Sökväg


Om oss
Om representationen

Flygsäkerhet: EU-länderna stöder nya viloregler för flygbesättningar
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

17/07/2013

EU-länderna har uttryckt ett starkt stöd för kommissionens utkast till förslag om att se över de nuvarande EU-reglerna för flygplansbesättningars arbetstid, vanligen kallade “flyg- och tjänstgöringstidsbegränsningar och vilokrav” eller “flygtidsbegränsningar” (flying time limitations - FTL). Syftet är att stärka, klargöra, komplettera och skärpa de nuvarande reglerna, med hänsyn till den vetenskapliga, operativa och internationella information som finns tillgänglig.

  Bryssel IP/13/690

  – Den resande allmänheten behöver bevis på att de offentliga myndigheterna gör allt som står i deras makt för att garantera säkerheten i luftrummet. Vi är beslutna att få till starkare och säkrare regler som gäller i hela Europa som märkbart kommer att förbättra medborgarnas och flygbesättningarnas säkerhet, säger Siim Kallas, kommissionens vice ordförande med ansvar för transportfrågor.

  De nuvarande reglerna ingår i kapitel Q i bilaga III till rådets förordning (EEG) nr 3922/91, som tillämpats sedan juli 2007.

  Liksom för alla luftfartssäkerhetområden kräver förordning (EG) nr 216/2008 att kommissionen antar en tillämpningsförordning för att överföra de nuvarande FTL-reglerna till den rättsliga och institutionella ramen i denna förordning, och att kommissionen ser över hur gällande regler ligger i linje med den senaste vetenskapliga och tekniska utvecklingen. Syftet med detta är att garantera ett enhetligt flygsäkerhetsreglerande system på EU-nivå.

  Dessa mål var väl uppnådda i Europeiska byrån för luftfartssäkerhets (Easa) tekniska förslag till kommissionen i oktober 2012. Easa:s yttrande var resultatet av ett noggrant och omfattande samråd och bedömningsförfaranden som omfattade alla berörda intressenter.

  En grundlig bedömning av Easa:s yttrande och samråd med alla berörda parter genomfördes innan kommissionen var övertygad om att det fanns tillräckligt beslutsunderlag för att föreslå en ny förordning. Samrådet gjorde det tydligt att vissa problem behöver åtgärdas, och kommissionen har därför föreslagit lösningar för att hantera de problem som nämnts av flygplansbesättningar, fackföreningar, flygbolag, Europaparlamentet och av EU-länderna. Bland annat berördes de viktiga frågorna om möjliga undantag från EU-reglerna, förhållandet till sociallagstiftningen, flygplatsavgifter, reserver, försenad rapportering, viloperioder under flygning för kabinpersonal, nattflygningar och beredskapstjänstgöring.

  Vid diskussionerna i Easa-kommittén lyfte EU-länderna fram den höga kvaliteten på de föreslagna reglerna, den rättvisa balans som konstaterats och de tydliga säkerhetsförbättringar som gjorts. De betonade även att de är överens med kommissionen om att det bör finnas en fortlöpande bedömning av FTL-systemet som bygger på faktiska driftsdata, för att se till att systemet är effektivt och för att säkra en lämplig säkerhetsnivå.

  EU-länderna diskuterade flera alternativ för reglering av arbete nattetid och beredskapstjänstgöring utanför flygplatsen. De flesta konstaterade att de förslag som lagts fram av kommissionen och av Easa för att reglera dessa områden var tillräckligt skyddande.

  När det gäller nattjänstgöring välkomnar EU-länderna kommissionens förslag om att minska den maximala nattarbetstiden från nuvarande elva timmar och 45 minuter till elva timmar. De stöder även den föreslagna bestämmelsen om att aktivt hantera tjänstgöringsscheman inklusive nattjänstgöring längre än tio timmar med hjälp av trötthetshanteringsprinciper, som bör garantera säkrare drift av luftfartyg.

  När det gäller beredskapstjänstgöring var EU-länderna nöjda med Easa:s garantier om ytterligare skydd.

  Det tydliggjordes också att FTL-säkerhetsbestämmelserna inte påverkar tillämpningen av EU-lagstiftning eller nationell sociallagstiftning, inklusive regler om arbetstid, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen eller gällande kollektivavtal. Dessutom grundas förhållandet mellan säkerhet och sociala regler på principen att den mest skyddande regeln gäller.

  Denna positiva röst leder nu till en tre månaders granskning av Europaparlamentet och rådet, som troligen inleds i slutet av juli.

  Läs mer:

  Följ vice ordförande Siim Kallas på Twitter.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 17/07/2013  |Till början