Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionen rekommenderar kollektiv prövning för bättre rättsskydd
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

11/06/2013

Europeiska kommissionen har lagt fram en rad gemensamma, icke-bindande principer för kollektiv prövning i medlemsstaterna, så att enskilda medborgare och företag kan genomdriva sina rättigheter enligt EU-rätten när dessa har åsidosatts. Medlemsländerna får själva avgöra om de vill följa principerna.

  Strasbourg den 11 juni 2013 - IP/13/524

  Den rekommendation som läggs fram syftar till att skapa en konsekvent övergripande strategi för kollektiv prövning i EU utan att harmonisera medlemsstaternas system.

  Nationella prövningsmekanismer bör införas på olika områden där EU-lagstiftningen beviljar rättigheter för enskilda medborgare och företag, bland annat konsumentskydd, konkurrens, miljöskydd och finansiella tjänster. Genom att rekommendera medlemsstaterna att införa mekanismer för kollektiv prövning vill kommissionen förbättra möjligheterna till rättslig prövning och samtidigt säkerställa lämpliga processuella garantier för att förebygga rättegångsmissbruk.

  Rekommendationen kompletterar förslaget till direktiv om skadeståndstalan vid brott mot antitrustlagstiftningen som kommer att hjälpa dem som drabbats av överträdelser av antitrustbestämmelserna att få ersättning genom rättsliga åtgärder som kan vidtas i medlemsstaterna (se IP/13/525 och MEMO/13/531). Rekommendationen uppmanar medlemsstaterna att införa mekanismer för kollektiv prövning, medan direktivet låter medlemsstaterna bestämma om de vill införa kollektiv talan inom ramen för privat genomdrivande av konkurrensrätten.

  Genom kommissionens rekommendation uppmanas alla medlemsstater att införa nationella system för kollektiv prövning.

  Medlemsstaterna bör ha system för kollektiv prövning som gör det möjligt för enskilda och juridiska personer att begära domstolsföreläggande om att en överträdelse som kränker deras rättigheter enligt EU-lagstiftningen ska upphöra (förbudsföreläggande) och att kräva ersättning för skada som orsakats av sådana överträdelser (skadestånd) i en situation där ett större antal personer drabbats av samma olagliga metoder.

  Medlemsstaterna bör se till att förfaranden för kollektiv prövning är rättvisa, skäliga, snabba och tillräckligt billiga för att inte lägga hinder i vägen.

  System för kollektiv prövning bör som allmän regel vara baserade på principen om frivillig medverkan (opt-in), enligt vilken kärandesidan formas genom direkt samtycke från dem som ansluter sig. Varje undantag från denna regel, enligt lag eller enligt domstolsbeslut, bör motiveras i vederbörlig ordning med hänvisning till kraven på en sund rättskipning.

  Parallellt med detta understryker rekommendationen behovet av att tillhandahålla information till potentiella kärande som vill ansluta sig till den kollektiva talan.

  Kommissionen rekommenderar införande av viktiga processuella skyddsmekanismer för att se till att det inte finns några incitament att missbruka systemen för kollektiv prövning. Medlemsstaterna bör t.ex. inte tillåta resultatberoende arvoden som riskerar att skapa incitament till missbruk. Dessutom ska de enheter som företräder kärandena vara icke vinstdrivande till sin natur, för att säkerställa att de vägleds av de skadelidandes intresse i situationer där det föreligger kollektiv skada. Ett annat sätt att förebygga rättegångsmissbruk är att förbjuda straffskadestånd (punitive damages), som vanligtvis bidrar till att öka de ekonomiska intressen som står på spel i sådana mål. I stället bör ersättningen helt och hållet gå till de enskilda när väl domstolen har konstaterat att de har rätt i sina yrkanden.

  Domaren bör ha den centrala rollen vid kollektiv prövning. Denne bör leda målet på ett effektivt sätt och vara vaksam på eventuellt missbruk. Kommissionen har inte uteslutit finansiering från tredje man i samband med europeisk kollektiv prövning, men föreslår villkor, särskilt när det gäller insyn, som ska säkerställa att det inte uppstår några intressekonflikter.

  Rekommendationen främjar också alternativ tvistlösning, och ställer som krav att denna möjlighet erbjuds parterna på grundval av samtycke.

  I rekommendationen uppmanas medlemsstaterna att inom högst två år införa lämpliga åtgärder.

  Läs mer

  Rekommendation:

  http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/news/130611_en.htm

  MEMO/13/530

  Webbplats för vice ordförande Viviane Reding, EU-kommissionär för rättsliga frågor, grundläggande rättigheter och medborgarskap: 

  http://ec.europa.eu/reding

  Följ vice ordföranden på Twitter: @VivianeRedingEU

  Webbplats för Tonio Borg, EU-kommissionär för hälsa och konsumentpolitik:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/

  Webbplats för vice ordförande Joaquín Almunia, EU-kommissionär för konkurrens:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/almunia/

   

  Kontaktpersoner:

  Mina Andreeva  +32 2 299 13 82

  Natasha Bertaud  +32 2 296 74 56

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 12/06/2013  |Till början