Sökväg


Om oss
Om representationen

Enklare tullformaliteter för fartyg
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

08/07/2013

Kommissionen har idag lagt fram planer för att lätta på tullformaliteterna för fartyg, vilket ska minska byråkratin, minska förseningarna i hamnar och göra sektorn mer konkurrenskraftig.

  Bryssel den 8 juli 2013. IP/13/652

  Sjöfarten är viktig: 75 % av den europeiska utrikeshandeln volymmässigt och 37 % av EU:s inre handel sker genom sjöfart.

  I dag klagar speditörerna och exportörerna på att om de väljer att skicka varor genom Europa med närsjöfart ger den tunga administrativa bördan i hamnarna upphov till ytterligare kostnader och betydande förseningar – fartygen kan vänta i timmar och ibland i dagar i hamnarna för tullklarering. Detta gör att sjöfartssektorn blir mindre attraktiv jämfört med andra transportformer, särskilt vägtransporter, vilket leder till fler lastbilar på våra redan igenproppade vägar. Genom dagens nya förslag från kommissionen kommer sjötransporten att ha mindre administrativa bördor och kan därför användas i sin fulla potential.

  - Europa står inför stora utmaningar när det gäller ökad trafikträngsel och föroreningar. Närsjöfarten måste uppfylla sin potential och tillhandahålla en miljövänlig transportlösning till låga kostnader som tar varor från lastbilarna och våra igenproppade vägar. Vi föreslår innovativa lösningar för att minska byråkratin och bidra till att sjöfartssektorn blir ett attraktivt alternativ för kunder som vill transportera varor i EU, säger vice ordförande Siim Kallas, ansvarig för transporter.

  - Blue Belt kommer att ta den inre marknaden till havet. De föreslagna åtgärderna kommer att gynna sjöfarten kraftigt eftersom de minskar kostnaderna, förenklar administrationen, underlättar handeln och skapar lika villkor för alla transporttyper. Samtidigt kommer detta att förenkla tullens arbete så att de på ett bättre sätt kan rikta in sig på säkerhetsrisker och fokusera på att skydda våra medborgare och företag, säger Algirdas Ć emetas, kommissionsledamot med ansvar för skatter och tullar.

  I dagens meddelande ”Blue Belt, ett gemensamt transportområde för sjöfart” fastställs två viktiga förslag för att lätta på formaliteterna för sjöfarten genom att ändra på den existerande tullkodexen (tillämpningsföreskrifterna för tullkodexen).

  Rederier som använder en reguljär linje inom EU och som huvudsakligen transporterar EU-varor, kan redan dra fördel av enklare tullförfaranden (i enlighet med förfarandena för reguljära fartygslinjer). Nya förslag som kommissionen lade fram i juni 2013 kommer att uppgradera dessa reguljära fartygslinjer så att förfarandena blir kortare och flexiblare. Samrådsperioden för medlemsstaterna kommer att kortas ner från 45 till 15 dagar. Företagen kommer också att kunna ansöka i förväg för ett tillstånd för medlemsstater som de vill göra affärer i, för att spara tid om den affärsmöjligheten dyker upp.

  Nästan 90 % av fartygen fraktar både varor från EU och från länder utanför EU och de stannar ofta vid EU-hamnar och hamnar i länder utanför EU, t.ex. Ryssland, Norge och Nordafrika. För dessa fartyg föreslår kommissionen att tullförfarandena ska förbättras avsevärt genom att införa ett system som kan särskilja mellan unionsvaror ombord (som snabbt bör lossas) och icke-unionsvaror ombord som måste gå igenom de lämpliga tullförfarandena.

  I detta syfte kommer kommissionen, före årsslutet, att lägga fram ett förslag för att skapa en harmoniserad lastdeklaration. Detta nya ”eManifest” gör det möjligt för rederiet att i alla specifikationer tillhandahålla (inom EU och utanför EU) information om varornas status för tulltjänstemännen.

  Enligt European Shipowners Association (ECSA) på grundval av information som de fått från sina medlemmar (rederier), kan besparingarna från förenklade administrativa förfaranden uppgå till cirka 25 euro per container. Förutom att spara pengar är det ännu viktigare att spara tid. Idag väljer många kunder (t.ex. exportörer) vägtransport före sjötransport på grund av tidsskäl.

  Andelen frakt transporterad inom EU per transportsätt: 45,3 % väg, 11,0 % järnväg, 3,7 % inre vattenvägar, 3,1 % rörledningar, 36,8 % sjöfart (dvs. närsjöfart), 0,1 % luftfart (Källa: http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2013_en.htm, i tonkilometer).

  Blue Belt-förslagen går hand i hand med översynen av hamnpolitiken som antogs den 23 maj 2013, och som syftar till att främja konkurrenskraften för Europas kusthamnar och frigöra deras tillväxtpotential (se MEMO/13/448).

  För ytterligare information: http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/news/bluebelt_en.htm

  Blue Belt MEMO/13/658

  Följ vice ordförande Siim Kallas på Twitter

  Följ kommissionär Algirdas Ć emeta på Twitter

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 08/07/2013  |Till början