Sökväg


Om oss
Om representationen

Åland tror på Europeiska unionen och miljöteknologi
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

27/09/2013

I den undersökning som Taloustutkimus gjorde på uppdrag av Europeiska kommissionens representation i Finland tog man reda på hur ålänningarna förhåller sig till EU och de regionala följderna av Finlands EU-medlemskap. Enligt undersökningen förhåller sig mer än hälften av ålänningarna positivt till Finlands EU-medlemskap. Ålänningarna tror också att landskapet kan bli föregångare inom miljöteknologi och få en klar konkurrensfördel på branschen. Men landskapets företag borde i högre grad än hittills utnyttja de möjligheter unionen erbjuder.

  Åland tror på Europeiska unionen och miljöteknologi

  Pressmeddelande 27.9.2013

  Mer än hälften (51 %) av ålänningarna ansåg att Finlands EU-medlemskap är en positiv sak medan var femte (20 %) av dem som svarade tyckte att EU-medlemskapet är en dålig sak. De resterande 29 % förhöll sig neutralt eller tog inte ställning till frågan. Närmare hälften (45 %) sade sig vara rätt så eller mycket intresserade av EU:s verksamhet. 56 % angav att de var endast litet eller inte alls intresserade.

  Mer än en fjärdel (28 %) vill ha mer information om EU-frågor i medierna. Av dem som svarade ansåg 64 % att EU-frågor behandlas i lämplig utsträckning i medierna medan endast 3 % tyckte att EU-frågor uppmärksammas för mycket. Resterande 5 % angav inte sin åsikt.

  En tredjedel (33 %) av dem som svarade ansåg att EU-medlemskapet påverkar deras vardag på ett mycket positivt eller rätt så positivt sätt. En femtedel (21 %) var av motsatt åsikt. Knappt hälften (46 %) tyckte att medlemskapet hade varken positiva eller negativa konsekvenser eller kunde inte uttala sig.

  – Ålänningarna förhåller sig positivt till EU-medlemskapet, om man jämför med många andra landskap där man undersökt samma frågor under de senaste åren. Det finns ett klart intresse för EU-frågor på Åland och EU ses som en möjlighet för utvecklingen av landskapet, kommenterar kommunikationschef Susanne Ekvall från EU-kommissionens representation i Finland.

  Företagen kunde dra bättre nytta av de möjligheter EU erbjuder

  En tredjedel (33 %) av de ålänningar som svarade ansåg att företagen i högre grad än hittills kunde utnyttja de möjligheter EU erbjuder. Drygt en tredjedel (37 %) tyckte att företagen utnyttjar de möjligheter EU erbjuder väl eller mycket väl. Resterande 31 % delgav inte sin åsikt.

  Mer än hälften (55 %) av ålänningarna ansåg att små företag bör få mer uppmärksamhet i EU:s innovationspolitik, medan 29 % ansåg att de uppmärksammas väl eller mycket väl, och 17 % angav ingen åsikt.

  En övervägande majoritet av invånarna i landskapet (84 %) ansåg att Åland har en konkurrensfördel av att vara föregångare inom miljöteknologi. Endast 7 % trodde inte på Ålands möjligheter på detta område. Av dem som svarade angav 9 % inte sin åsikt.

  En klar majoritet, mer än hälften (53 %) av invånarna i landskapet ansåg att Europas öppna gränser har gjort det enklare särskilt att resa. Den viktigaste följden var enligt 14 % att det har blivit enklare att studera utomlands och enligt 9 % att det blivit enklare att handla varor över gränserna. Mindre än en femtedel (17 %) ansåg att öppna gränser i Europa inte hade någon effekt.

  – Av undersökningen framgår det att ålänningarna värderar landskapets kunnande inom miljöteknologi högt och väntar sig EU-insatser för små företags väl på innovationspolitikens område, konstaterar Ekvall.

  Undersökningen om ålänningarnas åsikter om EU publicerades på evenemanget "EU och du" i Mariehamn på Åland fredagen den 27 september.

  Program, talare och uppträdande artister: www.euarjessa.fi

  Rapport om landskapsundersökningen på Åland

  Sammanfattning av landskapsundersökningarna

  Mer upplysningar:

  Enkätresultat: kommunikationschef Susanne Ekvall, Europeiska kommissionens representation i Finland (09) 6226 5456.

  Syftet med evenemangen "EU och du" är att öka dialogen om EU:s inverkan på medborgarnas vardag. Utgångspunkten är för landskapen viktiga frågor om EU och regioninvånarnas synpunkter på EU.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 09/10/2013  |Till början