Sökväg


Om oss
Om representationen

Politisk överenskommelse om den gemensamma jordbrukspolitiken
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

01/07/2013

Europaparlamentet, rådet och kommissionen nådde i dag en preliminär politisk överenskommelse om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013.

  Bryssel den 26 juni 2013. IP/13/613

  Med reformen vill man att jordbrukspolitiken är bättre anpassad till samhällets förväntningar. Avtalet medför omfattande förändringar: direktstöden blir rättvisare och miljövänligare, jordbrukarna får en starkare position i livsmedelskedjan, och och jordbrukspolitiken ska bli effektivare och mer öppen. Besluten stöder redan påbörjade EU-insatser för säkra livsmedel, klimatförändring, tillväxt och sysselsättning i landsbygdsområden. Den gemensamma jordbrukspolitiken kommer att spela en viktig roll för det övergripande målet att främja smart, hållbar och deltagande tillväxt.

  Direktstöd ska delas ut på ett rättvisare sätt mellan medlemsländerna, regionerna och jordbrukarna, och inte längre grundas på historiska uppgifter. Fördelningen av budgeten för den gemensamma jordbrukspolitiken kommer till 2019 att garantera att inget medlemsland får mindre än 75 % av EU-genomsnittet. Medlemsländerna kan tilldela högre stöd för gårdarnas första hektar för att ytterligare hjälpa små och medelstora jordbruk. Endast aktiva jordbrukare kan få inkomstbidrag.

  Unga jordbrukare som vill starta eget kommer att få kraftigt stöd, bland annat genom extra, kompletterande bidrag på 25 % under de första 5 åren efter gårdsstarten, något som ska gälla i alla medlemsländer. Detta bidrag är utöver de investeringar till förmån för unga jordbrukare som redan finns tillgängliga.

  Medlemsländerna kommer också att kunna ge extra stöd till mindre gynnade områden. Kopplat stöd kan tilldelas ett begränsat antal produktionsområden, med en särskild koppling för vegetabiliska proteiner i syfte att göra EU mindre beroende av importer på detta område.

  Den nya marknadsinriktningen ger jordbrukarna nya möjligheter att spela en aktiv roll i livsmedelskedjan. Branschorganisationer ska främjas och vissa sektorer ska få särskilda konkurrensregler (mjölk, nötkött, olivolja, spannmål). Sådana organisationer ska kunna förhandla om säljavtal åt sina medlemmar och därmed öka effektiviteten.

  Sockerkvoterna avskaffas 2017, samtidigt som sektorn förstärks genom obligatoriska branschavtal.

  Dessutom kommer nya instrument för krisbekämpningatt tas fram. Kommissionen kommer tillfälligt att kunna ge producenterna tillstånd att begränsa de volymer som släpps ut på marknaden. En krisreserv kommer att införas (kompletterad med en allmän nödklausul).

  Alla medlemsländer, alla områden, alla jordbrukare kommer att få göra sitt för att uppnå hållbarhet och bekämpa klimatförändringen. Det ska ske med enkla åtgärder med bevislig nytta. Över 100 miljarder euro kommer att investeras mellan 2014 och 2020 för att hjälpa jordbruket att lösa problemen med markkvalitet, vatten, biologisk mångfald och klimatförändringen.

  Den gemensamma jordbrukspolitikens instrument ska ge varje medlemsland i EU möjlighet att uppfylla de gemensamma målen på ett enkelt och flexibelt sätt. Medlen för stöd till forskning, innovation och kunskapsspridning fördubblas.

  Programmen för landsbygdsutveckling samordnas bättre med andra EU-fonder, och den alltför stela indelningen i axlar ersätts med smidigare nationella eller regionala strategier.

  Ett förenklat stödschema för små jordbruk tillhandahålls de medlemsländer som så vill.

  Alla stöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken blir offentliggjorda, med undantag för mycket små belopp till små jordbruk.

  Alla delar av reformen träder i kraft den 1 januari 2014, med undantag för den nya strukturen för direktstöd (miljöstöd, ytterligare stöd till unga jordbrukare osv.) som träder i kraft 2015 för att ge medlemsländerna tid att informera jordbrukarna om den nya strategin och anpassa sina I-system för förvaltningen av den gemensamma jordbrukspolitiken.

  Läs mer här.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 01/07/2013  |Till början