nivå.

  Bakgrund

  Meddelandet är en del av en pågående process för att förbättra uppbyggnaden av EU:s ekonomiska styrning. Den bygger på de tankar som framfördes i kommissionens plan för en djupgående och verklig ekonomisk och monetär union.

  Meddelandet är ett svar på Europeiska rådets begäran vid mötet den 13-14 december 2012 om att lägga fram eventuella åtgärder om EMU:s sociala dimension, däribland om den sociala dialogen.

  Europeiska rådet i juni 2013 påminde om att den sociala dimensionen bör förstärkas, betonade vikten av bättre övervakning av det sociala läget och läget på arbetsmarknaden inom EMU, särskilt genom att använda lämpliga indikatorer för sysselsättning och sociala frågor i europeiska planeringsterminen.

  Europeiska rådet har också lyft fram behovet av bättre samordning av sysselsättningen och den sociala politiken med full respekt för medlemsstaternas behörighetsområden, och betonade betydelsen av arbetsmarknadens parter och den sociala dialogen, även på nationell nivå.

  Länkar

  MEMO/13/837 Att stärka EMU:s sociala dimension: frågor och svar

  Ordförande Barrosos webbplats http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/

  Kommissionär Andors webbplats http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/Andor/

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 03/10/2013  |Till början