Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionen investerar 281,4 miljoner euro i nya miljö- och klimatprojekt
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

03/07/2013

Europeiska kommissionen har godkänt finansiering för 248 nya projekt inom ramen för programmet Life+, EU:s miljöfond. Projekten omfattar åtgärder inom områdena naturskydd, miljöpolitik och information och kommunikation i miljöfrågor i alla medlemsländer. Sammanlagt rör det sig om investeringar på cirka 556,4 miljoner euro, varav EU kommer att tillhandahålla 281,4 miljoner euro.

  Bryssel den 3 juli 2013. IP/13/643

  I Finland fick 6 projekt totalt Suomi 17,8 miljoner euro (se bilaga med närmare uppgifter om projekten på finska).

  –Det nya Life-programmet 2014-2020 avsätter över 850 miljoner euro för klimatåtgärder. Därmed tredubblas summan som lags på klimatåtgärder, sade klimatkommissionären Connie Hedegaard.

  LIFE+-projekt för natur & biologisk mångfald förbättrar bevarandestatusen för hotade arter och livsmiljöer. Av de 258 förslag som kommit in valde kommissionen ut 92 projekt för finansiering, bland partnerskap av naturskyddsorganisationer, myndigheter och andra parter. Dessa projekt, som leds av stödmottagare i 24 medlemsländer, motsvarar investeringar på sammanlagt 247,4 miljoner euro, varav EU tillhandahåller 139,3 miljoner euro. De flesta (82) är naturprojekt som bidrar till genomförandet av fågel- och/eller habitatdirektivet och nätverket Natura 2000. De övriga tio är pilotprojekt som rör mer omfattande frågor kring biologisk mångfald (projekt för biologisk mångfald inom ramen för Life+).

  LIFE+-projekt för miljöpolitik och miljöförvaltning är pilotprojekt som bidrar till innovativa tekniker och metoder. Här kommer kommissionen att bidra med över 34,6 miljoner euro till 29 projekt som direkt tar sig an klimatförändringen, med en sammanlagd budget på 81,1 miljoner euro.

  Andra viktiga områden är vatten, avfall och naturresurser, kemikalier, tätortsmiljön, mark och luftkvalitet.

  LIFE+-projekt om information och kommunikation sprider information och ökar medvetenheten om miljöfrågor. Av de 158 förslag som kommit in valde kommissionen ut 10 projekt från en rad natur- och miljöorganisationer inom den offentliga och privata sektorn. Projekten är belägna i nio medlemsländer och står för en sammanlagd investering av 10,5 miljoner euro, varav EU tillhandahåller cirka 5,2 miljoner euro.

  Den 27 juni 2013 nåddes en informell överenskommelse i Bryssel om nästa finansieringsperiod för Lifeprogrammet (2014-2020).

  Nu måste Europaparlamentet och rådet formellt godkänna överenskommelsen för att den ska kunna omsättas i lagstiftning.

  LIFE+ är EU:s finansiella instrument för miljön och har en sammanlagd budget på 2 143 miljarder euro för perioden 2007-2013. Varje år genomför Europeiska kommissionen en ansökningsomgång för projekt inom Life+.

  Se sammanfattningen av alla nya projekt som finansierats inom ramen för Life+, uppdelade per land: MEMO/13/638

  Uppgifter om Life+ och en redogörelse för 20 år med Life finns på http://ec.europa.eu/life

  Man kan också kontakta de berörda nationella myndigheterna: http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

  I Finland 6 projekt (17,8 miljoner euro)

  LIFE+ Miljöpolitik och miljöförvaltning (4 projekt – 12.1 miljoner euro)

  LIFE+ UPACMIC (Ramboll Finland Oy): Projektet ska demonstrera att det finns tekniskt och miljömässigt genomförbara alternativ för at sanera gruvor genom kemisk och fysisk stabilisering av avfallsmaterial, som sedan kan omvandlas till värdefulla material för förseglande skikt. På så sätt undviks också förorening av vatten och mark, och därigenom uppkommande hälsoproblem. Kontaktperson:pentti.lahtinen@ramboll.fi

  LIFE MONIMET (Ilmatieteen laitos): Projektet LIFE MONIMET ska demonstrera nya metoder för att på plats övervaka och kartlägga klimatförändringsindikatorer som kan påverka boreala skogars och torvmossars lindringspotential och uppskattade sårbarhet. Relevant för klimatförändring. Kontaktperson:ali.nadir.arslan@fmi.fi

  LIFE+ 2012 N-SINK (Lammin biologinen asema): Projektet ska demonstrera processer för avskiljning av kväve vid vattenrening för att undvika eutrofiering av Östersjön. I synnerhet ska det demonstrera en innovative sedimentfiltreringsprocess för att minska kvävebelastningen när kväve från avloppsvatten frigörs i form av nitrat. Projektets främsta syfte är att demonstrera denna nya metod för att öka kväveavskiljningen fån avloppsvatten och bidra till denitrifieringen gen matt utnyttjasedimentets naturliga ekosystemtjänster. Kontaktperson:lauri.arvola@helsinki.fi

  LIFEPeatLandUse (Skogsforskningsinstitutet - Metla): Detta projekt syftar i första hand till att kvantifiera och bedöma ekosystemtjänster för att hjälpa dem som sysslar med fysisk planering och beslutsfattare att fatta beslut om fysisk planering utifrån ekologiskt, ekonomiskt och sociokulturellt hållbara fakta. Detta ska ske genom utveckling och demonstration av et beslutsunderstödjande system som sammanställer miljö- och ekonomiuppgifter för att identifiera kostnadseffektiva alternativ för fysisk planering och därigenom bevara de positiva effekter som ekosystemtjänster medför. Kontaktperson:anne.tolvanen@metla.fi

  LIFE+ Natur (1 projekt – 5,3 miljoner euro) 

  LIFE Saimaa Seal (Metsähallitus): Detta projekt syftar till att förbättra bevarandestatusen för saimensäl genom att minska de risker djuren utsätts för (t.ex. risker till följd av fiske, mänskliga störningar och klimatförändring). Projektresultaten ska användas för att uppdatera strategin för sälarnas bevarande och lagstiftningen kring detta. Kontaktperson: mikko.tiira@metsa.fi

  LIFE+ Information och kommunikation (1 projekt – 0,4 miljoner euro)

  LIFE+ CrayMate (University of Eastern Finland): Syftet med detta projekt är att öka medvetenheten om inhemska kräftstammars betydelse för den biologiska mångfalden och ekosystemen i vattnet bland allmänheten och intressegrupper. En kampanj för att lyfta fram de största hoten mot inhemska kräftstammar i Finland kommer att genomföras. Kontaktperson: japo.jussila@uef.fi

   

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 04/07/2013  |Till början