Sökväg


Om oss
Om representationen

Åland tror på Europeiska unionen och miljöteknologi
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

27/09/2013

I den undersökning som Taloustutkimus gjorde på uppdrag av Europeiska kommissionens representation i Finland tog man reda på hur ålänningarna förhåller sig till EU och de regionala följderna av Finlands EU-medlemskap. Enligt undersökningen förhåller sig mer än hälften av ålänningarna positivt till Finlands EU-medlemskap. Ålänningarna tror också att landskapet kan bli föregångare inom miljöteknologi och få en klar konkurrensfördel på branschen. Men landskapets företag borde i högre grad än hittills utnyttja de möjligheter unionen erbjuder.

  Åland tror på Europeiska unionen och miljöteknologi

  Pressmeddelande 27.9.2013

  Mer än hälften (51 %) av ålänningarna ansåg att Finlands EU-medlemskap är en positiv sak medan var femte (20 %) av dem som svarade tyckte att EU-medlemskapet är en dålig sak. De resterande 29 % förhöll sig neutralt eller tog inte ställning till frågan. Närmare hälften (45 %) sade sig vara rätt så eller mycket intresserade av EU:s verksamhet. 56 % angav att de var endast litet eller inte alls intresserade.

  Mer än en fjärdel (28 %) vill ha mer information om EU-frågor i medierna. Av dem som svarade ansåg 64 % att EU-frågor behandlas i lämplig utsträckning i medierna medan endast 3 % tyckte att EU-frågor uppmärksammas för mycket. Resterande 5 % angav inte sin åsikt.

  En tredjedel (33 %) av dem som svarade ansåg att EU-medlemskapet påverkar deras vardag på ett mycket positivt eller rätt så positivt sätt. En femtedel (21 %) var av motsatt åsikt. Knappt hälften (46 %) tyckte att medlemskapet hade varken positiva eller negativa konsekvenser eller kunde inte uttala sig.

  – Ålänningarna förhåller sig positivt till EU-medlemskapet, om man jämför med många andra landskap där man undersökt samma frågor under de senaste åren. Det finns ett klart intresse för EU-frågor på Åland och EU ses som en möjlighet för utvecklingen av landskapet, kommenterar kommunikationschef Susanne Ekvall från EU-kommissionens representation i Finland.

  Företagen kunde dra bättre nytta av de möjligheter EU erbjuder

  En tredjedel (33 %) av de ålänningar som svarade ansåg att företagen i högre grad än hittills kunde utnyttja de möjligheter EU erbjuder. Drygt en tredjedel (37 %) tyckte att företagen utnyttjar de möjligheter EU erbjuder väl eller mycket väl. Resterande 31 % delgav inte sin åsikt.

  Mer än hälften (55 %) av ålänningarna ansåg att små företag bör få mer uppmärksamhet i EU:s innovationspolitik, medan 29 % ansåg att de uppmärksammas väl eller mycket väl, och 17 % angav ingen åsikt.

  En övervägande majoritet av invånarna i landskapet (84 %) ansåg att Åland har en konkurrensfördel av att vara föregångare inom miljöteknologi. Endast 7 % trodde inte på Ålands möjligheter på detta område. Av dem som svarade angav 9 % inte sin åsikt.

  En klar majoritet, mer än hälften (53 %) av invånarna i landskapet ansåg att Europas öppna gränser har gjort det enklare särskilt att resa. Den viktigaste följden var enligt 14 % att det har blivit enklare att studera utomlands och enligt 9 % att det blivit enklare att handla varor över gränserna. Mindre än en femtedel (17 %) ansåg att öppna gränser i Europa inte hade någon effekt.

  – Av undersökningen framgår det att ålänningarna värderar landskapets kunnande inom miljöteknologi högt och väntar sig EU-insatser för små företags väl på innovationspolitikens område, konstaterar Ekvall.

  Undersökningen om ålänningarnas åsikter om EU publicerades på evenemanget "EU och du" i Mariehamn på Åland fredagen den 27 september.

  Program, talare och uppträdande artister: www.euarjessa.fi

  Rapport om landskapsundersökningen på Åland

  Sammanfattning av landskapsundersökningarna

  Mer upplysningar:

  Enkätresultat: kommunikationschef Susanne Ekvall, Europeiska kommissionens representation i Finland (09) 6226 5456.

  Syftet med evenemangen "EU och du" är att öka dialogen om EU:s inverkan på medborgarnas vardag. Utgångspunkten är för landskapen viktiga frågor om EU och regioninvånarnas synpunkter på EU.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Greklands EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Kroatien
  EU och du
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 09/10/2013  |Till början