Sökväg


Om oss
Om representationen

Invånarna i Kajanaland hoppas på EU-stöd till att starta nya företag
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

02/09/2013

I Kajanaland hoppas man att Europeiska unionen ska sätta fart på sysselsättningen. Särskilt önskar man stöd för att starta nya företag.

Andra frågor som lyftes fram i medborgarundersökningen om EU var it-säkerhet och tillgång till bredband. I den undersökning som Taloustutkimus Oy har gjort på uppdrag av Europeiska kommissionens representation i Finland utredde man hur invånarna i Kajanaland förhåller sig till EU och hur Finlands EU-medlemskap påverkar regionen.

  Invånarna i Kajanaland hoppas på EU-stöd till att starta nya företag

  Var femte saknar mera medieförmedling om EU-frågor i Kajanaland

  Invånarna i Kajanaland förhöll sig till Finlands EU-medlemskap på samma sätt som invånarna i övriga delar av landet och hade lika stort intresse för EU:s verksamhet. Var femte invånare i landskapet saknade mer medieförmedling om EU-frågor. Av dem som svarade på enkäten anser 39 procent att Finlands EU-medlemskap har en positiv inverkan, medan 23 procent ser det som någonting negativt. Resten förhöll sig neutralt eller ville inte ange sin åsikt.

  Mindre än en tredjedel (28 %) ansåg att medlemskapet i EU har haft en mycket positiv eller tämligen positiv inverkan på deras vardagsliv. Enligt en sjättedel var inverkan mycket negativ eller tämligen negativ. Närmare hälften (47 %) ansåg att medlemskapet varken hade en positiv eller en negativ inverkan. Resten tog inte ställning till frågan.

  Av dem som svarade var 43 procent tämligen eller mycket intresserade av EU:s verksamhet, medan mer än hälften (55 %) var enbart lite eller inte alls intresserade av den. Klart mer än hälften (63 %) ansåg att EU-frågor behandlas i lämplig utsträckning i media. Var femte ansåg att EU-frågor behandlas för lite, medan bara 12 procent ansåg att de behandlas för mycket i media.

  – I Kajanaland motsvarar inställningen till EU genomsnittsnivån i hela landet, när man jämför resultaten med uppgifter från andra landskap där samma undersökningar gjorts under de senaste åren. I regionen finns dock ett stort intresse för EU-frågor, vilket bör beaktas i nyhetsrapportering om EU-frågor, kommenterar Sari Artjoki, tf. chef för Europeiska kommissionens representation i Finland enkätresultaten.

  Invånarna i Kajanaland tror att dataspelsbranschen i regionen har nytta av EU:s digitala inre marknad

  Närmare var femte (19 %) invånare i Kajanaland tror att företag i dataspelsbranschen i regionen har nytta av EU:s digitala inre marknad. Av dem som svarade antog 34 procent att företagen i dataspelsbranschen i regionen i viss mån har nytta av EU:s gemensamma marknadsområde. Endast 8 procent uppskattar att landskapet inte har någon nytta av EU:s digitala inre marknad och resten (39 %) tog inte ställning till frågan.

  Betydligt mer än hälften ansåg att it-säkerhet (66 %) och tillgång till bredband i glesbygdsområdena (60 %) är de viktigaste frågorna där EU borde påverka i landskapet.

  Närmare tre av fyra (71 %) av dem som svarade ansåg att sysselsättningen och hälften (51 %) att ekonomiska frågor är särskilt viktiga vad gäller EU. Andra viktiga frågor där man anser att EU spelar en viktig roll är kampen mot brottslighet samt miljö- och energifrågor.

  En klar majoritet, mer än hälften (58 %) av invånarna i landskapet ansåg att det viktigaste området där EU:s företagspolitik kan stöda Kajanaland är att starta nya företag. 16 procent ansåg att företagarutbildning är den viktigaste frågan, och 15 procent stöd till företagens internationalisering.

  – Det framgår av undersökningen att man i Kajanaland väntar sig att EU vidtar åtgärder för att förbättra sysselsättningen och ekonomin. Invånarna i landskapet är helt klart intresserade av företagande, it-säkerhet och EU:s digitala inre marknad, konstaterar Sari Artjoki, tf. chef för Europeiska kommissionens representation i Finland enkätresultaten.

  Undersökningen om invånarnas åsikter om EU i Kajanaland publicerades på ett evenemang i Kajana i samband med turnén "EU och du" måndagen den 2 september.

  Mer information om programmet och talare på webbplatsen www.euarjessa.fi.

  Rapport om opinionsundersökningen i Kajanaland (på finska)

  Sammanfattning av landskapsundersökningarna (på finska)

  Mer information:

  Mer upplysningar: Undersökningsresultat: Tf. chef Sari Artjoki, Europeiska kommissionens representation i Finland (09) 6226 5463.

  Syftet med evenemangen "EU och du" är att öka dialogen om EU:s inverkan på medborgarnas vardag. Utgångspunkten är för landskapen viktiga frågor om EU och regioninvånarnas synpunkter på EU.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 05/09/2013  |Till början